Wysokość stawki godzinowej

3 czerwca 2020
Kategoria: Płace

Wysokość stawki godzinowej na potrzeby ustalenia m.in. wynagrodzenia za nadgodziny

W zależności od stosowanego w danym zakładzie pracy systemu czasu pracy, pracownicy mogą być objęci różnymi okresami rozliczeniowymi. W okresach rozliczeniowych dłuższych niż 1 miesiąc pracodawca ma możliwość zaplanować pracownikowi taką liczbę godzin pracy, która w poszczególnych miesiącach nie musi pokrywać się z wymiarem czasu pracy ustalonego dla tego miesiąca.

Przykładowo:
W okresie rozliczeniowym przypadającym:
od stycznia do marca 2020 r. do przepracowania jest łącznie 504 h:
styczeń 2020 r.:                    wymiar czasu pracy: 168 h
luty 2020 r.:                           wymiar czasu pracy: 160 h
marzec 2020 r.:                     wymiar czasu pracy: 176 h

Pracodawca zaplanował godziny pracy w następujący sposób:
styczeń 2020 r.:                    200 h
luty 2020 r.:                           200 h
marzec 2020 r.:                     104 h
Przy zachowaniu odpowiednich odpoczynków (dobowy i tygodniowy) zaplanowanie godzin pracy w ten sposób jest zgodne z przepisami.
Wątpliwości, które pojawiają się przy rozliczaniu wynagrodzeń, dotyczą ustalenia prawidłowej wysokości stawki godzinowej na potrzeby ustalenia m.in.:

 • wynagrodzenia za nadgodziny
 • dodatku za pracę w porze nocnej
 • dyżurów pracowniczych czy
 • wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
W tym ostatnim przypadku w myśl § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, ustawodawca posługuje się pojęciem „liczby godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu”.

Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
w którym wyraziło pogląd, iż:
"(….)
w świetle § 12 tego rozporządzenia w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
W opinii Departamentu sformułowanie - liczba godzin pracy przypadających do przepracowania - oznacza liczbę godzin, do przepracowania których pracownik zobowiązany jest zgodnie z wymiarem czasu pracy w tym miesiącu (a nie liczbę godzin do przepracowania w tym miesiącu zgodnie z rozkładem czasu pracy konkretnego pracownika). Oznacza to, że niezależnie od faktycznej długości okresu rozliczeniowego, w celu wyliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzenia za część miesiąca, liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, należy przyjąć miesięczny wymiar czasu pracy, obliczony w sposób przewidziany w art.

130 Kodeksu pracy (...)".

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h (system podstawowy) w trzy miesięcznym okresie rozliczeniowym.
W okresie rozliczeniowym przypadającym:
od stycznia do marca 2020 r. do przepracowania jest łącznie 504 h:
styczeń 2020 r.:                    wymiar czasu pracy: 168 h
luty 2020 r.:                           wymiar czasu pracy: 160 h
marzec 2020 r.:                     wymiar czasu pracy: 176 h
Pracodawca zaplanował godziny pracy w następujący sposób:
styczeń 2020 r.:                    200 h
luty 2020 r.:                           200 h
marzec 2020 r.:                     104 h
W miesiącu lutym 2020 r. pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o możliwość rozwiązania w dniu 14 lutego 2020 r. umowy o pracę na mocy porozumienia stron na co pracodawca wyraził zgodę.
Do ustalenia wysokości stawki godzinowej w celu obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, pracodawca przyjmie 160 h a więc liczbę godzin odpowiadającą wymiarowi czasu pracy w miesiącu lutym 2020 r. Nie ma przy tym znaczenia, iż w miesiącu tym pracownik miał zaplanowane do przepracowania 200 h.

Ważne:
Powyższa zasada nie będzie dotyczyła jednak ustalenia wysokości wynagrodzenia gdy w trakcie miesiąca kalendarzowego doszło do zmiany jego wysokości.

