HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
kary grzywny dla pracodawcow

Wyższe kary dla pracodawców od 1 grudnia 2020 r.

Wyższe „Kary grzywny” dla pracodawców od 1 grudnia 2020 r.

Art.: 281 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy Kodeks pracy: 
Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
Jeżeli pracownik, o którym mowa powyżej, jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące, pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1.500 zł do 45.000 zł.

Art.: 282 § 3 ustawy Kodeks pracy:
Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące

podlega karze grzywny od 1.500 zł do 45.000 zł.

Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń
alimentacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2432).