HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
dodatkowy zasilek opiekunczy

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dni robocze czy dni kalendarzowe ?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na www.gov.pl/web/rodzina opublikowało informację w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego:
„(…)
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Rząd właśnie zdecydował się na taki krok. (…).
Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r.:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19,
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br. (…).”.

Porównanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego na dni robocze i dni kalendarzowe:

 

Przykład
Pracownik (w wieku 29 lat) zatrudniony w systemie podstawowym (praca od poniedziałku do piątku po 8h) wystąpiło z wnioskiem o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 9 do 29 listopada 2020 r. (w związku z COVID-19 i zamknięciem placówki – dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. ) wskazując w nim okres przypadający tylko na dni robocze. Pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 500 zł.

Łączna liczba dni za które przysługuje zasiłek opiekuńczy wyniosła: 14 dni.

Pracownikowi przysługują:

 • podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz 
 • pracownik złożył oświadczenie PIT-2
Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za część miesiąca:
3 500 zł : 30 dni = 116,67 zł
116,67 zł x 14 dni = 1 633,38 zł
3 500 zł – 1 633,38 zł
1 866,62 zł
Zasiłek opiekuńczy:
[3 500 zł – (3 500 zł x 13,71%)] = 479,85 zł
(3 500 zł – 479,85 zł) = 3 020,15 zł x 80% : 30 dni = 80,54 zł
80,54 zł x 14 dni
1 127,56 zł
Razem świadczenia:
2 994,18 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
emerytalna: (9,76% x 1 866,62 zł) = 182,18 zł
rentowa: (1,5% x 1 866,62 zł) = 28 zł
chorobowa: (2,45% x 1 866,62 zł) = 45,73 zł
255,91 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(1 866,62 zł – 255,91 zł)
1 610,71 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (9%):
(1 610,71 zł x 9%)
144,96 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75%):
(1 610,71 zł x 7,75%)
124,83 zł
Koszty uzyskania przychodu:        250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(2 994,18 zł – 250 zł – 255,91 zł)
2 488,00 zł
Zaliczka na podatek:
(2 488 zł x 17% – 43,76 zł)
   379,20 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(379,20 zł – 124,83 zł)
   254,00 zł
Do wypłaty:
(2 994,18 zł – 255,91 zł – 144,96 zł – 254 zł)
2 339,31 zł


Przykład
Pracownik (w wieku 29 lat) zatrudniony w systemie podstawowym (praca od poniedziałku do piątku po 8h) wystąpiło z wnioskiem o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 9 do 29 listopada 2020 r. (w związku z COVID-19 i zamknięciem placówki – dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. ).
Pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 500 zł.
Łączna liczba dni za które przysługuje zasiłek opiekuńczy wyniosła: 21 dni.

Pracownikowi przysługują:

 • podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz 
 • pracownik złożył oświadczenie PIT-2
Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za część miesiąca:
3 500 zł : 30 dni = 116,67 zł
116,67 zł x 21 dni = 2 450,07 zł
3 500 zł – 2 450,07 zł
1 049,93 zł
Zasiłek opiekuńczy:
[3 500 zł – (3 500 zł x 13,71%)] = 479,85 zł
(3 500 zł – 479,85 zł) = 3 020,15 zł x 80% : 30 dni = 80,54 zł
80,54 zł x 21 dni
1 691,34 zł
Razem świadczenia: 2 741,27 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
emerytalna: (9,76% x 1 049,93 zł) = 102,47 zł
rentowa: (1,5% x 1 049,93 zł) = 15,75 zł
chorobowa: (2,45% x 1 049,93 zł) = 25,72 zł
       143,94 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(1 049,93 zł – 143,94 zł)
      905,99 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (9%):
(905,99 zł x 9%)
81,54 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75%):
(905,99 zł x 7,75%)
70,21 zł
Koszty uzyskania przychodu:        250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(2 741,27 zł – 250 zł – 143,94 zł)
2 347,00 zł
Zaliczka na podatek:
(2 347 zł x 17% – 43,76 zł)
   355,23 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(355,23 zł – 70,21 zł)
   285,00 zł
Do wypłaty:
(2 741,27 zł – 143,94 zł – 81,54 zł – 285 zł)
2 230,79 zł


Autor:
Jeżek Przemysław