HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie za czesc miesiaca choroba urlop wymiar etatu jezek przemyslaw

Wynagrodzenie za część miesiąca

Wysokość wynagrodzenia
Zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny w danym miesiącu


Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: 
e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r.

Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego np. w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej (związanej m.in. z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka).

Zasady pomniejszania wynagrodzenia reguluje:
par. 11-12
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 927 z dnia 11.05.2017 r.). Przepisy wprowadzają dwie metody pomniejszania miesięcznego wynagrodzenia. Wybór odpowiedniej metody uzależniony jest od przyczyn nieprzepracowania pełnego miesiąca.

Przykład
Z dniem 9 marca 2020 r. pracownikowi zmieniono wymiar czasu pracy z 1/2 na pełny etat. Wynagrodzenie pracownika, w okresie wykonywania pracy w wymiarze ½ etatu wynosiło: 1 950 zł, a po zmianie wymiaru wyniosło: 3 250 zł.
W dniach od 2 do 5 marca 2020 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, nabywając z tego tytułu prawo do wynagrodzenia chorobowego, a w dniach od 16 do 19 marca 2020 r. udzielony został mu urlop bezpłatny.
W czasie zatrudnienia na 1/2 etatu pracownik pracował od poniedziałku do piątku po 
4 godziny dziennie, a po zmianie etatu, po 8 godzin dziennie.
W celu obliczenia wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w miesiącu marcu 2020 r. należy:
obliczyć wynagrodzenie za okres zatrudnienia na 1/2 etatu:
za dni od 1 do 8 marca 2019 r.:
1 950 zł : 88 h (wymiar czasu pracy w marcu dla 1/2 etatu) = 22,16 zł
22,16 zł × 20 h (5 dni roboczych × 4 h) = 443,20 zł
obliczyć wynagrodzenie za okres zatrudnienia na pełnym etacie:
za dni od 9 do 31 marca 2020 r.:
3 250 zł : 176 h = 18,47 zł
18,47 zł × 136 h (17 dni roboczych × 8 h) = 2 511,92 zł
obliczyć kwotę pomniejszenia za okres choroby:
1 950 zł : 30 dni = 65 zł
65 zł × 4 dni choroby = 260 zł
obliczyć kwotę pomniejszenia za okres urlopu bezpłatnego:
3 250 zł : 176 h = 18,47 zł
18,47 zł × 32 h przypadające na urlop bezpłatny (4 dni roboczych × 8 h) = 591,04 zł
Tytułem wynagrodzenia za miesiąc marzec 2020 r. pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
2 955,12 zł (443,20 zł + 2 511,92 zł) – 260 zł – 591,04 zł = 2 104,08 zł
oraz wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy mającej miejsce w dniach od 2 do 5 marca 2020 r.

Autor:
Jeżek Przemysław