HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
ustanie stosunku pracy a wplaty na PPK jezek przemyslaw

Ustanie stosunku pracy a wpłaty na PPK

Ustanie stosunku pracy nie zwalnia Podmiotu zatrudniającego z dokonywania naliczeń wpłat na PPK przy wypłacie wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia 

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:
e-Pracownicze Plany Kapitałowe

pracownicze plany kapitałowe PPK

 

Osoba zatrudniona, w imieniu i na rzecz której zawarto umowę o prowadzenie PPK pozostaje uczestnikiem PPK nawet jeśli zakończy zatrudnienie. Wobec tego w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika nie będzie potrzeby ponownego zawierania dla tej osoby umowy o prowadzenie PPK. Standardy obsługi procesu zawierania umów o prowadzenie PPK mogą różnić się w poszczególnych instytucjach finansowych. Taka sama sytuacja dotyczyć będzie wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia. W dalszym ciągu od wypłaconego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru do obowiązkowych ubezpieczeń E-R, pracodawca ma obowiązek naliczenia i przekazania do instytucji finansowej wpłat na PPK.

Przykład
W dniu 10 listopada 2020 r. zawarta została umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Z dniem 30 listopada 2020 r. została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem. Wypłat wynagrodzeń pracodawca dokonuje 6 dnia następnego miesiąca.
W powyższym przypadku ustanie stosunku pracy pozostaje bez wpływu na obowiązek naliczenia i dokonania wpłaty do PPK. Pracownik w miesiącu listopadzie 2020 r. został uczestnikiem PPK, za którego powinny być dokonywane wpłaty do PPK. Stosunek pracy ustał z końcem tego miesiąca a przed wypłatą wynagrodzenia za ten miesiąc (4 grudnia 2020 r.) pracownik nie złożył podmiotowi zatrudniającemu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Od wypłaconego w dniu 4 grudnia 2020 r. wynagrodzenia (po ustaniu stosunku pracy) podmiot zatrudniający powinien obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać je najpóźniej do wybranej instytucji finansowej w terminie do 15 stycznia 2021 r.

Przykład

W dniu 10 kwietnia 2021 r. zawarta została umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w jednostce sektora finansów publicznych. Z dniem 30 kwietnia 2020 r. została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem.
W powyższym przypadku ustanie stosunku pracy pozostaje bez wpływu na obowiązek naliczenia i dokonania wpłaty do PPK. W następnym roku kalendarzowym tj. 2022 byłemu pracownikowi wypłacone zostanie 13 wynagrodzenie. Od wypłaconej 13-ki (po ustaniu stosunku pracy) podmiot zatrudniający powinien obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać je najpóźniej do wybranej instytucji finansowej.

Autor:

Jeżek Przemysław