HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
rozliczenie wynagrodzenia pracownika oddelegowane za granice jezek przemyslaw

Rozliczenie wynagrodzenia oddelegowanego pracownika

Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia Pracownika oddelegowanego za granicę

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.

 


Podstawa wymiaru składek oddelegowanego zleceniobiorcy

W przypadku pracowników delegowanych do pracy za granicę, których przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączona jest część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu.
Regulację tę, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia składkowego, należy stosować odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek zleceniobiorców delegowanych do pracy za granicę, których przychód w danym miesiącu jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne.
W sytuacji, gdy przychód zleceniobiorcy nie przekracza w danym miesiącu przeciętnego wynagrodzenia, przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego nie ma zastosowania. Wówczas podstawę wymiaru składek należy ustalić na zasadach ogólnych obowiązujących osoby wykonujące umowę zlecenia (czyli od kwoty uzyskanego przychodu). Ustalając, czy § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego będzie mieć zastosowanie w konkretnym przypadku, zleceniodawca powinien brać pod uwagę łączny przychód uzyskany przez zleceniobiorcę w danym miesiącu. Bez znaczenia jest, czy praca za granicą była wykonywana przez cały miesiąc, czy tylko przez jego część. Łączną kwotę wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu należy wtedy pomniejszyć o kwotę diet za cały okres, za który wynagrodzenie jest wypłacane. W przypadku, gdy zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w walucie obcej, zleceniodawca powinien przeliczyć je na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o pdof, dokonuje się tego przeliczenia, według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Zaliczka na podatek dochodowy

Przy rozliczaniu podatku od dochodów zagranicznych pracowników oddelegowanych, pracodawca powinien uwzględnić regulacje zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof, z których wynika, że  wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o pdof (objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce), przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Zwolnienie przysługuje za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Jeżeli pracodawca zobowiązany jest do poboru i odprowadzenia do polskiego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy pracownika, oddelegowanego do pracy za granicę, to w celu ustalenia podstawy opodatkowania z przychodów uzyskanych w danym miesiącu przez pracownika z pracy najemnej za granicą powinien:

Po pierwsze:
wyłączyć kwoty zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy o pdof, w tym kwotę odpowiadającą równowartości 30% diety przysługującej pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy, następnie

Po drugie:
podlegające opodatkowaniu przychody w walutach obcych należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11austawy o pdof)

Po trzecie:
od przychodu przeliczonego na złote odejmuje się przysługujące podatnikowi miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (w wysokości określonej w art.

22 ust. 2 ustawy o pdof)

Po czwarte:
ustalony w ten sposób dochód z pracy najemnej za granicą ulega obniżeniu o kwotę:

  • potrąconych przez pracodawcę ze środków pracownika składek na ubezpieczenia społeczne, określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
    (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o pdof) przy czym odliczenie to nie dotyczy jednak składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o pdof, bądź
  • składek zapłaconych ze środków pracownika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w innym niż Polskapaństwie UE lub EOG bądź w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 26 ust. 1 pkt 2a, ust. 7 pkt 4, ust. 13a – 13c ustawy o pdof).

Ważne:
nie podlegają odliczeniu składki, których podstawę stanowi przychód (dochód) zwolniony z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska (ww. składek nie mogą zatem odliczyć osoby, które uzyskały dochody np. z pracy w Austrii, we Francji, w Niemczech, Irlandii lub w Wielkiej Brytanii).

Po piąte:
Obliczoną miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy pracownika pomniejsza się o:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (43,76 zł), jeżeli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2
  • pobraną przez pracodawcę, jako płatnika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z tym że odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, co do zasady, dotyczy to również składki zapłaconej ze środków pracownika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w innym niż Polska państwie UE lub EOG bądź w Konfederacji Szwajcarskiej, jednak nie można odliczyć składki, której podstawę stanowi przychód (dochód) zwolniony z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska
    (art. 27b ustawy o pdof).

Przykład
Od 01 do 14 kwietnia 2020 r. pracownik został oddelegowany do pracy w Irlandii a od 15 do 30 kwietnia 2020 r. wykonywał pracę w Polsce.
Za miesiąc kwiecień 2020 r. pracownik uzyskał wynagrodzenie w wysokości:
za pracę w Polsce:               2 900 zł
za pracę w Irlandii:             1 500 euro
Wynagrodzenie płatne jest w dniu 08 maja 2020 r.
Do przeliczenia należy przyjąć średni kurs NBP z dnia 07 maja 2020 r.
1 500 euro x 4,25 zł (przykładowy kurs) = 6 375 zł
łącznie wynagrodzenie: 9 275 zł (2 900 zł + 6 375 zł)

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
równowartość diet za każdy dzień pobytu w czerwcu w Irlandii:
52 euro x 14 dni = 728 euro
728 euro x 4,25 zł = 3 094 zł
wynagrodzenie po odliczeniu równowartości diet:
9 275 zł – 3 094 zł = 6 181 zł

Przychód do opodatkowania:
52 euro x 30% x 14 dni = 218,40 euro
1 500 euro – 218,40 euro = 1 281,60 euro
1 281,60 euro x 4,25 zł = 4 446,80 zł + 2 900 zł = 7 346,80 zł

Rozliczenie składkowo – podatkowe wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w miesiącu maju 2020 r. przyjmując, że pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 oraz ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów:

 

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę 9 275,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 6 181,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 6 181 zł) = 603,27 zł
rentowa: (1,5% x 6 181 zł) = 92,72 zł
chorobowa: (2,45% x 6 181 zł) = 151,43 zł
   847,42 zł

 


Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(6 181 zł – 847,42 zł)
5 333,58 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania
:

(5 333,58 zł x 9%)
   480,02 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
(5 333,58 zł x 7,75%)
   413,35 zł

Koszty uzyskania przychodu
   250 zł

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych
[(4 446,80 zł + 2 900 zł) – 250 zł – 847,42 zł]
6 249,00 zł

Zaliczka na podatek
(6 249 zł x 17% – 43,76 zł)
   1 018,57 zł

Zaliczka na podatek do pobrania
, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(1 018,57 zł – 413,35 zł)
   605,00 zł

Do wypłaty
(9 275 zł – 847,42 zł – 480,02 zł – 605 zł)
7 342,56 zł


Pracodawca z własnych środków opłaci część składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP (o ile pracownik nie osiągnął wieku wynoszącego co najmniej 55 lat – kobieta i co najmniej 60 lat – mężczyzna).

Autor:
Jeżek Przemysław