Testy Koronawirus wolne od podatku

18 czerwca 2020
Kategoria: Tarcza

TESTY na Koronawirusa sfinansowane przez Pracodawcę nie powodują, powstania po stronie pracownika, przychodu ze stosunku pracy.

W kwestii tej wypowiedziało się Ministerstwo Finansów:
"(...)
W wyroku z 8 lipca 2014 r. sygn. akt. K 7/13 TK uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane nieodpłatne świadczenia, które:
-   zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie)
-   zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy)
-   i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść
mają wymierną wartość przypisaną indywidualnemu pracownikowi (świadczenie nie jest dostępne w sposób ogólny dla       wszystkich podmiotów).Uwzględniając zatem wytyczne wyroku TK, należy stwierdzić, że sfinansowanie przez pracodawcę testów na koronawirusa nie następuje w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy.Wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzeniania się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów.
W takim przypadku nie jest rozpoznawany przychód po stronie pracownika".


ZFŚS:

Pracodawca uwzględniając panującą aktualnie sytuacje, może, na podstawie wprowadzonych zmian do regulaminu ZFŚS, poszerzyć działalność socjalną o formę pomocy w postaci wypłaty m.in. zapomóg dla osób uprawnionych, które w związku z ogłoszoną pandemią znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej.
Art. 21. 1. pkt 26) ustawy o PDOF:
Wolne od podatku dochodowego są:
zapomogi otrzymane w przypadku:
-   indywidualnych zdarzeń losowych
-   klęsk żywiołowych
-   długotrwałej choroby lub śmierci:
Finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra:

niezależnie od ich wysokości

z innych źródeł (m.in.: środki obrotowe pracodawcy) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6 000 zł (w 2020 r.: limit zwiększony do 10 000 zł)

Klęski żywiołowe to:
trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, pożary, powodzie, huragany, sztormy, długotrwałe susze, silne mrozy i śnieżyce, ulewne deszcze, lawiny, EPIDEMIE i inne zjawiska ......

testy koronawirus wolne od podatku jezek przemyslaw