Świadczenia chorobowe 2022 r. przepis przejściowy

8 listopada 2021
Kategoria: Zasiłki

Zmiana przepisów dotycząca świadczeń chorobowych od 1 stycznia 2022 r.
Przepis przejściowy


Świadczenia chorobowe:
Aktualny stan prawny:
Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2021 r., 1133) zwana dalej: ustawą zasiłkową

oraz

dodatkowych wyjaśnień udzielił ZUS w wydanym: Komentarzu do ustawy zasiłkowej data publikacji: grudzień 2019 r. dostępnym na stronie: www.zus.pl.

Zmiany:
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621).

Nowe zasady przyznawania i obliczania zasiłków na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133) wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepis przejściowy:
Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy (art. 21 ustawy zmieniającej).

Art. 8 ustawy zasiłkowej – po zmianach od 1 stycznia 2022 r.:
1.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby:

  • nie dłużej jednak niż przez 182 dni
  • a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

2.
Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.
Nie dotyczy to niezdolności do pracy, o której mowa:
w art. 11 ust. 2 pkt 2
powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów:

  • na dawców komórek, tkanek i narządów oraz
  • zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów
  • spowodowanej gruźlicą lub
  • występującej w trakcie ciąży

(art. 4 pkt 2 ustawy zmieniającej).

Przykład
Z pracownikiem w wieku 29 lat zawarto umowę na czas określony do dnia 28 lutego 2022 r. Pracownik stał się niezdolny do pracy od dnia 10 lutego 2022 r. i chorobowe trwać będzie do dnia

30 czerwca 2022 r. (140 dni).
Za okres:
od 10 do 28 lutego (18 dni) w czasie trwania zatrudnienia:
pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe

od 1 marca do 30 maja (91 dni) po ustaniu zatrudnienia:
zasiłek chorobowy wypłaci ZUS

Łącznie: 109 dni (18 dni + 91 dni).

Przykład
Z pracownikiem w wieku 32 lat zawarto umowę na czas określony do dnia 15 grudnia 2021 r. W okresie zatrudnienia pracownik nie chorował.

Osoba ta stała się niezdolna do pracy od dnia 17 grudnia 2021 r. i choroba trwać będzie nieprzerwanie 100 dni. Za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy wypłaci ZUS za cały okres niezdolności tj. 100 dni. Wypłata zasiłku chorobowego nie zostanie skrócona do 91 dni ze względu na nabycie prawa do niego przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Przykład
Pracownik w wieku 37 lat przebywał na zwolnieniu lekarskim do dnia 25 grudnia 2021 r. (175 dni). Po odzyskaniu zdolności do pracy i przepracowaniu kilku dni ponownie stał się niezdolny do pracy z powodu innej choroby i otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 5 do 20 stycznia 2022 r. (16 dni).

Pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za 7 dni niezdolności do pracy tj. za okres od 5 do 11 stycznia 2022 r. Ponowna niezdolność do pracy powstała (pomimo innej choroby) po przerwie krótszej niż 60 dni kalendarzowych. Oznacza to, że poprzedni okres niezdolności do pracy 175 dni wliczony zostanie do tego samego okresu zasiłkowego:
182 dni – 175 dni = 7 dni.
Za pozostały okres pracownik może wnioskować o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

 

zasiłki składki ZUS zmiany

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

"HR Kadry i płace"
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
  

Doradztwo Szkolenia Placowe 3