HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
pandemia zapomoga zus podatki

Zapomoga w związku z pandemią a ZUS i podatki

Zapomoga w związku z pandemią a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy


Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof zwolnienia podatkowe, których przedmiotem są odpowiednio: zapomogi otrzymane w przypadku:

  • indywidualnych zdarzeń losowych
  • klęsk żywiołowych
  • długotrwałej choroby lub śmierci

finansowanych z:
funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra korzystają ze zwolnienia z opodatkowania niezależnie od ich wysokości
z innych źródeł:
korzystają ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty: 6 000 zł.

Zmiany w przepisach na podstawie ustawy „Tarcza Antykryzysowa”
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568) wprowadza zmiany w wysokościach kwot wolnych od podatku dla niektórych świadczeń.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof, zwolnienia podatkowe, których przedmiotem są odpowiednio zapomogi otrzymane w przypadku: indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowanych z:

  • funduszu socjalnego
  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • z funduszy związków zawodowych lub
  • zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra

korzystają ze zwolnienia z opodatkowania niezależnie od ich wysokości (bez zmian)
z innych źródeł:
korzystają ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w 2020 roku kwoty: 10 000 zł
(wzrost o 4 000 zł).
W związku z tym, że ustawa o pdof nie definiuje indywidualnego zdarzenia losowego, klęski żywiołowej czy długotrwałej choroby, można posłużyć się definicjami występującymi w słownikach języka polskiego.

I tak przez:


indywidualne zdarzenie losowe
należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, np. nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, pożar lub zalanie wodą domu lub mieszkania, włamanie, kradzież, itp.


klęskę żywiołową

należy rozumieć zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody, np. powódź, huragan, gradobicie, itp.

Epidemia koronawirusa jest określana jako klęska żywiołowa

długotrwałą chorobę
należy rozumieć chorobę, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła, a więc mająca długotrwały przebieg np. choroba nowotworowa, alergia, nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca, jaskra.

Przykład
W związku z trwającą epidemią koronawirusa, pracownikowi, ze środków obrotowych firmy, w miesiącu wrześniu 2020 r. udzielono zapomogi w kwocie: 7 500 zł. Od pełnej kwoty wypłaconej zapomogi pracodawca nie naliczył składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

WAŻNE:
Wzrost wysokości zwolnienia z opodatkowania, na podstawie powyższego przepisu, dotyczy wartości otrzymanych zapomóg w 2020 r.

 

Autor:
Jeżek Przemysław