Plan szkolenia

Zakładowa Działalność Socjalna w 2020 r. w kontekście obowiązywania Tarczy Antykryzysowej i RODO zmiana wysokości odpisów i limitów zwolnień z opodatkowania

Zakładowa Działalność Socjalna w 2020 r. w kontekście obowiązywania Tarczy Antykryzysowej i RODO zmiana wysokości odpisów i limitów zwolnień z opodatkowania


W ramach udziału w szkoleniu uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe wraz z wzorami nowych formularzy uwzględniające wprowadzone zmiany
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, regulamin ZFŚS zgodny z RODO, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
 • dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej


Cel szkolenia:
jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy po zmianach.
Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych RODO, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

 

Zmiana wysokości odpisów w 2020 r.

 • dowolne kształtowanie odpisów w okresie obowiązywania Tarczy Antykryzysowej
 • dobrowolne odpisy
 • odpisy dla nauczycieli

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS po zmianach w 2020 / 2021 r.

 • paczki – bony towarowe – bilety i karnety – dofinansowanie do wypoczynku – wycieczki dla dzieci – kolonie
 • kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.

Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów

 • sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+)
 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach)
 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia
 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych
 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego
 • obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO
 • zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 • program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej

 Metodyka ustalania liczby zatrudnionych

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich
 • możliwość dowolnego ustalania wysokości odpisów
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego

Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:

 • na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • pożyczki na cele mieszkaniowe

 Zasady dokonywania potrąceń z wypłacanych świadczeń z funduszu

 • zapisy w tytułach wykonawczych podstawą do dokonywania potrąceń
 • stanowisko Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Sprawiedliwości dot. potrąceń
 • w jakiej wysokości należy dokonać potrącenia

Zapytanie o szkolenie


test