HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Praktyczne aspekty wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony sygnalistów.

Praktyczne aspekty wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony sygnalistów.

Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z działaniami jakie powinny podjąć osoby odpowiedzialne w podmiotach prywatnych i publicznych, w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony sygnalistów. Ustawa o ochronie sygnalistów została już uchwalona przez sejm i niebawem trafi do senatu. Także w niedługim czasie możemy się spodziewać wejścia w życie przepisów tej ustawy.

W sposób przystępny i klarowny wyjaśnione zostaną poszczególne zagadnienia ustawowe, że szczególnym naciskiem na aspekt praktycznego ich wprowadzenia w podmiotach prywatnych i publicznych. 

Przedstawiony zostanie wpływ przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na nowe przepisy dotyczące ochrony sygnalistów.

Podczas szkolenia w praktyczny sposób zostaną omówione procedury wewnętrzne i przykładowe dokumenty jakie powinny być przygotowane w związku z nowymi regulacjami prawnymi. W szczególności w trakcie szkolenia w sposób praktyczny zostaną przedstawione zasady opracowania wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Ponadto słuchacze poznają konsekwencji braku lub złego stosowania omawianych przepisów prawa przez podmioty obowiązane do wprowadzenia przedmiotowych regulacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie ogólnych zagadnień i pojęć dotyczących wprowadzenia w firmach przepisów
  w zakresie ochrony sygnalistów.
 2. Kto jest obowiązany i w jakim czasie do wdrożenia przepisów dotyczących ochrony sygnalistów.
 3. Wskazanie naruszeń przepisów prawa, które można zgłaszać w ramach omawianej instytucji.
 4. Jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać statut tzw. sygnalisty, osoby pomagającej
  w zgłoszeniu, osoby powiązanej ze zgłaszającym nieprawidłowości.
 5. Warunki uzyskania ochrony przez sygnalistę, osobę pomagającą w zgłoszeniu, osobę powiązaną ze zgłaszającym. Kiedy można mówić o tzw. dobrej wierze osoby zgłaszającej nieprawidłowości.
 6. Konsekwencje prawne dokonania nieprawdziwego zgłoszenia naruszeń przepisów prawa przez sygnalistę.
 7. Jak prawidłowo wprowadzić wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych:
  1. W przypadku gdy w firmie działają związki zawodowe.
  2. Gdy brak jest związków zawodowych.
 8. Praktyczne omówienie zasad sporządzania podstawowych dokumentów wynikających
  z ustawy o ochronie sygnalistów tj.
  1. Jak opracować procedurę zgłoszeń wewnętrznych.
  2. Zasady prowadzenia rejestru zgłoszeń.
  3. Przykładowe wzory zgłoszeń o nieprawidłowościach.
  4. Jak opracować procedurę prowadzenia postępowania wyjaśniającego w ramach procedury zgłoszenia wewnętrznego.
  5. Co powinna zawierać informacja zwrotna wysyłana do sygnalisty.
  6. Dokumentacji wynikającej z RODO.
 9. Jak prawidłowo dokonywać weryfikacji zgłoszeń oraz podejmować działania następcze
  w wyniku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa.
 10. Zasady zapewnienia poufności danych, sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz osób trzecich.
 11. Jak prawidłowo prowadzić rejestr zgłoszeń naruszeń praw.
 12. Jakie osoby lub organy/podmioty wewnętrzne lub zewnętrzne mogą być uprawnione do prowadzenia poszczególnych etapów wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz prowadzenia rejestrów zgłoszeń w podmiotach prywatnych lub publicznych. Omówienie możliwych modelów, doboru osób do tych etapów postępowania.
 13. Kiedy można dokonać zgłoszenia zewnętrznego o naruszeniu prawa. Jakie są warunki dokonania zgłoszenia publicznego o naruszeniach prawa.
 14. Omówienie niedozwolonych działań odwetowych w stosunku do sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze sygnalistą. Konsekwencje prawne stosowania działań odwetowych.
 15. Środki ochronne wynikające z ustawy i ich skutki prawne.
 16. Kary i sankcje wynikające z ustawy.


Termin szkolenia 27.08.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 3 miesiące
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadzący
  Artur Samek

  Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki z prawa pracy, autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia w tym agencji pracy tymczasowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych. Prowadził konferencje i seminaria naukowe z zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, działalności agencji zatrudnienia.

  Artur Samek

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe