HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie za urlop po dlugiej chorobie jezek przemyslaw

Wynagrodzenie za urlop po chorobie

Wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po długotrwałej nieobecności w pracy

Do jakiego okresu wstecz:
Jeżeli przez cały okres, przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego (nabycia prawa do ekwiwalentu), lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe:
pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie określone w § 8 (zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc) przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie (§ 11 ust. 1 rozporządzenia).
Powyższy przepis odnosi się sytuacji, w której pracownikowi nie przysługiwało zmienne wynagrodzenie z powodu nie przepracowania ani jednego dnia np. w związku z chorobą, urlopem wypoczynkowym bądź inną usprawiedliwioną nieobecnością w pracy. W związku z czym wynagrodzenia tego nie otrzymał. Dlatego też, w takiej sytuacji, do podstawy należy przyjąć najbliższy miesiąc, za który takie wynagrodzenie przysługiwało czyli miesiąc w którym pracownik przepracował co najmniej 1 dzień.
Przepisu tego nie można odnieść do sytuacji, w której pomimo przepracowania chociażby jednego dnia, pracownikowi zmienny składnik nie przysługiwał gdyż nie zlecono pracownikowi wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych czy nie wystąpiła praca w porze nocnej.

ZAPAMIĘTAJ
Przeliczenie składników wynagrodzenia:
gdy po długotrwałej nieobecności w pracy nastąpiła zmiana w składnikach wynagrodzenia lub zmiana wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian (§ 10 rozporządzenia).

Wobec tego, że przepisy rozporządzenia urlopowego nie wskazują wprost, co należy rozumieć przez zmianę w zmiennych składnikach wynagrodzenia, przyjmuje się, że dotyczy ona m.in.:

  • wzrostu lub obniżenia składnika wynagrodzenia
  • likwidacji tego składnika,
  • dodania nowego składnika
  • zmiany charakteru składnika
  • zastąpienia danego składnika innym o tym samym lub podobnym charakterze.


Przykład
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie podstawowym (praca zmianowa) jest wynagradzana stałą stawką zasadniczego wynagrodzenia w wysokości: 2 850 zł, które wypłacane jest w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego.
W okresie od 01 lutego 2017 r. do 15 stycznia 2020 r. pracownica przebywała na urlopie wychowawczym. W miesiącu styczniu 2020 r. oprócz płacy zasadniczej pracownica otrzymała dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w wysokości: 83,20 zł wypłacony wraz z wynagrodzeniem zasadniczym w dniu 31 stycznia 2020 r.
W miesiącu lutym 2020 r. w okresie od 10 do 14 pracownica przebywała na urlopie wypoczynkowym (40 h). Za miesiąc luty pracownica otrzymała pełne miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 2 850 zł oraz zmienne urlopowe wypłacone w okresie:
styczeń 2020 r.:        83,20 zł                      (32 h)
styczeń 2017 r.:        95,20 zł                      (40 h)
grudzień 2016 r.:     105,60 zł                     (48 h)
Ponieważ dodatki za pracę w porze nocnej obliczone były od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w tamtym okresie, należy je przeliczyć do stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.
miesiąc styczeń 2017 r.
wymiar czasu pracy 168 h
2 600 zł : 168 h = 15,48 zł
15,48 zł x 20% = 3,10 zł
3,10 zł x 40 h = 124 zł
miesiąc grudzień 2016 r.
wymiar czasu pracy 168 h
2 600 zł : 168 h = 15,48 zł
15,48 zł x 20% = 3,10 zł
3,10 zł x 48 h = 148,80 zł
W miesiącach:
grudzień 2016 r. – styczeń 2017 r. i styczeń 2020 r. pracownica przepracowała łącznie:

408 h
356 zł (83,20 zł + 124 zł + 148,80 zł) : 408 h = 0,87 zł
0,87 zł x 40 h urlopu = 34,80 zł zmienne urlopowe
Łącznie wynagrodzenie za miesiąc luty 2020 r. wyniosło: 2 884,80 zł.
(2 850 zł + 34,80 zł).