HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
terminy wplat na PPK jezek przemyslaw

Terminy wpłat na PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Terminy dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Pracownicze Plany Kapitałowe:

pracownicze plany kapitałowe PPK

Na podstawie art. 28 ustawy o PPK:

  • wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK
  • podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK
  • wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający
  • wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane
  • podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną osobę zatrudnioną obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym. Wpłaty, które wskutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, okazałyby się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę.

Do wpłat dokonywanych do PPK w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Roszczenia z tytułu wpłat ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym wpłaty stały się wymagalne (art. 29 ustawy o PPK).

Przykład
Umowa o prowadzenie PPK została zawarta w dniu 10 listopada 2020 r. Pod koniec tego miesiąca pracownikom zostało wypłacone wynagrodzenie za pracę.
Wpłaty do PPK należy obliczyć w terminie wypłaty tego wynagrodzenia i odprowadzić na rachunek PPK w terminie do 15 grudnia 2020 r.
Gdyby u tego pracodawcy wynagrodzenie wypłacane było 10 dnia kolejnego miesiąca, a więc po zawarciu umowy o prowadzenie PPK pierwsze wynagrodzenie zostałoby wypłacone pracownikom 10 grudnia 2020 r., termin dokonania wpłat do PPK uległby przesunięciu o miesiąc, czyli do dnia 15 stycznia 2021 r.

Ważne:
Obowiązek naliczenia i pobrania wpłat do PPK powstaje w terminie wypłaty pierwszego wynagrodzenia po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Przykład
Z początkiem miesiąca października 2020 r.  Spółka podpisała umowę o zarządzanie PPK, a w dniu 10 listopada 2020 r. umowę o prowadzenie PPK. Pracownikom w połowie listopada 2020 r. wypłacone zostaną premie kwartalne. Dla naliczenia wpłat na PPK znaczenie ma data wypłaty danego składnika wynagrodzenia, a nie okres, za który jest on należny. Przychód powstaje w dniu wypłaty premii kwartalnej pracownika. W związku z powyższym, wpłatę do PPK ustala się od wszystkich wypłat podlegających oskładkowaniu dokonanych w danym miesiącu. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres są one należne.
Wypłacona w połowie listopada 2020 r.  premia kwartalna pracownikom (uczestnikom PPK) powinna być uwzględniona w wynagrodzeniu stanowiącym podstawę do obliczenia wpłat do PPK. 

Przykład
Z początkiem miesiąca października 2020 r.  Spółka podpisała umowę o zarządzanie PPK, a w dniu 10 listopada 2020 r. umowę o prowadzenie PPK. W dniu 15 listopada 2020 r. pracownikowi zostanie wypłacona premia kwartalna a w dniu 30 listopada 2020 r. wynagrodzenie za pracę za ten miesiąc.
Pracodawca ma obowiązek dokonać naliczenia wpłat do PPK odrębnie od każdego przychodu uzyskanego w danym miesiącu kalendarzowym stanowiącym podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno – rentowe. Wpłaty do PPK odprowadzone zostaną najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. na konto wybranej instytucji finansowej.

Tak jak wskazano powyżej:
Naliczenia wpłat na PPK należy dokonać już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego (postawionego do dyspozycji) uczestnikowi PPK po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Wpłat tych należy dokonać począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,
 w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wszystko zależy więc od terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
Jeżeli pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy zostanie wypłacone:
jeszcze w tym samym miesiącu: wpłat należy dokonać w okresie 1-15 kolejnego miesiąca w kolejnym miesiącu (wynagrodzenie z przesunięciem): wpłat należy dokonać w okresie od dnia ich obliczenia i pobrania do 15 dnia miesiąca następującego po ich obliczeniu i pobraniu.

Przykład
Jeżeli umowa o prowadzenie PPK zawarta zostanie 10 listopada 2020 r. i w tym samym miesiącu np. 30 listopada 2020 r.  pracownik otrzyma wynagrodzenie, to wpłaty do PPK naliczone od tego wynagrodzenia powinny zostać przekazane do instytucji finansowej w terminie 1-15 grudnia 2020 r.. Natomiast nie ma przeszkód, żeby wpłaty naliczone i pobrane od kolejnego wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu grudniu przekazać jeszcze w grudniu na konto wybranej instytucji finansowej.

Powyższe istotne jest ze względu na rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy z części finansowej po stronie pracodawcy (1,5% – wpłata podstawowa). Pamiętaj, że dokonując wpłaty do instytucji finansowej w kolejnym miesiącu kalendarzowym, zgodnie z powyższym przykładem 15 grudnia 2020 r. podatek dochodowy od części wpłaty pracodawcy rozliczyć należy w miesiącu jej przekazania do instytucji a więc w miesiącu grudniu 2020 r. pomimo tego, że naliczenie wpłaty 1,5% widnieć będzie na liście płac za miesiąc listopad 2020 r.
Jeżeli natomiast umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta 10 listopada 2020 r., ale pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy zostanie wypłacone dopiero w grudniu np. 10 grudnia 2020 r., to w związku z tym, że grudzień jest w tym przypadku miesiącem następującym po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK, wpłaty do PPK mogą zostać przekazane do IF już w terminie naliczenia i pobrania tych wpłat, ale nie później niż do 15 stycznia 2021 r.

Naliczone i przekazane wpłaty do IF w tym samym miesiącu kalendarzowym co rozliczone wynagrodzenie pracownika spowoduje rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy na tej samej liście płac na której została naliczona.

Autor:
Jeżek Przemysław