Współczynnik do ekwiwalentu na przełomie roku

7 stycznia 2021
Kategoria: Wynagrodzenia

Współczynnik do obliczenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na przełomie roku kalendarzowego

 

Poniższe wyjaśnienia pochodzą z najnowszego wydania e-Publikacji:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

W świetle orzecznictwa sądów ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wymagalny z datą ustania stosunku pracy (por. postanowienie SN z dnia 5 grudnia 1996 r.,sygn. akt I PKN 34/96, OSNP 1997/13/237 i wyrok SA w Gdańsku z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt III APa 2/16).

SN

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 01 marca 2017 r. (sygn. akt II BP 11/15) podkreślił, że: 

"(...)
z przepisu art. 171 § 1 K.p. w sposób niebudzący wątpliwości można wywieść, że prawo do ekwiwalentu staje się wymagalne z dniem rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy. Zdarzenie to należy postrzegać, jako »oznaczenie« terminu w rozumieniu art. 455 K.c. Z datą zakończenia zatrudnienia nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze, z punktu widzenia stron staje się, zatem jasne, że jego rozliczenie może mieć miejsce wyłącznie przez zapłatę ekwiwalentu. Pracodawca powinien go wypłacić, a pracownik ma prawo wystąpić do sądu o jego zasądzenie. Oznacza to, że z dniem rozwiązania umowy o pracę sytuacja prawna stron w kwestii ekwiwalentu za urlop staje się klarowna, nie ma, zatem żadnych przeciwwskazań, aby bezczynność pracownika lub pracodawcy nie rodziła konsekwencji prawnych (w interesie pracodawcy w postaci rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, a na rzecz pracownika przez naliczanie ustawowych odsetek). (...)".

W praktyce zdarzają się dosyć często przypadki w których nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniu rozwiązania umowy o pracę a wypłata, wraz z należnym wynagrodzeniem, następuje w terminie wskazanym w regulaminie wynagradzania jako dzień wypłaty wynagrodzenia. 

Zapamiętaj:
Wysokość współczynnika, przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu, przyjmujemy z roku kalendarzowego w którym pracownik nabył do niego prawo (dzień rozwiązania umowy o pracę) a nie z roku w którym następuje jego wypłata.

Przykład
Z dniem 31 grudnia 2020 r. rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę. Pracownik zatrudniony był w wymiarze 3/4 etatu i otrzymywał wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości: 2 500 zł wypłacane 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Na dzień rozwiązania umowy o pracę pracownik miał 20 h niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Pomimo tego, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w dniem 31 grudnia 2020 r., wypłaty ekwiwalentu dokonano w terminie wypłaty normalnego wynagrodzenia tj. w dniu 5 stycznia 2021 r. 

W miesiącach poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (listopad-październik-wrzesień) pracownikowi  wypłacono obok normalnego wynagrodzenia za pracę, zmienne składniki wynagrodzenia (tabela poniżej). Pracownik przepracował pełne miesiące kalendarzowe przyjmowane do podstawy.

Wysokość zmiennych składników wyniosła:

Miesiąc wypłaty Godziny nadliczbowe Prowizja od sprzedaży
listopad 2020 r. 390,53 zł 856,92 zł
październik 2020 r. 0 zł 888,56 zł
wrzesień 2020 r. 250,25 zł 952,63 zł
Suma 640,78 zł 2 698,11 zł

 

Podstawa do ekwiwalentu:
stałe składniki wynagrodzenia w stałej wysokości:
2 500 zł

zmienne składniki wynagrodzenia ustalone w wysokości przeciętnej:
(640,78 zł + 2 698,11 zł) = 3 338,89 zł

3 338,89 zł : 3 miesiące = 1 112,96 zł.
Wysokość ekwiwalentu:
współczynnik (pomimo wypłaty ekwiwalentu w styczniu 2021 r. wysokość współczynnika przyjmuje z roku ustania stosunku pracy tj. obowiązującego w roku 2020)

3/4 x 21,08 = 15,81
[3 612,96 zł (2 500 zł + 1 112,96 zł) : 15,81] = 228,52 zł
228,52 zł : 8 h = 28,57 zł
28,57 zł x 20 h = 571,40 zł.

Autor:
Jeżek Przemysław

 

 

wspolczynnik do ekwiwalentu jezek przemyslaw