Składki ZUS na urlopie wychowawczym

19 stycznia 2021
Kategoria: Wynagrodzenia

Podstawa wymiaru składek ZUS na urlopie wychowawczym w 2021 r.

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno rentowym finansowanym z budżetu państwa, pod warunkiem, że osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiada innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o sus).
Pracownik podlega również z tego tytułu
obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu pod warunkiem, że nie podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy zdrowotnej). Podstawą do obliczania składek w okresie urlopu wychowawczego jest złożenie stosownego oświadczenia o braku prawa do emerytury lub renty oraz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (także ubezpieczenie zdrowotne) z tytułu przebywania pracownika na urlopie wychowawczym nalicza pracodawca, a opłaca ZUS ze środków budżetu państwa.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia: ER, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop. Ustalona w powyższy sposób podstawa nie może być przy tym wyższa oraz niższa od kwot granicznych. 
Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia należy stosować przepisy ustawy zasiłkowej, z pewnymi wyjątkami:

  • niepomniejszania wynagrodzenia o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (13,71%)
  • zmiana wymiaru czasu pracy w okresie przyjętym do ustalenia podstawy nie wpływa na zmianę zasad ustalania podstawy
  • przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy uwzględnia się wszystkie składniki przychodu uzyskiwane ze stosunku pracy, które nie zostały wyłączone z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, również te, które nie są pomniejszane za czas choroby.
Ustalona podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych nie może być:
wyższa od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w 2021 roku:             5 259 zł x 60% = 3 155,40 zł
niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia:
w 2021 roku:             2 800 zł x 75% = 2 100 zł.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku: 620 zł
(kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego)
(art. 18 ust. 5b i 14 w brzmieniu obowiązującym od 01 września 2013 r.).

Przykład:
------------------------------
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 12 lutego 2021 r. i otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości: 3 800 zł. Podstawę wymiaru składek z tytułu urlopu wychowawczego za luty 2021 r. stanowi kwota: 3 155,40 zł (ograniczenie) : 28 dni x 17 dni = 1 915,78 zł. Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota: 620 zł.

 

ZUS nowe

Jak wyjaśnia ZUS: w sytuacji, gdy osoba jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy i w zawartej umowie o pracę ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie to ustalona dla niej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia tj.: w roku 2021: 2 800 zł.

 

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Autor:
Jeżek Przemysław

 

podstawa skladek zus urlop wychowawczy 2021