Wnioskowanie o niestosowanie rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r.

18 stycznia 2022
Kategoria: Aktualności

Kto może wnioskować o niestosowanie rozporządzenia z dnia
7 stycznia 2022 r. ?

Z dniem 8 stycznia 2022 r.:
weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozporządzenie przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021r. Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 2022 r. w wysokości do: 12 800 zł miesięcznie.

Zgodnie z par. 2 rozporządzenia:
Przedłużenie terminów, ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych w miesiącu,w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody określone:

w art. 31 lub art. 34 ust. 1 ustawy o PDOF:
przychody ze:

1.
stosunku służbowego
2.
stosunku pracy
3.
pracy nakładczej lub
4.
spółdzielczego stosunku pracy
5.
zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a
6.
w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej
wypłacane przez zakłady pracy (art. 31 ustawy o PDOF)

1.
emerytury i renty
2.
świadczenia i zasiłki przedemerytalne
3.
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
4.
zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego
5.
renty strukturalne
6.
renty socjalne oraz
7.
rodzicielskie świadczenia uzupełniające
wypłacane przez organy rentowe (art. 34 ust. 1 ustawy o PDOF)
lub przychody z:

1.
umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy (20% KUP - podatek rozliczany według skali)
w wysokości nieprzekraczającej: 12 800 zł miesięcznie, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów.

Ważne:
Jeżeli pracownikowi wypłacane jest jednocześnie wynagrodzenie za pracę z zawartej umowy o pracę i umowy zlecenia, limit: 12 800 zł stosuje się dla każdego źródła przychodów odrębnie.

Rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy (w bieżącym miesiącu) "korzystniejszej" z roku 2021 r., powoduje powstanie "nadwyżki podatku", która zostanie i tak zwrócona przez podatnika rozliczającego dochody za 2022 r. Rozporządzenie wskazuje grupę podatników, którzy mogą wnioskować o niestosowanie danego rozporządzenia. Taką możliwość mają pracownicy u których nie jest rozliczana kwota zmniejszająca podatek: 425 zł (brak złożonego oświadczenia PIT-2) jak i każdy zleceniobiorca (zlecenia o których mowa w art. 13 ust. 8 ustawy o PDOF).

Ważne:
Przyjęcie do rozliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy (korzystniejszej dla podatnik) ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.) spowoduje powstanie "nadwyżki podatku", którą podatnik będzie musiał i tak zwrócić (w miesiącu powstania ujemnej różnicy lub w deklaracji rocznej).

Zgodnie z par. 5 rozporządzenia:
W przypadku gdy podatnik uzyskujący przychody od płatnika (który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) złoży temu płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów, o których mowa w 
art. 31 (zakłady pracy) art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9) art. 42 ust. 1 ustawy. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek.

Zgodnie z powyższym:
Wniosek o niestosowanie rozporządzenia może złożyć pracownik, któremu nie rozlicza się kwoty zmniejszającej podatek (brak złożonego oświadczenia PIT-2) oraz zleceniobiorca (art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF).

Jeżek Przemysław

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

"HR Kadry i Płace"
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
  

 

wniosek o niestosowanie rozporzadzenia