HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie za przestoj w podstawie wymiaru swiadczen chorobowych jezek przemyslaw

Wynagrodzenie za przestój w podstawie

Wynagrodzenie za „Przestój” w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych


Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.:
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.:
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695).

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (art. 15g ust. 6 ustawy).
To jakie składniki wynagrodzenia zostaną pomniejszone pracownikom objętym przestojem ekonomicznym powinny wynikać z zawartego porozumienia. Ustawa antykryzysowa nie precyzuje o jakich składnikach wynagrodzenia mowa.
Obniżone zostać może zarówno wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o pracę, jako stałe miesięczne wynagrodzenie lub stawka godzinowa jak i dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom m.in. premie, dodatki (stażowe, funkcyjne, motywacyjne).
Do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych (przy krótszym zatrudnieniu – pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia) poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1-2 ustawy zasiłkowej).
Wynagrodzenie spowodowane przestojem do celów zasiłkowych jest traktowane na równi z wynagrodzeniem za dni przepracowane. Oznacza to, że należy je uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych w wysokości faktycznie wypłaconej za dany miesiąc, bez uzupełniania.
Jeżeli w okresie, za który wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych innych niż okres przestoju, to przy ustalaniu podstawy wymiaru należy:

  • wyłączyć wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go wymiaru czasu pracy
  • przyjąć uzupełnione wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował co najmniej połowę obowiązującego go wymiaru czasu pracy

(art. 38 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

 

Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 6 000 zł i wykonuje prace w pełnym wymiarze czasu pracy.
W związku z wprowadzonym przestojem ekonomicznym, na podstawie zawartego porozumienia z wybranymi przedstawicielami pracowników, na okres od 01 kwietnia do 31 maja 2020 r. obniżono pracownikowi wynagrodzenie o 50%.
W miesiącu czerwcu 2020 r. pracownik stał się niezdolny do pracy w okresie od 15 do 24 czerwca (10 dni) zachowując prawo do wynagrodzenia chorobowego za ten okres.

Rozliczenie wynagrodzenia za miesiąc 06.2020 r.:
Wynagrodzenie za pracę:
6 000 zł : 30 dni = 200 zł
200 zł x 10 dni = 2 000 zł
6 000 zł – 2 000 zł = 4 000 zł
Wynagrodzenie chorobowe:
przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres: czerwiec 2019 r. – maj 2020 r.
[6 000 zł – (6 000 zł x 13,71%)] = 6 000 zł – 822,60 zł = 5 177,40 zł
[3 000 zł – (3 000 zł x 13,71%)] = 3 000 zł – 411,30 zł = 2 588,70 zł
[(5 177,40 zł x 10 miesięcy) + (2 588,70 zł x 2 miesiące)]/12 miesięcy
(51 774 zł + 5 177,40 zł)/12 miesięcy = 4 745,95 zł
4 745,95 zł : 30 dni x 80% = 126,56 zł
126,56 zł x 10 dni = 1 265,60 zł

Pracownikowi:

  • przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz
  • pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2

Rozliczenie składkowo – podatkowe wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 r. przedstawia się następująco:

 

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 4 000,00 zł
Wynagrodzenie chorobowe: 1 265,60 zł
Razem przychód: 5 265,60 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 4 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:

emerytalna: (9,76% x 4 000 zł) = 390,40 zł

rentowa: (1,5% x 4 000 zł) = 60 zł

chorobowa: (2,45% x 4 000 zł) = 98 zł

   548,40 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:

(5 265,60 zł – 548,40 zł)

4 717,20 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:

(4 717,20 zł x 9%)

   424,55 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:

(4 717,20 zł x 7,75%)

   365,58 zł
Koszty uzyskania przychodu:    250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:

(5 265,60 zł – 250 zł – 548,40 zł)

4 467,00 zł
Zaliczka na podatek:

(4 467 zł x 17% – 43,76 zł)

   715,63 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych:

(715,63 zł – 365,68 zł)

   350,00 zł
Do wypłaty:

(5 265,60 zł – 548,40 zł – 424,55 zł – 350 zł)

3 942,65 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracodawcy:

emerytalna: (9,76% x 4 000 zł) = 390,40 zł

rentowa: (6,5% x 4 000 zł) = 260 zł

wypadkowa: (2% x 4 000 zł) = 80 zł

   730,40 zł
Składki na FP i FGŚP do pobrania ze środków pracodawcy:

FP: (2,45% x 4 000 zł) = 98 zł

FGŚP: (0,1% x 4 000 zł) = 4 zł

     102,00 zł
Razem koszt pracodawcy:

(5 265,60 zł + 730,40 zł + 102 zł)

6 098,00 zł

 

w przykładzie przyjęto składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości: 2%.