HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
swiadczenia z funduszu socjalnego rozliczanie

Rozliczanie świadczeń z ZFŚS na liście płac

Jak prawidłowo rozliczyć przekazane pracownikom świadczenia finansowane z ZFŚS


Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne:
Aby świadczenia finansowane z ZFŚS były zwolnione z oskładkowania należy mieć na uwadze generalną zasadę, wynikającą z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS w myśl której przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Oznacza to wykluczenie możliwości przyznawania wszystkim osobom uprawnionym świadczeń socjalnych w jednakowej wysokości.
Zachowanie powyższej zasady powoduje, iż świadczenia takie nie stanowią podstawy do ich oskładkowania.

Zaliczka na podatek dochodowy:
Wolne od podatku dochodowego są wartość otrzymanych przez pracownika, w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 000 zł (w 2020 r. i 2021 r. limit zwolnienia wynosi: 2 000 zł), rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof).


Przykład
W miesiącu listopadzie 2020 r., ze względu na święta przypadające w danym roku kalendarzowym, pracownik (w wieku 38 lat) zwrócił się o pomoc finansową tytułem zwiększonych wydatków na ten cel. Na podstawie wniosku pracownika, pracodawca przyznał zapomogę finansową sfinansowaną z ZFŚS w wysokości: 550 zł, którą wypłacił pracownikowi, wraz z wynagrodzeniem za ten miesiąc: 2 750 zł w dniu 4 grudnia 2020 r..
Jest to pierwsze w danym roku kalendarzowym świadczenie dla pracownika sfinansowane ze środków ZFŚS. Pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodów w podwyższonej wysokości tj.: w wysokości: 300 zł oraz kwota wolna od podatku w wysokości: 43,76 zł.

Rozliczenie składkowo – podatkowe wynagrodzenia i zapomogi za miesiąc listopad 2020 r. (wypłaconej w grudniu)

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 2 750,00 zł
Zapomoga świąteczna: 550,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne: 2 750,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 2 750 zł) = 268,40 zł
rentowa: (1,5% x 2 750 zł) = 41,25 zł
chorobowa: (2,45% x 2 750 zł) = 67,38 zł
   377,03 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(2 750 zł – 377,03 zł)
2 372,97 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(2 372,97 zł x 9%)
   213,57 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
(2 372,97 zł x 7,75%)
   183,91 zł
Koszty uzyskania przychodu    300 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(2 750 zł – 300 zł – 377,03 zł)
2 073,00 zł
Zaliczka na podatek:
(2 073 zł x 17% – 43,76 zł)
308,65 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(308,65 zł – 183,91 zł)
   125,00 zł
Do wypłaty:
[(2 750 zł + 550 zł) – 377,03 zł – 213,57 zł – 125 zł]
2 584,40 zł

 

Przyjmujemy, iż w miesiącu grudniu 2020 r. pracownik złożył wniosek o kolejną pomoc finansową z ZFŚS spełniając wszystkie warunki wynikające z obowiązującego u danego pracodawcy regulaminie ZFŚS. Wysokość dofinansowania wyniosła: 1 750 zł i zostanie pracownikowi wypłacona w dniu 21 grudnia 2020 r. Ponieważ jest to drugie świadczenie w danym roku kalendarzowym sfinansowanym z ZFŚS, pierwszym była zapomoga finansowa wypłacona pracownikowi w miesiącu grudniu 2020 r. w wysokości: 550 zł a wolna od podatku dochodowego jest wartość: 2 000 zł w związku z czym od nadwyżki tej kwoty potrącona zostanie pracownikowi zaliczka na podatek dochodowy: [2 000 zł – (550 zł +1 750 zł)] = 300 zł

Rozliczenie podatkowe pomocy wypłaconej pracownikowi w miesiącu grudniu 2020 r.:
ponieważ jest to druga wypłata w tym miesiącu, pracodawca nie może zastosować po raz drugi kosztów uzyskania oraz ulgi podatkowej.

 

Opis operacji Kwota
Pomoc finansowa: 1 750,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 300,00 zł
Zaliczka na podatek: (300 zł x 17%)    51,00 zł
Do wypłaty: (1 750 zł – 51 zł) 1 699,00 zł

 

Autor:
Jeżek Przemysław

 

Okładka ebook 3