HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
rozliczenie dofinansowania z fgsp przy wyplacie zasilku jezek przemyslaw

Rozliczenie dofinansowania a zasiłek

Rozliczenie dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy z FGŚP przy wypłacie zasiłku opiekuńczego (art. 15g specustawy)


Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: 
e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r.

 

Zgodnie z zawartą umową o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP:

Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia środków w terminie do 30 dni od zakończenia okresu wsparcia. Beneficjentów, którzy z uwagi na opóźnienie w udostępnieniu jednolitej metodologii rozliczeń środków nie byli bądź nie będą w stanie złożyć rozliczenia w terminie wynikającym z podpisanej umowy z WUP zobowiązania są do złożenie rozliczeń możliwie jak najszybciej z uwzględnieniem czasu koniecznego do przygotowania odpowiednich dokumentów.

Podmiot składając rozliczenie, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeliczenie otrzymanego dofinansowaniado wynagrodzeń pracowników. Wynagrodzenie powinno być obliczone zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Należy pamiętać, że środki FGŚP są dopłatą do kwoty wynagrodzenia ustalonego we wniosku, tak więc podmiot rozlicza się do wysokości przyznanego dofinansowania z tytułu przestoju ekonomicznego, bądź z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy na pracowników ujętych w wykazie sporządzonym na dzień złożenia wniosku. Niewykorzystanych środków z dofinansowania jednego pracownika nie można przeznaczyć na dofinansowanie innego pracownika, gdyż pomoc przyznana została na pracownika w ramach ochrony miejsca pracy. 

Dokumentami, na podstawie których, należy dokonać faktycznego rozliczenia otrzymanego dofinansowania są:

 • „15g_kalkulator_pełne_m-ce”
 • „15g_kalkulator_30dxn_m-cy”

W tabelach tych:
Należy uwzględnić stałe elementy wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • premie regulaminowe
 • inne stałe dodatki

Nie należy uwzględniać:

 • premii uznaniowych
 • prowizji
 • ekwiwalentu za urlop

Nie należy uwzględniać:
okresów, które nie są finansowane przez pracodawcę:

 • urlop bezpłatny
 • zasiłek płatny z ZUS

chorobowy, opiekuńczy, nieprzepracowanie pełnego miesiąca.

Należy wpisać wysokość wynagrodzenia zgodnie z danymi z listy płac. Należy wpisać kwotę wynagrodzenia brutto pracownika za dany miesiąc, przy czym:

Analogicznie jak na etapie wnioskowania należy uwzględnić stałe elementy wynagrodzenia:

 • nie należy uwzględniać okresów, które nie są finansowane przez pracodawcę (urlop bezpłatny, zasiłek płatny z ZUS – chorobowy, opiekuńczy, nieprzepracowanie pełnego miesiąca)
 • nie należy uwzględniać okresów pracy pracowników w dotychczasowym (nieobniżonym) wymiarze (proszę uwzględnić taką informację w polu „uwagi”)
 • w przypadku pracowników, którym wypowiedziano umowę o pracę (wbrew zapisom umowy o wypłatę świadczeń) – należy wskazać w ramach wynagrodzenia wartość 0,00 PLN (wartość przysługującego dofinansowania wynosi 0,00 PLN)
  i dodatkowo zastosować zapisy ww. umowy dot. zwrotu środków wraz z odsetkami;
  nie należy uwzględniać wynagrodzenia chorobowego (ze względu na inne oskładkowanie jest wyodrębnione w kolejnej kolumnie).


Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 2 700 zł i wykonuje prace w pełnym wymiarze czasu pracy. Na podstawie zawartego porozumienia z wybranymi przedstawicielami pracowników,
z dniem 01 czerwca 2020 r. obniżono pracownikom wymiar etatu o 20%. Stawka miesięcznego wynagrodzenia wynikająca z umowy o pracę została pomniejszona o 20%:
2 700 zł x 20% = 540 zł
2 700 zł – 540 zł = 2 160 zł
W przykładzie przyjęto składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości: 2%.

Wysokość dofinansowania z FGŚP:
połowa obniżonego wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy:
2 160 zł x 50% = 1 080 zł
1 080 zł < 2 132,59 zł
składki na ub. społeczne po stronie pracodawcy (E-R-W):
emerytalna:   (9,76% x 1 080 zł) = 105,41 zł
rentowa:        (6,5% x 1 080 zł) = 70,20 zł
wypadkowa: (2% x 1 080 zł) = 21,60 zł
razem składki: 197,21 zł

Łącznie dofinansowanie: 1 277,21 zł (1 080 zł + 197,21 zł).

Okazało się jednak, że w miesiącu czerwcu 2020 r. pracownik pobierał przez 12 dni zasiłek opiekuńczy.
Kwota rozliczenia dofinansowania wyniesie:
wynagrodzenie za pracę z listy płac:
2 160 zł : 30 dni = 72 zł x 12 dni chorobowego = 864 zł
2 160 zł – 864 zł = 1 296 zł
1 296 zł x 50%= 648 zł
plus składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę od wysokości wynagrodzenia za pracę:
1 296 zł x 50% = 648 zł
emerytalna:   9,76% = 63,24 zł
rentowa:        6,5% = 42,12 zł
wypadkowa:  2% = 12,96 zł
Razem dofinansowanie: 648 zł + 118,32 zł = 766,32 zł.
Kwota zwrotu środków: 510,89 zł (1 277,21 zł – 766,32 zł).

Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 10 000 zł i wykonuje prace w pełnym wymiarze czasu pracy. Na podstawie zawartego porozumienia z wybranymi przedstawicielami pracowników, z dniem 01 czerwca 2020 r. obniżono pracownikom wymiar etatu o 20%. Stawka miesięcznego wynagrodzenia wynikająca z umowy o pracę została pomniejszona o 20%:
10 000 zł x 20% = 2 000 zł
10 000 zł – 2 000 zł = 8 000 zł
W przykładzie przyjęto składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości: 2%.

Wysokość dofinansowania z FGŚP:
połowa obniżonego wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy:
8 000 zł x 50% = 4 000 zł
4 000 zł < 2 132,59 zł
dofinansowanie ograniczone do 40% przeciętnego wynagrodzenia z I kw. 2020 r.
składki na ub. społeczne po stronie pracodawcy (E-R-W):
emerytalna:   (9,76% x 2 132,59 zł) = 208,14 zł
rentowa:        (6,5% x 2 132,59 zł) = 138,62 zł
wypadkowa: (2% x 2 132,50 zł) = 42,65 zł
razem składki: 389,41 zł

Łącznie dofinansowanie: 2 522 zł (2 132,59 zł + 389,41 zł).

Okazało się jednak, że w miesiącu czerwcu 2020 r. pracownik pobierał przez 7 dni zasiłek opiekuńczy.
Kwota rozliczenia dofinansowania wyniesie:
wynagrodzenie za pracę z listy płac:
8 000 zł : 30 dni = 266,67 zł x 7 dni chorobowego = 1 866,69 zł
8 000 zł – 1 866,69 zł = 6 133,31 zł
6 133,31 zł x 50%= 3 066,66 zł
dofinansowanie ograniczone do 40% przeciętnego wynagrodzenia z I kw. 2020 r.
2 132,59 zł + 389,41 zł = 2 522 zł.
Kwota zwrotu środków: 0 zł (2 522 zł – 2 522 zł).


Powyższe rozliczenie zgodne jest z kalkulatorem oraz wydaną instrukcją:
https://wupkatowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15g-rozliczenie

Autor:
Jeżek Przemysław