HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Dokumentacja kadrowa od A do Z

Dokumentacja kadrowa od A do Z -z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy

 1. Jakie dane gromadzić w związku z wnioskami o zwolnienie z powodu siły wyższej oraz wnioskami o urlop opiekuńczy? – wyjaśnienia PIP
 2. Dokumentowanie pracy zdalnej – gdzie przechowywać wnioski pracownika o okazjonalną pracę zdalną, a gdzie porozumienia ws. pracy zdalnej?
 3. Jak informować pracownika o wprowadzeniu monitoringu?  – stanowisko UODO
 4. Rozszerzony obowiązek informacyjny pracodawcy – 15 punktów w informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3) – wyjaśnienia MRPiPS oraz PIP
  1. Jakie elementy powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?
  2. Czy dotychczas zatrudnieni pracownicy będą musieli otrzymać nową wersję informacji o warunkach zatrudnienia?
  3. Czy po zmianie przepisów informacja o warunkach zatrudnienia będzie musiała być wydawana do każdej kolejnej umowy o pracę?
  4. W jakiej formie (pisemna/elektroniczna) przekazać informację o warunkach zatrudnienia?
  5. Treść informacji dla pracowników wyjeżdżających za granicę.
  6. Konsekwencje prawne niewydania informacji o warunkach zatrudnienia
  7. Wzór informacji

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Dane osobowe pracownika i kandydata
  1. Jakich danych można się domagać od kandydata na pracownika, a jakich od pracownika?
  2. Kiedy można domagać się od kandydata danych dot. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia? 
  3. Kiedy pracownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
  4. Czy pracodawca ma obowiązek kserowania świadectw pracy?
  5. Czy celem wystawienia skierowania na badania profilaktyczne należy pozyskać pesel od kandydata?
  6. Na jakiej podstawie pobrać dane osobowe osób, które należy powiadomić w trakcie wypadku pracownika?
  7. Jak poprawnie potwierdzić poprawność danych w kwestionariuszu osobowym pracownika?
 2. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
  1. Czy dokumentacja pracownicza to tylko akta osobowe? – ustawowa definicja pojęcia „dokumentacji pracowniczej”.
  2. Od kiedy obowiązują nowe przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej?
  3. Czy będzie można łączyć prowadzenie dokumentacji kadrowej – w części w postaci elektronicznej, a w części w postaci papierowej?
 3. Układ akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. w świetle nowego rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej
  1. Nowe zasady podziału akt osobowych (cztery części akt osobowych)
  2. Kiedy będzie można odstąpić od chronologicznego układu akt osobowych?
  3. Jakich dokumentów od 1 stycznia 2019 nie przechowujemy w części B akt osobowych?
  4. Korzystanie ze świadczeń związanych z rodzicielstwem – gdzie przechowywać oświadczenia w tym zakresie?
  5. Dlaczego skierowania na badania okresowe mają być przechowywyane w części A akt osobowych?
  6. Jakie dokumenty będą przechowywane w części C i D akt osobowych?
  7. Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz klauzulę informacyjną dot. RODO można przechowywać w aktach osobowych?
  8. Konsekwencje braku oficjalnych wzorów dokumentów kadrowych w rozporządzeniu
 4. W jaki sposób potwierdzać kopie dostarczanych przez pracownika dokumentów?
 5. Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą po zmianach przepisów?
  1. Nowy okres przechowywania dokumentacji kadrowej
  2. Jak poprawnie ustalić początek biegu 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?
  3. Przepisy przejściowe dotyczące okresów przechowywania dokumentacji?
  4. Kolejna umowa z pracownikiem, którego stosunek pracy trwał na przełomie roku – jak ustalić okres przechowywania?
  5. Czy pracodawca może przechowywać dokumentację pracowniczą po upływie okresu przeznaczonego na jej zniszczenie?
  6. Czy po upływie terminu na odebranie dokumentacji pracowniczej pracownik nadal może żądać jej wydania przez pracodawcę?
 6. Ewidencjonowanie czasu pracy od 1 stycznia 2019 r.
  1. Jakie 13 elementów musi zawierać dokumentacja czasu pracy?
  2. Czy po zmianie przepisów pracodawca będzie mógł wywieszać rozkłady czasu pracy /grafiki/ w szatni lub innych powszechnie dostępnych pomieszczeniach? 
  3. Czy po zmianie przepisów inspektor pracy będzie mógł domagać się grafików (rozkładów czasu pracy) z poprzednich miesięcy?
  4. Przez jaki okres czasu trzeba będzie przechowywać rozkłady czasu pracy/grafiki/ oraz karty ewidencji czasu pracy?
 7. Dokumentacja papierowa czy elektroniczna – co wybrać?
  1. Jakie obowiązki pracodawca będzie musiał spełnić w celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej?
  2. Na jakich zasadach pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. można objąć dokumentacją w wersji elektronicznej?
  3. Przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną oraz z dokumentacji elektronicznej na papierową – zasady postępowania
  4. Co zrobić z papierową wersją dokumentacji pracowniczej w razie przejścia na wersję elektroniczną?
 8. Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej
  1. W jakich sytuacjach pracodawca będzie zobowiązany do wydania pracownikowi kopii dokumentacji?
  2. Kto poza pracownikiem będzie uprawniony do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej?
  3. Czy kopię dokumentacji pracowniczej będzie można przesłać mailem?
  4. Kto poniesie koszty sporządzenia papierowej kopii dokumentacji pracowniczej?
 9. Dokumentacja pracownicza a dotychczas zatrudnieni pracownicy
  1. Jakie przepisy stosować do pracowników zatrudnionych przed wejściem w życie zmian?
  2. Nowe czy stare akta osobowe – jak postąpić w przypadku ponownego zatrudniania dotychczasowego pracownika?
  3. Do kiedy należy dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów?
 10. Obowiązek informacyjny pracodawcy związany z ustaniem stosunku pracy
  1. Których pracowników należy poinformować o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?
  2. Jak poprawnie sformułować treść informacji o czasookresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 11.  Najczęstsze błędy w treści świadectw pracy
  1. Prawidłowe wskazanie podstawy zwolnienia w przypadku tzw. „dyscyplinarki”
  2. Jak zaznaczyć w treści świadectwa okoliczność wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  3. Gdzie wykazywać dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego?
  4. Okresy nieskładkowe w treści świadectwa pracy
  5. W jakich sytuacjach wskazywać w treści świadectwa pracy korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem
  6. Za jakie uchybienia dotyczące świadectw pracy można być ukaranym mandatem?
 12.  RODO w praktyce kadrowej – najważniejsze informacje
  1. Czy pracownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę?
  2. W jakich przypadkach należy usunąć dane osobowe pracownika zgromadzone przed wejściem RODO?
  3. Czy w regulaminie pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych muszą pojawić się dodatkowe klauzule informacyjne wynikające z RODO?
  4. Czy pracownik powinien zostać poinformowany o tym, że pracodawca jest administratorem danych osobowych?
  5. Czy klauzula informacyjna związana z RODO musi mieć formę pisemną?
  6. W jakich przypadkach pracownicy powinni otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
  7. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzać dane osób bliskich informowanych w razie wypadku pracownika?
Dokumentacja kadrowa a realizacja obowiązków związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji
 1. Czy zapisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu powinny być w regulaminie pracy czy w osobnym dokumencie (zarządzeniu pracodawcy)?
 2. Czy pracodawca jest zobowiązany wydać WPA (wewnętrzną procedurę antymobbingową)?
 3. Jakie minimalne warunki powinny spełniać polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji funkcjonujące w organizacji?
 4. Czy pracodawca jest zobowiązany do ustanowienia Komisja Antymobbingowej?


