Wskaźnik waloryzacji zasiłku chorobowego

29 października 2020
Kategoria: Zasiłki

Wskaźnik waloryzacji zasiłku chorobowego w III i IV kwartale 2020 r.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu pełnego okresu zasiłkowego (182 dni lub 270 dni) jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. Jest ono wypłacane przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi kwota przyjęta do: ustalenia wysokości zasiłku chorobowego po waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia (art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Jeżeli podstawa wymiaru poprzednio pobieranego zasiłku podlegała waloryzacji, podstawę wymiaru kolejnego zasiłku stanowi kwota przyjęta jako podstawa wymiaru poprzednio pobieranego zasiłku, po waloryzacji (ust. 354 komentarza).
Przy czym, jeżeli wskaźnik nie przekracza 100%, podstawa zasiłku chorobowego nie jest waloryzowana.

Wskaźnik waloryzacji w IV kwartale 2020 r.:
Z obwieszczenia Prezesa ZUS z dnia 17 sierpnia 2020 r., wynika, iż wskaźnik waloryzacji w IV kwartale 2020 r. wyniósł: 96,70% (Mon. Pol. poz. 758).

Oznacza to, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, którego pierwszy dzień przypada najwcześniej 1 października 2020 r. i nie później niż 31 grudnia 2020 r., nie podlega waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji w III kwartale 2020 r.:
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2020 r., wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2020 r. wyniósł: 108,1% 
(Mon. Pol. poz. 422).
Oznacza to, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, którego pierwszy dzień przypada najwcześniej 1 lipca 2020 r. i nie później niż 30 września 2020 r., podlegała waloryzacji.

Przykład
Z dniem 17 sierpnia 2020 r. pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne na okres 4 miesięcy. Podstawę jego wymiaru stanowi kwota przyjęta do obliczenia wcześniej wypłacanego zasiłku chorobowego w wysokości: 3 852,46 zł.
Podstawa ta po zwaloryzowaniu jej wskaźnikiem: 108,10%
(pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przypada na III kw. 2020 r.) wyniosła: (3 852,46 zł x 108,10%) = 4 164,51 zł.
Zasiłek chorobowy za okres od 01 do 16 sierpnia 2020 r. wyniósł:
3 852,46 zł x 80% : 30 dni = 102,73 zł
102,73 zł x 17 dni = 1 746,41 zł.
Świadczenie rehabilitacyjne za okres od 17 do 31 sierpnia 2020 r. wyniósł:
4 164,51 zł x 90% : 30 dni = 124,94 zł
124,94 zł x 14 dni = 1 749,16 zł.


Autor
Jeżek Przemysław

 

waloryzacja swiadczenia rehabilitacyjnego