HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie za przepracowana czesc miesiaca a dzien wolny za swieto w sobote jezek przemysław

Wynagrodzenie za część miesiąca

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca a dzień wolny za święto przypadające w sobotę

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r.

 

 

Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego np. w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej (związanej m.in. z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka).

Zasady pomniejszania wynagrodzenia reguluje:
par. 11-12
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 927 z dnia 11.05.2017 r.). 

Przepisy wprowadzają dwie metody pomniejszania miesięcznego wynagrodzenia. Wybór odpowiedniej metody uzależniony jest od przyczyn nieprzepracowania pełnego miesiąca.

W myśl § 11 ww. rozporządzenia:

ust. 1
W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

ust. 2
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
W myśl § 12 ww. rozporządzenia:
ust. 1.
W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania

w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
ust. 2 
Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.

Powyższe zasady będą miały zastosowanie w sytuacji gdy nieprzepracowanie pełnego miesiąca spowodowane było m.in.:

  • rozpoczęciem lub zakończeniem urlopu wychowawczego, bezpłatnego
  • zatrudnienie i zwolnienie w trakcie miesiąca
  • wystąpieniem nieobecności za które nie przysługuje wynagrodzenie za pracę m.in. nieobecnością usprawiedliwioną niepłatną (stawiennictwo w sądzie) lub nieobecnością nieusprawiedliwioną.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Zarówno dzień 15 sierpnia 2020 r. jak i dzień 26 grudnia 2020 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia za ten dzień dodatkowego dnia wolnego od pracy. Dotyczy to przede wszystkim zatrudnionych w systemie podstawowym wykonujących pracę w z góry ustalonym rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8h.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę pracodawca udziela pracownikowi w obrębie wskazanego okresu rozliczeniowego co powodować może udzielenie tego dnia w innym miesiącu kalendarzowym. 
Zgodnie ze stanowiskiem Resortu Pracy: przez liczbę godzin do przepracowania należy rozumieć nominał miesiąca, a nie liczbę wynikającą z rozkładu czasu pracy pracownika.


Przykład
W dniu 11 sierpnia 2020 r. zatrudniono pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem w wysokości:
3 750 zł miesięcznie. W zakładzie pracy obowiązuje system podstawowy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

Dzień wolny, za Święto przypadające 15 sierpnia 2020 r., pracodawca wyznaczył na dzień 30 września 2020 r.
W miesiącu sierpniu 2020 r. zaplanowano pracownikowi 168 h roboczych.
Dzielnikiem do obliczenia stawki godzinowej wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika będzie: 160 h (wymiar czasu pracy danego miesiąca).
Wynagrodzenie pracownika za ten miesiąc kalendarzowy wyniosło:
3 750 zł : 160 h = 23,44 zł
liczba godzin nieprzepracowanych od 01 do 10 sierpnia 2020 r.: 6 dni x 8h = 48h
23,44 zł x 48 h = 1 125,12 zł
3 750 zł – 1 125,12 zł = 2 624,88 zł.


Przykład
Z pracownikiem wynagradzanym stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 750 zł, zawarto umowę o pracę w dniu 01 września 2020 r.. Pracownik wykonuje pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8h.
 Za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. pracodawca wskazał dzień wolny dla wszystkich pracowników w dniu
02 września 2020 r.
Pracownik objęty jest 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym: lipiec – wrzesień 2020 r.

Wymiar czasu pracy dla skróconego okresu rozliczeniowego (wrzesień 2020 r.): 176 h
Pracownik nie przepracował wszystkich godzin niż wynikało to z wymiaru czasu pracy:

168 h – 176 h = – 8 h
Pomimo tego pracownik zachował prawo do pełnego wynagrodzenia w wysokości: 3 750 zł.

Autor:
Jeżek Przemysław