Wpłaty na PPK w ZUS RCA

4 sierpnia 2020
Kategoria: PPK

Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający


Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający
(podstawowe i dodatkowe) płatnik ma obowiązek wykazywać w miesięcznych raportach imiennych ZUS RCA. 
Obowiązek wykazywania wpłat na PPK mają również podmioty, u których funkcjonują pracownicze programy emerytalne (PPE). Zarówno wpłaty na PPK, jak i składki na PPE, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu, bez odprowadzania od niego składek ZUS.

 


Stanowisko ZUS z dnia 26 lutego 2020 r. w którym czytamy:

W ustawie o PPK wynagrodzenie zostało zdefiniowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Kwota wpłat na PPK w części:
  • podmiotu zatrudniającego jest obliczana
  • uczestnika PPK jest obliczana i pobierana
w terminie wypłaty wynagrodzenia, a więc postawienia do dyspozycji ubezpieczonego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Jeżeli zatem część wpłaty na PPK obliczona przez podmiot zatrudniający staje się przychodem ubezpieczonego w terminie przekazania tej wpłaty do wybranego funduszu, to powinna zostać wykazana w imiennym raporcie ZUS RCA za miesiąc,
w którym nastąpiło przekazanie tej wpłaty. 
Oznacza to, że gdy pracownik otrzyma wynagrodzenie np. za grudzień 2019 r. w styczniu 2020 r., wpłata na PPK w części finansowanej przez pracodawcę powinna zostać obliczona w terminie wypłaty tego wynagrodzenia w styczniu 2020 r. Następnie powinna zostać przekazana do wybranego funduszu najpóźniej do 15 lutego 2020 r. Czyli wpłata na PPK powinna zostać wykazana w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za luty 2020 r. (gdy tymczasem wynagrodzenie pracownika za grudzień 2019 r., od którego wpłata została obliczona, zostanie ujęte w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika za styczeń 2020 r. i wykazane w imiennym raporcie miesięcznym za ten miesiąc).


Przykład

Umowa o prowadzenie PPK została zawarta w dniu 11 maja 2020 r. Pracownik w wieku 27 lat nie zrezygnował z wpłat do PPK. Pracownik, jak i pracodawca finansują wpłatę podstawową. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc pracodawca dokonuje 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie pracownika określono w wysokości stałego miesięcznego wynagrodzenia: 2 850 zł.
W dniu 10 czerwca 2020 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę wykonywaną w miesiącu maju w wysokości: 2 850 zł. Podstawę ustalenia wpłaty do PPK stanowi podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe, czyli kwota: 2 850 zł.
W miesiącu czerwcu 2020 r. (wynagrodzenie należne za miesiąc maj) pracodawca obliczył finansowaną przez siebie wpłatę do PPK w wysokości:
2 850 zł x 1,5% = 42,75 zł
obliczył i pobrał z wynagrodzenia pracownika (po odliczeniach składkowo-podatkowych) wpłatę do PPK w wysokości:
2 850 zł x 2% = 57 zł
Wpłaty obliczone i pobrane w miesiącu czerwcu 2020 r., pracodawca przekaże do wybranej instytucji finansowej najpóźniej do dnia 15 lipca 2020 r.
Pracodawca zapłaconą w lipcu 2020 r. z własnych środków wpłatę do PPK powinien uwzględnić w tym miesiącu w przychodzie pracownika.
ZUS RCA:
wpłatę w wysokości: 42,75 zł, przekazaną do wybranej instytucji finansowej w dniu 15 lipca 2020 r., podmiot zatrudniający powinien wykazać w imiennym raporcie ZUS RCA w miesiącu 07.2020 r.


WAŻNE:
Nie ma przeszkód prawnych aby pracodawca przekazał (do wybranej instytucji finansowej ) obliczone i pobrane wpłaty już w miesiącu czerwcu 2020 r.  wraz z wypłatą wynagrodzenia pracownika.
Zapłaconą w czerwcu 2020 r., z własnych środków wpłatę do PPK, pracodawca powinien uwzględnić w tym miesiącu w przychodzie pracownika. Oznacza to, że wpłata pracodawcy wykazana zostanie w imiennym raporcie ZUS RCA

w miesiącu czerwcu 2020 r.

Autor:
Jeżek Przemysław

wplaty na ppk w zus rca jezek przemyslaw