HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
rozliczenie podatkowe zasilku opiekunczego pracownika do 26 lat jezek przemyslaw

Zasiłek opiekuńczy rozliczenie podatkowe

Rozliczenie wypłaconego „Zasiłku opiekuńczego” pracownika do 26 lat

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof (obowiązującego od 01 sierpnia 2019 r.):
Wolne od podatku dochodowego są przychody ze:

  • stosunku służbowego
  • stosunku pracy
  • pracy nakładczej
  • spółdzielczego stosunku pracy oraz
  • umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof)

otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.


Ważne:
Zasiłki wypłacane z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego stanowią „inne źródła przychodu”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Oznacza to, iż zasiłków takich nie można zakwalifikować jako przychodu ze stosunku pracy tym samym nie podlegają one zwolnieniu z opodatkowania pracowników do 26 lat.


Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik w wieku 24 lat wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 000 zł
Pracownikowi przysługują:

  • podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz
  • pracownik złożył oświadczenie PIT-2

Od 02 do 10 kwietnia 2020 r. (9 dni) pracownik zawnioskował o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego na zasadach wynikających ze specustawy.

Rozliczenie składkowo – podatkowe wynagrodzenia i zasiłku za miesiąc kwiecień 2020 r. przedstawia się następująco:

 

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę:

(3 000 zł : 30 dni) = 100 zł x 9 dni = 900 zł

(3 000 zł –  900 zł)

2 100,00 zł
Zasiłek chorobowy:

[3 000 zł – (3 000 zł x 13,71%)] = 411,30 zł

(3 000 zł – 411,30 zł) = 2 588,70 zł x 80% : 30 dni = 69,03 zł

69,03 zł x 9 dni

   621,27 zł
Razem świadczenia: 2 721,27 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2 100,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:

emerytalna: (9,76% x 2 100 zł) = 204,96 zł

rentowa: (1,5% x 2 100 zł) = 31,50 zł

chorobowa: (2,45% x 2 100 zł) = 51,45 zł

   287,91 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

do pobrania:

(2 100 zł – 287,91 zł)

 

1 812,09 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:

(1 812,09 zł x 9%)

   163,09 zł
Ustalenie hipotetyczne zaliczki na podatek dochodowy

(od wynagrodzenia) obliczanej w celu ewentualnego ograniczenia wysokości składki zdrowotnej do wysokości obliczonej zaliczki

Koszty uzyskania przychodu    250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych

(2 100 zł – 250 zł – 287,91 zł)

1 562,00 zł
Zaliczka na podatek 

(1 562 zł x 17% – 43,76 zł)

   221,78 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości: 163,09 zł jest niższa od zaliczki na podatek dochodowy (163,09 zł < 221,78 zł) w związku z czym w tej wysokości zostanie potrącona z wynagrodzenia
Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego zasiłku chorobowego
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 621,00 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych 

(621 zł x 17% – 43,76 zł)

   62,00 zł
Do wypłaty

(2 721,27 zł – 287,91 zł – 163,09 zł – 62 zł)

2 208,27 zł