Przychody objęte ulgą dla tzw. klasy średniej

10 grudnia 2021
Kategoria: Aktualności

Przychody ze stosunku pracy objęte ulgą dla tzw. klasy średniej

Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:
dla A wynoszącego co najmniej: 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł
(A x 6,68 % - 4 566 zł) : 0,17
dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł.
[A x (-7,35%) + 9 829 zł] : 0,17

A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 (według skali podatkowej) przychodów:

 • ze stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej i
 • spółdzielczego stosunku pracy

oraz

 • uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

(art. 26 ust. 4a ustawy o PDOF).

Zgodnie z powyższym:
Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości określonej w ust. 4a jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów obliczona zgodnie z ust. 4a wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł (art. 26 ust. 4b ustawy o PDOF).

Przychodami w myśl ustawy o PDOF są „otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń” (art. 11 § 1 ustawy o PDOF).

Za przychody:
ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • różnego rodzaju dodatki
 • nagrody
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop

wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami takimi będą również:

 • ryczałt za korzystanie z prywatnego auta do celów służbowych w jazdach lokalnych
 • użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych
 • dodatek do wynagrodzenia będący refundacją kosztów nabycia pakietów medycznych, kart multisport i ubezpieczenia na życie
 • odprawy emerytalno – rentowe
 • nadwyżka świadczeń finansowanych z ZFŚS powyżej limitu zwolnienia z opodatkowania
  (w 2022 r.: 2 000 zł)
 • wpłaty na PPK finansowane w części przypadającej na pracodawcę

Przychody ze stosunku pracy wykazywane w informacji:
PIT-11 poz. 29-34-36-41.


Zapamiętaj:
------------------------------
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego (zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, wyrównawczy i św. rehabilitacyjne) nie są objęte ulgą dla klasy średniej (przychody z innych źródeł) przy czym wynagrodzenie chorobowe już tak.

 

Jeżek Przemysław

przychody ze stosunku pracy