HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
przychody zwolnione z opodatkowania do 26 lat jezek przemyslaw

Przychody zwolnione z opodatkowania osób do 26 lat

Źródła przychodów objęte i nieobjęte zwolnieniem z opodatkowania osób do 26 lat

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Book’a: Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.

 

Z dniem 01 sierpnia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy wprowadzające ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów dla osób do 26 lat, które mają zastosowanie do przychodów faktycznie uzyskanych począwszy od 01 sierpnia 2019 r.


Do przychodów uzyskanych od 01 stycznia 2020 r.
ulga uwzględniana jest przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika). 
W myśl nowo dodanego art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof (obowiązującego od 01 sierpnia 2019 r.):
Wolne od podatku dochodowego są przychody ze:

 • stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej
 • spółdzielczego stosunku pracy oraz
 • umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof)

Przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
 • przedsiębiorstwa w spadku

z wyjątkiem przychodów uzyskanych:

 • na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych

otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (art. 1 pkt 2a i art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej).

Reasumując:
Objęcie zwolnieniem z opodatkowania dotyczyć będzie tych umów zlecenia do których stosowane są 20% kup. 

Przychodami w myśl ustawy o pdof są „otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń” (art. 11 § 1 ustawy o pdof).

Za przychody:
ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się:

 • wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń
  w naturze bądź ich ekwiwalenty

bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • różnego rodzaju dodatki
 • nagrody
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop

wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Nie wlicza się do przychodu osób wykonujących pracę nakładczą:

 • wartości surowców i materiałów pomocniczych dostarczonych przez te osoby oraz
 • zwrotu poniesionych przez nie kosztów z tytułu transportu, zużytej energii, opału, konserwacji maszyn i urządzeń itp.

jeżeli osoba, na rzecz której wykonywana jest praca nakładcza, wypłaca należność z tych tytułów w wyodrębnionej pozycji.

Za przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną uważa się wszelkie przychody, o których mowa w art. 11, uzyskane przez członka spółdzielni lub jego domownika z tytułu wkładu pracy oraz innych tytułów przewidzianych w statucie spółdzielni, po wyłączeniu z tych przychodów udziałów w dochodzie podzielnym spółdzielni z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Zapamiętaj
Wypłata pracownikom lub zleceniobiorcom zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego (zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, św. rehabilitacyjne) nie korzystają one ze zwolnienia podatkowego dla osób do 26 lat.

W nowo dodanym i obowiązującym od 01 sierpnia 2019 r. art. 21 ust.39 ustawy o pdof wskazano, że przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof) nie uwzględnia się przychodów:

 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • zwolnionych od podatku dochodowego
 • od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku

Tym samym w kwocie limitu nie uwzględnia się m.in. wartości świadczeń rzeczowych przysługujących na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof.

Zapamiętaj:
Przychody uzyskiwane z:

 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia

zawieraną z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, gdy kwota należności wynikająca z umowy nie przekracza 200 zł do tych przychodów nadal stosuje się zryczałtowaną stawkę 17%

 • umów zlecenia zawartych przez nierezydentów
 • z tytułu odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, podlegających opodatkowaniu stawką 70%
 • umowy agencyjnej
 • kontraktu menedżerskiego
 • prowadzonej działalności gospodarczej
 • z najmu i to niezależnie od tego czy płacą ryczałt ewidencjonowany, czy rozliczają się na zasadach ogólnych

Nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof

 

Ważne:
Przychody zwolnione z opodatkowania pracowników i zleceniobiorców do 26 lat dotyczą również cudzoziemców pod warunkiem, że przychód zleceniobiorcy nie jest rozliczany zryczałtowanym podatkiem.

Przykład
Z dniem 01 sierpnia 2020 r. zatrudniono pracownika w wieku 24 lat. Wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę, ustalono w wysokości zryczałtowanej: 2 950 zł wypłacane w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego.
Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) oraz złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 uprawniające do stosowania ulgi podatkowej (43,76 zł).

Sierpień 2020 r.:

 • pracownik uzyskał wynagrodzenie w wysokości: 2 950 zł
 • przekazano pracownikowi z ZFŚS kartę multisport: 250 zł
 • pracownik korzystał z finansowanego w całości przez pracodawcę pakietu medycznego: 150 zł

Przekazana pracownikowi karta multisport (finansowana z ZFŚS) będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania do limitu w danym roku kalendarzowym do wysokości: 2 000 zł (art. 21 ust. 1 pkt. 67 ustawy o pdof ze zmianami).

Rozliczenie podatkowo-składkowe wymienionych przychodów uzyskanych w miesiącu sierpniu 2020 r.przedstawia się następująco:

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 2 950,00 zł
Karta multisport z ZFŚS:
zwolnione z opodatkowania do limitu: 2 000 zł
250,00 zł
Pakiet medyczny: 
finansowany ze środków obrotowych – zwolnione z opodatkowania do limitu:
85 528 zł
150,00 zł
Łącznie: 3 350,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne: (2 950 zł + 150 zł) 3 100,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 3 100 zł) = 302,56 zł
rentowa: (1,5% x 3 100 zł) = 46,50 zł
chorobowa: (2,45% x 3 100 zł) = 75,95 zł
   425,01 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(3 100 zł – 425,01 zł)
2 674,99 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: 
(2 674,99 zł x 9%)
   240,75 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do wykazania w PIT-11:
(2 674,99 zł x 7,75%)
207,31 zł
Koszty uzyskania przychodu    250 zł
Ustalenie hipotetyczne zaliczki na podatek dochodowy obliczanej w celu ewentualnego ograniczenia wysokości składki zdrowotnej do wysokości obliczonej zaliczki  
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych
[(2 950 zł + 150 zł) – 250 zł – 425,01 zł]
2 425,00 zł
Zaliczka na podatek
(2 425 zł x 17% – 43,76 zł)
   368,49 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości: 240,75 zł jest niższa od zaliczki na podatek dochodowy (240,75 zł < 368,49 zł) w związku z czym w tej wysokości zostanie potrącona z wynagrodzenia   
Do wypłaty
(2 950 zł – 425,01 zł – 240,75 zł)
2 284,24 zł


Autor:

Jeżek Przemysław