Zapomoga COVID-19 wolna od podatku

22 kwietnia 2021
Kategoria: Wynagrodzenia

Zapomogi w związku z COVID-19 finansowane z ZFŚS zwolnione z opodatkowania niezależnie od wysokości


W artykule z dnia 3 listopada 2020 r. informowaliśmy o tym, iż zapomogi wypłacane w związku z ogłoszoną pandemią mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PDOF:
https://www.hrkadryiplace.pl/zapomoga-w-zwiazku-z-pandemia-a-zus-i-podatki/


Powyższe potwierdził KIS w indywidualnej interpretacji

KIS

----------------------------------

Interpretacja indywidualna KIS z dnia 25.03.2021 r. 
0113-KDIPT2-2.4011.1062.2020.2.AKR

Ustawa o PDOF nie definiuje pojęć „zdarzenie losowe” czy „zapomoga”. Powołując się na ich językowe znaczenie, KIS wyjaśniła, że przez pojęcie:

indywidualne zdarzenie losowe:
należy rozumieć wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności, jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, śmierć.

zapomoga:
to jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z ważnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.

W praktyce orzeczniczej epidemię uznaje się za siłę wyższą, tj. zdarzenie: zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, czyli zdarzenie losowe.
Z przedstawionego we wniosku o interpretację opisu sprawy wynika, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przyznaje dla swoich członków zapomogi z tytułu zachorowania na Covid-19 lub zarażenie się SARS-CoV-2 w okresie epidemii SARS-CoV-2 w oparciu o Regulamin świadczeń socjalno-bytowych na rzecz swoich członków z dnia 21 marca 2017 r. przyjęty uchwałą z dnia 21 marca 2017 r. i zmieniony uchwałą z dnia 15 grudnia 2020 r.
Środki przeznacza się na zapomogi dla członków samorządu przyznawane z następujących tytułów: indywidualnych zdarzeń losowych członka samorządu, długotrwałej choroby członka samorządu, śmierci osoby bliskiej członka samorządu (męża, dzieci), zachorowania na Covid-19 lub zarażenie się SARS-CoV-2 w okresie epidemii SARS-CoV-2.

Zapomoga z tytułu zachorowania na Covid-19 lub zarażenie się SARS-CoV-2 w okresie epidemii SARS-CoV-2 przyznawana jest jednorazowo w kwocie 500 zł.
Zdaniem Wnioskodawcy, pielęgniarka i położna, którym przyznano zapomogę z tytułu zachorowania na COVID-19 lub zarażenia się SARS-CoV-2 korzystają ze zwolnienia przedmiotowego do wysokości kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem wskazane we wniosku i Regulaminie jednorazowe świadczenie pieniężne (zapomoga) jest przyznawana w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego, czyli nagłego, niespodziewanego, pojedynczego zdarzenia wywołanego przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności.

W świetle powyższej definicji wskazana we wniosku epidemia (panująca w Polsce od marca w 2020, spowodowana nowym koronawirusem SARS-CoV-2) i będące jej następstwem zarażenia skutkujące zachorowaniem na COVID-19 mogą zostać uznane za siłę wyższą, a tym samym zdarzenie losowe. W konsekwencji zarażenie SARS-CoV-2 powodujące zachorowanie na COVID-19 będzie spełniać przesłankę indywidualnego zdarzenia losowego, czyli nagłego, niespodziewanego, pojedynczego zdarzenia wywołanego przyczynami zewnętrznymi, których nie można do końca przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności w przypadku pracowników medycznych (w przypadku wnioskodawcy pielęgniarek i położnych) narażonych na kontakt z zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2.
W efekcie zapomoga wypłacana na podstawie regulaminu świadczeń socjalno-bytowych, stanowiąca jednorazowe świadczenie pieniężne w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym, jakim jest zarażenie się SARS-CoV-2 lub zachorowanie na COVID-19 korzysta ze zwolnienia od PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PDOF.

Limity niektórych zwolnień z opodatkowania w 2021 r.
https://www.hrkadryiplace.pl/limity-zwolnien-z-podatku-w-2021-r/


Więcej na temat rozliczania świadczeń znajdziesz w najnowszym wydaniu:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Przy zakupie e-publikacji:
Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.

zapomoga covid wolna od podatku