Termin szkolenia 28.06.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 3 miesiące
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadzący
  Michał Olesiak
  Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy.
   W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Obecnie trener prawa pracy, a także członek rady programowej miesięcznika zajmującego się prawem pracy, wykładowca prawa pracy na kilku uczelniach wyższych. Na bieżąco współpracuje z działami personalnymi kilku dużych firm produkcyjnych oraz pracodawcami samorządowymi doradzając w obszarze prawa pracy. Od 2005 r. obecny na rynku szkoleniowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z czasem pracy, współpracą pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz dokumentacją kadrową.
  Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów. Ich atutem jest specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna oraz ćwiczenia do wspólnej analizy przez uczestników, które pozwolą przećwiczyć praktyczne stosowanie nabytej wiedzy. W trakcie spotkań nacisk będzie położony na praktyczne stosowanie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz oficjalnych stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy. 
  Wśród uczestników dotychczasowych szkoleń komercyjnych byli pracownicy działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi z sektora prywatnego (m.in.: Carslberg Shared Services Polska, PGZ S.A., ING Banku Śląskiego, TAURON Polska Energia S.A., , Philips Lighting Poland S.A., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Michelin Polska, PZL Mielec, Hutchinson Poland Sp. z o.o., FCA Services Polska (FIAT), Lear Corporation Polska, Transgourmet Polska, Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o., Synthos S.A., Coty Polska, Enersys Polska sp. z o.o., Legrand Polska Sp. z o.o., PKP Energetyka, Faureccia), a także Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Totalizatora Sportowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lasów Państwowych, PGNiG, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Michal Olesiak

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe