HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
przychody z umow zlecenia zwolnione z opodatkowania

Umowy zlecenia zwolnione z opodatkowania do 26 lat

Które przychody z umów zlecenia dla osób do 26 lat zwolnione są z opodatkowania do wysokości rocznego limitu: 85 528 ?


Źródła przychodów objęte zwolnieniem z opodatkowania
W myśl dodanego art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof (obowiązującego od 01 sierpnia 2019 r.):
Wolne od podatku dochodowego są przychody ze:

 • stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej
 • spółdzielczego stosunku pracy oraz
 • umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof)

Przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
 • przedsiębiorstwa w spadku

z wyjątkiem przychodów uzyskanych:

 • na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej
  – z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych

otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty: 85 528 zł.


Ważne:
Do przychodów, zgodnie z art. 13 pkt. 8 ustawy o pdof, zalicza się: przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane (zgodnie z powyższym wskazaniem), przy czym należy wskazać, że wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o dzieło / zlecenia z przeniesieniem praw autorskich stanowi przychód z praw majątkowych.Ponieważ zwolnienie przychodów osób do 26 lat nie obejmuje przychodów z art. 18 zwolnienie przysługiwać nie będzie. Do takiej umowy zastosować należy 50% kup z ograniczeniem do 85 528 zł.

Reasumując:
Zwolnienie przychodów z zawartych umów zlecenia dla osób do 26 lat obejmują tylko te umowy do których stosujemy 20% kup.

Autor:
Jeżek Przemysław