HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
tabela dofinansowanie do wynagrodzen i skladek wup jezek przemyslaw

Tabela dofinansowanie z FGŚP

Wynagrodzenie „brutto” wykazywane w tabeli o dofinansowanie do wynagrodzeń

Przedsiębiorcy oraz pozostałe podmioty wskazane w art. 15g ust. 1 specustawy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników:

  • objętych przestojem ekonomicznym albo
  • obniżonym wymiarem czasu pracy

w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ustawie. Podmiotom tym przysługują środki z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy tj.: 2 600 zł. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Podmioty, mogą również obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy tj.: nie mniej niż 2 080 zł (2 600 zł x 0,8 etatu).
Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia (obniżonego do wymiaru etatu), jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (2 132,59 zł I kwartał 2020 r.) z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Zarówno w okresie objęcia pracowników przestojem ekonomicznym jak i obniżonym wymiarem czasu pracy, dofinansowanie nie przysługuje w przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 994,41 zł z I kwartału 2020 r.).

Świadczenia przyznawane są na wniosek złożony przez  przedsiębiorcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
Do wniosku należy załączyć m.in. wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP (wg. określonego wzoru) dostępnego elektronicznie (plik w formacie xls lub xlsx).
Zgodnie z określonym wzorem, pracodawcy wnioskujący o dofinansowanie muszą wykazać w tabeli (w zakładce dotyczącej obniżonego wymiaru czasu pracy) m.in.:

 

Wysokość wynagrodzenia brutto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy

w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy

Wynagrodzenie brutto pracownika po obniżeniu wymiaru czasu pracy

Z pierwszych stanowisk WUP wynikało (co było przez urzędy kilkukrotnie potwierdzane), że:
  • w pierwszej kolumnie:
wykazać należy łączną kwotę brutto uzyskanego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w celu sprawdzenia czy wynagrodzenie pracownika uzyskane w tym miesiącu nie przekroczyło 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 994,41 zł z I kwartału 2020 r.)
  • w drugiej kolumnie:
wysokość obniżonego wynagrodzenia w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy.

Ważne:
Stanowisko to uległo jednak zmianie.

Tabela z dofinansowaniem z FGŚP ma służyć wykazaniu, które składniki wynagrodzenia podlegać będą obniżeniu maksymalnie o 20%.
W art. 15g specustawy o COVID-19 jest mowa o wynagrodzeniu brutto pracownika, przez co należy rozumieć:
  • wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym
z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem 
  • bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań.

Przykładowo:
jeżeli na podstawie zawartego pisemnego porozumienia ze związkami zawodowymi
(lub w przypadku ich braku z przedstawicielami pracowników) pracownikowi,
w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z pełnego etatu do 0,8 obniżono:

  • wynagrodzenie zasadnicze:

z 3 000 zł do 2 600 zł

  • dodatek stażowy:

z 500 zł na 400 zł

to w kolumnie:

Wysokość wynagrodzenia brutto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy

w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy

wykazać należy: 
3 500 zł (3 000 zł + 500 zł) tj.: wynagrodzenie sprzed zmiany wymiaru czasu pracy

Natomiast w kolumnie:

Wynagrodzenie brutto pracownika po obniżeniu wymiaru czasu pracy

Wskazać należy:
3 000 zł (2 600 zł + 400 zł) tj.: wynagrodzenie po obniżeniu wymiaru czasu pracy.

Oznacza to również, że w tabeli tej nie wykazuje się dodatków do wynagrodzenia takich jak:
wynagrodzenia + dodatek za nadgodziny, dodatek za pracę w porze nocnej (m.in. w związku z wykonywaną pracą w nadgodzinach), premii uznaniowych, nagród itp.

WUP tym samym wycofał się z poprzednio prezentowanego stanowiska. W sytuacji gdy pracodawca jednak wykazał wynagrodzenie faktycznie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (w wynagrodzeniu tym wykazał m.in. premie uznaniowe, dodatki za pracę w porze nocnej itp.) pozostaje ono bez wpływu na wysokość dofinansowania. Pracodawca po okresie korzystania z dofinansowania ma obowiązek faktycznego ich rozliczenia.