HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
PPK-PIT-11

Wpłaty na PPK w PIT-11 ZUS RCA

Wykazywanie wpłat na PPK w informacji PIT-11(26) i imiennym raporcie ZUS RCA

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Publikacji: „Jak wypełnić PIT za 2020 r.”
Dostępnej od 15 grudnia 2020 r.
Pełny spis treści:

PIT-11


Stanowisko Ministerstwa Finansów: 
dot. momentu powstania przychodu dla uczestnika PPK w związku z finansowaną przez Podmiot zatrudniający składką na PPK:

MF

„(…) Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o PPK podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający (art. 28 ust. 3 ustawy o PPK). Co do zasady, wpłaty realizowane przez podmiot zatrudniający (zarówno finansowane przez ten podmiot, jak i pobrane od uczestnika PPK) dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (art. 28 ust. 4 ustawy o PPK). Jak wynika z regulacji ustawy o PPK, podmiot zatrudniający dokonuje wpłaty na rachunek uczestnika w PPK w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została obliczona.
Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy wskazać, że stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej »ustawą PIT«, przychodami (…) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wpłaty podstawowe i dodatkowe dokonywane przez podmiot zatrudniający, finansowane: z jego środków, na rachunek pracownika w pracowniczym planie kapitałowym, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia.
Zatem przychód pracownika z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w związku z jego uczestnictwem w PPK powstaje w miesiącu, w którym podmiot zatrudniający dokonał wpłat (sfinansowanych z jego środków) na rachunek pracownika w PPK.
Odnosząc się zatem do zawartego w pytaniu przykładu, przychód pracownika z tytułu sfinansowanej przez podmiot zatrudniający wpłaty wystąpi we wrześniu, a nie w sierpniu, za który to miesiąc podmiot zatrudniający jedynie obliczył kwotę wpłaty na PPK pochodzącą z jego środków. Zatem samo obliczenie przez podmiot zatrudniający finansowanej przez niego kwoty do wpłaty na PPK, nie wywołuje skutku dla podatnika w postaci powstania przychodu.
Przychód dla podatnika – uczestnika PPK z tytułu wpłaty na PPK środków finansowanych przez podmiot zatrudniający powstaje dopiero w momencie dokonania wpłaty tych środków do wybranej instytucji finansowej.”.

Podsumowując:
Przychód pracownika (zleceniobiorcy) z tytułu sfinansowanej przez podmiot zatrudniający wpłaty do PPK wystąpi w miesiącu, w którym podmiot zatrudniający obliczoną wcześniej wpłatę uiści na konto do wybranej instytucji finansowej.

 

Pracownik (ukończone 26 lat):
łączna kwota sfinansowanych wpłat pracodawcy (1,5%) faktycznie przekazana na PPK w 2020 r. wyniosła: 630 zł (zaliczka na podatek: 107 zł). W informacji PIT-11(26) za 2020 r. łączną kwotę wpłat (jako przychód do opodatkowania), wraz z pozostałymi przychodami ze stosunku pracy należy wykazać w poz. 29 a zaliczkę na podatek w poz. 33.

 

bez nazwy


Pracownik (nie ukończone 26 lat) złożył wniosek o opodatkowanie jego przychodów:

łączna kwota sfinansowanych wpłat pracodawcy (1,5%) faktycznie przekazana na PPK w 2020 r. wyniosła: 630 zł (zaliczka na podatek: 107 zł). W informacji PIT-11(26) za 2020 r. łączną kwotę wpłat (jako przychód do opodatkowania), wraz z pozostałymi przychodami ze stosunku pracy należy wykazać w poz. 36 a zaliczkę na podatek w poz. 40.

 

bez nazwy 1


Pracownik (nie ukończone 26 lat) nie złożył wniosku o opodatkowanie jego przychodów:

łączna kwota sfinansowanych wpłat pracodawcy (1,5%) faktycznie przekazana na PPK w 2020 r. wyniosła: 630 zł.
W informacji PIT-11(26) za 2020 r. łączną kwotę wpłat (jako przychód ze stosunku pracy zwolniony z opodatkowania do limitu: 85 528 zł), wraz z pozostałymi przychodami ze stosunku pracy należy wykazać w poz. 86-87.

 

bez nazwy 2


Wykazywanie wpłat na PPK w imiennym raporcie ZUS RCA:
https://www.hrkadryiplace.pl/wplaty-na-ppk-w-zus-rca/


Autor:

Jeżek Przemysław