HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 47

Wiek emerytalny a przychody w PIT-11 za 2022 r.

Wykazywanie opodatkowanych przychodów w PIT-11(29) pracownika po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego

Objaśnienie do PIT-11(29)
Część „E” wiersz 3
punkt 18) objaśnień
opis do wiersza 3
Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1 m.in. przychody ze stosunku pracy, otrzymane przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.

Wiersze 3, 8 i 14 części E wypełnia się, jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek w sytuacji gdy podatnik nie złożył płatnikowi oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy (tzw. ulgi dla seniora) albo z powodu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego od podatku (sumy kwot wykazanych w poz. 109 i 114), gdy zwolnienie było stosowane w trakcie roku.
W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety i 65 roku życia w przypadku mężczyzny, pod warunkiem że podatnik podlega z tytułu  uzyskania tych przychodówubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
W wierszach tych należy odpowiednio wykazać kwoty kosztów uzyskania przychodów oraz sumy zaliczek na podatek pobranychprzez płatnika. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskane przez podatnika przed ukończeniem ww. wieku płatnik wykazuje w wierszu 1, odpowiednio przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy płatnik wykazuje w wierszu 6, a z zasiłków macierzyńskich – w wierszu 12.

67890

Ważne:
Opodatkowane przychody pracownika (po ukończeniu 60/65 lat) wykazuje się w wierszu 3 niezależnie od tego czy osoba ta pobiera świadczenia emerytalne bądź nie. Jeżeli pracownik spełnia warunki do zastosowania „ulgi dla seniora” rozliczy ją sam w zeznaniu rocznym.

Przykład
Pracownica w wieku 63 lat wynagradzana stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 4 500 zł uzyskała u danego pracodawcy przychód w 2022 r. (nie korzystała z ulgi dla seniora).
Narastająco od stycznia do grudnia 2022 r (12 miesięcy)
przychód:

54 000 zł
(4 500 zł x 12 miesięcy)
koszty uzyskania:
3 000 zł
(250 zł x 12 miesięcy)
składki ERCH:
7 403,40 zł
(616,95 zł x 12 miesięcy)
zdrowotna (9%):
4 193,64 zł
(349,47 zł x 12 miesięcy)
zaliczka na podatek:
1 974 zł
styczeń – czerwiec:
1 158 zł
(193 zł x 6 miesięcy)
lipiec – grudzień:
816 zł
(136 zł x 6 miesięcy)

Sporządzając za 2022 r. informację PIT-11(29) pracodawca wykaże:

ploplo

0polik

Przykład
Pracownica w wieku 59 lat wynagradzana stałą miesięczną stawką wynagrodzenia (wynagrodzenie płatne w ostatnim dniu danego miesiąca) w wysokości: 3 900 zł uzyskała u danego pracodawcy przychód w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. w wysokości (pracownik złożył wniosek o nie stosowanie rozporządzenia w sprawie zaliczek):

Narastająco od stycznia do czerwca 2022 r (6 miesięcy):
przychód:

23 400 zł
(3 900 zł x 6 miesięcy)
koszty uzyskania:
1 500 zł
(250 zł x 6 miesięcy)
składki ERCH:
3 208,14 zł
(534,69 zł x 6 miesięcy)
zdrowotna (9%):
1 817,28 zł
(302,88 zł x 6 miesięcy)
zaliczka na podatek:
630 zł
(105 zł x 6 miesięcy)
W dniu 10 lipca 2022 r. pracownica ukończyła 60 rok życia. Pomimo, iż spełnia warunki do zastosowania „ulgi dla seniora” (nie pobiera świadczeń emerytalnych) nie złożyła pracodawcy stosowanego oświadczenia. W miesiącu wrześniu pracownica rozwiązała umowę o pracę (złożyła do ZUS wniosek o przyznaniu świadczeń emerytalnych) i od dnia następnego została ponownie zatrudniona.
Narastająco od lipca do grudnia 2022 r (6 miesięcy):
przychód:

23 400 zł
(3 900 zł x 6 miesięcy)
koszty uzyskania:
1 500 zł
(250 zł x 6 miesięcy)
składki ERCH:
3 208,14 zł
(534,69 zł x 6 miesięcy)
zdrowotna (9%):
1 817,28 zł
(302,88 zł x 6 miesięcy)
zaliczka na podatek:
444 zł
(74 zł x 6 miesięcy)

Sporządzając za 2022 r. informację PIT-11(29) pracodawca wykaże:

sen

sen 2

Pierwszy wpływ emerytury na konto pracownica otrzymała 5 października 2022 r.
Pracownica ma prawo w PIT rocznym rozliczyć „ulgę dla seniora” od wszystkich faktycznie uzyskanych przychodów ze stosunku pracy i zasiłku macierzyńskiego w okresie od ukończenia wieku 60 lat do dnia poprzedzającego dzień wpływu pierwszej emerytury na konto tj. od 10 lipca do 4 października 2022 r.

Ponieważ w poz. 43 PIT-11(29) wykazane są opodatkowane przychody po ukończeniu wieku 60 lat uzyskane do końca 2022 r. w celu rozliczenia „ulgi dla seniora” pracownica powinna wystąpić do pracodawcy o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanych przychodów uzyskanych w okresie od 10 lipca do 4 października 2022 r.
W zaświadczeniu tym pracodawca powinien wskazać przychody podlegające rozliczeniu w ramach „ulgi dla seniora” oraz podać wysokość składek na ubezpieczenia społeczne od tych przychodów, gdyż składki te od przychodów zwolnionych z opodatkowania nie podlegają odliczeniu od dochodu w PIT rocznym.

Jeżek Przemysław
Szkolenia

https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/