Do ustalenia wysokości stawki godzinowej należy posłużyć się faktyczną liczbą godzin do przepracowania (zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy dla danego pracownika). Przepisy z zakresu wynagrodzeń nie regulują wprost sposobu obliczania wynagrodzenia w stałej stawce miesięcznej w przypadku zmiany jego wysokości. W tej sytuacji należy ustalić stawki godzinowe przed i po zmianie wynagrodzenia, aby następnie pomnożyć je przez ilość godzin faktycznie przepracowanych podczas obowiązywania tych stawek.


Przykład
Pracownik (w wieku 30 lat) był wynagradzany według stawki: 2 600 zł miesięcznie.
W wyniku podwyżki płac od dnia 11 lutego 2020 r. jego wynagrodzenie podniesiono do kwoty: 2 750 zł miesięcznie.
Pracownik wykonuje pracę w:

 • pełnym wymiarze czasu pracy
 • systemie pracy zmianowej
 • 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym (styczeń – marzec)

Pracownik ma ponadto prawo do premii w wysokości: 25% przysługującego w danym miesiącu wynagrodzenia zasadniczego.
Zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy w miesiącu lutym 2020 r.:

 • pracownik miał do przepracowania: 180 h oraz
 • wykonywał pracę w nadgodzinach: 15 h (przekroczenie dobowe) w okresie po zmianie stawki wynagrodzenia

Za miesiąc luty 2020 r. pracownik uzyskał wynagrodzenie w łącznej kwocie:
wynagrodzenie zasadnicze za okres od 01 do 10 lutego 2020 r. godziny przepracowane w tym okresie: 72 h
2 600 zł : 180 h = 14,44 zł
14,44 zł x 72 h = 1 039,68 zł
wynagrodzenie zasadnicze za okres od 11 do 29 lutego 2020 r.: godziny przepracowane w tym okresie: 108 h
2 750 zł : 180 h = 15,28 zł
15,28 zł x 108 h = 1 650,24 zł
premia:
1 039,68 zł + 1 650,24 zł = 2 689,92 zł
2 689,92 zł x 25% = 672,48 zł
wynagrodzenie za nadgodziny:
2 750 zł : 160 h (wymiar czasu pracy w miesiącu lutym) = 17,19 zł
17,19 zł x 15 h = 257,85 zł   normalne wynagrodzenie
17,19 zł x 50% = 8,60 zł
8,60 zł x 15 h = 129 zł          dodatek
razem: 386,85 zł
Łączne wynagrodzenie:
1 039,68 zł + 1 650,24 zł + 672,48 zł + 386,85 = 3 749,25 zł.
Rozliczenie składkowo – podatkowe wynagrodzenia za miesiąc: luty 2020 r.:

 • podstawowe koszty uzyskania przychodu
 • ulga podatkowa
Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 2 689,92 zł
Premia:    672,48 zł
Wynagrodzenie za nadgodziny: 386,85 zł
Razem wynagrodzenie: 3 749,25 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:

emerytalna: (9,76% x 3 749,25 zł) = 365,93 zł

rentowa: (1,5% x 3 749,25 zł) = 56,24 zł

chorobowa: (2,45% x 3 749,25 zł) = 91,86 zł

   514,03 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:

(3 749,25 zł – 514,03 zł)

3 235,22 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:

(3 235,22 zł x 9%)

   291,17 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:

(3 235,22 zł x 7,75%)

   250,73 zł
Koszty uzyskania przychodu:    250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych:

(3 749,25 zł – 250 zł – 514,03 zł)

2 985,00 zł
Zaliczka na podatek: 

(2 985 zł x 17% - 43,76 zł)

   463,69 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych: 

(463,69 zł – 250,73 zł)

   213,00 zł
Do wypłaty

(3 749,25 zł – 514,03 zł – 291,17 zł – 213 zł)

2 731,05 zł

 

 

 

 

 

 

wysokosc stawki godzinowej nadgodziny czesc miesiaca jezek przemyslaw