HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
praca w okresie izolacji

Przerwanie pracy zdalnej w okresie Izolacji

Jak rozliczyć „Wynagrodzenie i świadczenie chorobowe” gdy stan zdrowia pracownika „w okresie Izolacji i Pracy zdalnej” ulega pogorszeniu ?


Na mocy obowiązującego od dnia 5 grudnia 2020 r., art. 4ha ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., póz. 2157):
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych, nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.
Zgoda na pracę zdalną wyrażona może być: ustnie, pisemnie za pośrednictwem meila itp. a więc w dowolnej formie. W nowym przepisie prawnym, brakuje regulacji odnoszących się do przypadków pogorszenia się stanu zdrowia pracownika. Wywnioskować jednak należy, że pracownik powinien zaprzestać świadczenia pracy i niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę.

WAŻNE:
Od momentu zaprzestania wykonywania pracy, pracownikowi powinno przysługiwać świadczenie chorobowe (wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy) a za czas faktycznie przepracowany – wynagrodzenie za pracę.

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h i otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości: 2 800 zł.
Podstawę wymiaru świadczeń chorobowych stanowi kwota: [2 800 zł – (2 800 zł x 13,71%)] = 2 800 zł – 383,88 zł = 2 416,12 zł.
W okresie od 14 do 23 grudnia 2020 r. pracownik objęty został izolacją w związku z zakażeniem 
w okresie której, za zgodą pracodawcy wykonywana była praca zdalna w warunkach domowych. W dniu 20 grudnia 2020 r. pracownik poinformował telefonicznie pracodawcę, że czuje się gorzej i nie jest w stanie do końca izolacji wykonywać pracy zdalnej. 

Pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od 21 do 23 grudnia 2020 r. (3 dni). Za miesiąc grudzień 2020 r. pracownik otrzyma:
wynagrodzenie za pracę w wysokości:
2 800 zł : 30 dni = 93,33 zł

93,33 zł x 3 dni = 279,99 zł
2 800 zł – 279,99 zł = 2 520,01 zł
wynagrodzenie chorobowe w wysokości:
2 416,12 zł x 80% : 30 dni = 64,43 zł (stawka dzienna)

64,43 zł x 3 dni = 193,29 zł.


Warto przy tym zasygnalizować, że do podobnego przypadku przydatne będzie stanowisko ZUS z 2019 r.:

zus informacja removebg preview

„(…)
jeśli pracownik przepracował tylko część dnia ale otrzymał wynagrodzenie za pracę za cały dzień roboczy i od tego dnia ma orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby, zasiłek chorobowy za ten dzień nie przysługuje. Tego dnia nie uznaje się za dzień niezdolności do pracy z powodu choroby, zatem nie wlicza się go do okresu zasiłkowego.
Gdyby pracownik otrzymał wynagrodzenie jedynie za przepracowaną część dnia, w którym wystąpiła jego niezdolność do pracy z powodu choroby, to za taki dzień zasiłek chorobowy przysługiwałby.„.

Artykuł pochodzi z najnowszej e-Publikacji:

 

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z