HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Komunikat ZUS – siła wyższa

Ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku gdy w jednym z miesięcy przyjmowanych do podstawy pracownik korzystał ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej okazało się na tyle skomplikowane, że ZUS w opublikowanym na stronie www.zus.pl stanowisku z 20 marca 2024. uznał, zmieniając dotychczasowe stanowisko, że miesiąc taki podlega uzupełnieniu do pełnego miesiąca na ogólnych zasadach publikując trzy najprostsze przykłady uwzględniające to stanowisko.
Wątpliwości budzą jednak sytuacje w których pracownik obok zwolnienia z tego tytułu korzystał z urlopu wypoczynkowego i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy za które rozliczane są „zmienne składniki wynagrodzenia”. Ponieważ zwolnienie tytułem siły wyższej należy traktować jak każdą inną nieobecność w pracy i stosować ogólne zasady uzupełniania o czym kilkukrotnie pisaliśmy:
1.
Siła wyższa w wymiarze godzinowym a uzupełnianie podstawy wymiaru
https://www.hrkadryiplace.pl/uzupelnianie-podstawy-do-chorobowego-sila-wyzsza-skladniki-stale-stawka-godzinowa-nadgodziny-nocne-premie-faktycznie-wyplacone-jezek-przemyslaw/
2.
Wynagrodzenie z tytułu działania siły wyższej „w wymiarze godzinowym” podlega uzupełnieniu do pełnego miesiąca
https://www.hrkadryiplace.pl/podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-stanowisko-zus-sila-wyzsza-wymiar-godzinowy-jezek-przemyslaw/
3.
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w miesiącu korzystania z „siły wyższej” i choroby pracownika

https://www.hrkadryiplace.pl/podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-w-miesiacu-korzystania-z-sily-wyzszej-i-choroby-pracownika-jezek-przemyslaw/

to jednak w komunikacie z 23 maja 2024 r. ZUS uznał, że oddziały korzystają z tych samych wyjaśnień, które są udostępniane przez Departament Zasiłków na stronie internetowej ZUS. Zarówno zmiany stanowiska w zakresie uwzględniania wynagrodzenia z tytułu „siły wyższej” w podstawie wymiaru zasiłków jak i zmiana treści udostępnionych informacji jest konsultowana przez Centralę ZUS z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z uwagi na złożoność problemu – w sytuacji, kiedy pracownik korzysta ze zwolnienia przez pełny obowiązujący go w danym dniu wymiar czasu pracy, zgodnie z opinią Ministerstwa należy ten dzień traktować jako usprawiedliwioną nieobecność w pracy, natomiast jeżeli jest nieobecny kilka godzin – jako dzień przepracowany, powoduje to bardzo wiele niejasności. Dodatkowo przedstawione zasady uzupełniania nie są analogiczne z dotychczas stosowanymi przy uzupełnianiu wynagrodzenia, kiedy w danym miesiącu występował urlop wypoczynkowy i różne inne składniki wynagrodzenia. Ponownie wystąpiliśmy do Centrali ZUS o ponowną weryfikację i dodatkowe wyjaśnienia, czekamy na odpowiedź.

Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/

 

 

Uzupełnianie podstawy gdy obok zwolnienia wystąpiły płatne nieobecności w pracy