HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
przekroczenie dochodu rozliczenie podatku 32 jezek przemyslaw

Przekroczenie dochodu 85 528 zł

Lista płac
Rozliczenie 32% zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu przekroczenia dochodu 85 528 zł


Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:
e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r.

 

Za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali: 85 528 zł, zaliczka na podatek dochodowy wynosi 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
Za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali: 85 528 zł, zaliczka na podatek dochodowy wynosi:

  • 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i
  • 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali

Za kolejne miesiące kalendarzowe, zaliczka na podatek dochodowy wyniesie 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu (art. 32 ust. 1 ustawy o pdof). 32% zaliczki na podatek dochodowy, pomimo przekroczenia dochodu 85 528 zł, nie stosuje się w przypadku złożenia przez pracownika w danym roku kalendarzowym oświadczenia, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o pdof.
Kwota zmniejszająca podatek w wysokości: 525,12 zł jest pomniejszana dla podstawy obliczenia podatku wyższej od
85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł
 
a więc po jego osiągnięciu kwota ta (ulga) nie przysługuje (art. 27 ust. 1a pkt 4 ustawy o pdof).
W związku z powyższym w momencie stosowania 32% zaliczki na podatek dochodowy pracodawca powinien zaprzestać stosowania kwoty zmniejszającej podatek


Przykład
W miesiącu maju 2020 r., licząc narastająco od początku roku kalendarzowego, dochód pracownika (w wieku 32 lat) wyniósł: 80 000 zł. W miesiącu czerwcu 2020 r. pracownik uzyskał przychód w wysokości: 25 000 zł. W związku ze złożonym oświadczeniem PIT-2 pracodawca ustalając zaliczkę na podatek dochodowy stosuje ulgę podatkową w wysokości: 43,76 zł miesięcznie. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu w wysokości: 250 zł.

Rozliczenie składkowo–podatkowe przychodu uzyskanego w miesiącu czerwcu 2020 r.:

 

Opis operacji Kwota
Przychód ze stosunku pracy 25 000,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 25 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania
ze środków pracownika:
emerytalna:
(9,76% x 25 000 zł) = 2 440 zł
rentowa:
(1,5% x 25 000 zł) = 375 zł
chorobowa:
(2,45% x 25 000 zł) = 612,50 zł
  3 427,50 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
(25 000 zł – 3 427,50 zł)
21 572,50 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(21 572,50 zł x 9%)
  1 941,53 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
(21 572,50 zł x 7,75%)
  1 671,87 zł
Koszty uzyskania przychodu:      250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(25 000 zł – 250 zł – 3 427,50 zł)
21 323,00 zł
Zaliczka na podatek (17%):
(5 528 zł x 17% – 43,76 zł)
  896 zł
Zaliczka na podatek (32%):
[(21 323 zł – 5 528) x 32%]
  5 054,40 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych
[(896 zł + 5 054,40 zł) – 1 671,87 zł]
  4 279,00 zł
Do wypłaty:
(25 000 zł – 3 427,50 zł – 1 941,53 zł – 4 279 zł)
15 351,97 zł

Autor:
Jeżek Przemysław