HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zbieg egzekucji z wynagrodzenia i zasilku po zmianach jezek przemyslaw

Zbieg egzekucji zmiany od 31 lipca 2020 r.

Zbieg egzekucji z wynagrodzenia i zasiłków po zmianach od 31 lipca 2020 r.

Zmiany wprowadzone do przepisów, obowiązujące od 31 lipca 2020 r. dotyczą w szczególności:
1.
Zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej przy egzekucji prowadzonej z wynagrodzenia za pracę gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności
do 30 lipca 2020 r.:

Art. 882kodeks postępowania cywilnego
W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia, o czym komornik poucza pracodawcę, dokonując zajęcia.
po zmianach od 31 lipca 2020 r.:
powyższy przepis oznaczono § 1 i wprowadzono nowy
§ 2.
W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej świadczeń, o których mowa w art. 773 § 21 tj.:

  • świadczeń alimentacyjnych, rentowych lub innych świadczeń powtarzających się
  • świadczenia pieniężnego w walucie obcej

w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat na rzecz sądowego organu egzekucyjnego, a zawiadamiając o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazuje na charakter egzekwowanych świadczeń.

Zgodnie z powyższym:
jeśli wynagrodzenie nie wystarczy na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca będzie dokonywał wypłat zawsze na rzecz komornika.

2.
Zbieg egzekucji prowadzonej z zasiłku 

Art. 140 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
ust. 2.

W razie zbiegu egzekucji:
1)
administracyjnej i sądowej albo egzekucji administracyjnych:
gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych – organ rentowy uiszcza je, z uwzględnieniem pkt 2, na rzecz właściwego organu egzekucyjnego wskazanego w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub ustawy Kodeks postępowania cywilnego. W razie powzięcia informacji o sporze co do właściwości organu egzekucyjnego w zakresie dalszego łącznego prowadzenia egzekucji, kwoty potrącone ze świadczenia pozostają w depozycie Zakładu do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość. Kwoty te uiszczane są w najbliższym możliwym technicznie terminie płatności po uzyskaniu informacji pochodzącej od organu właściwego do dalszego łącznego prowadzenia egzekucji
2)
sądowych:
gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych – organ rentowy przekazuje potrącone kwoty po uzyskaniu postanowienia, o którym mowa w art. 7634 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wskazującego komornika sądowego właściwego do dalszego prowadzenia egzekucji. Do czasu uzyskania postanowienia, o którym mowa w art. 7634 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, kwoty te pozostają w depozycie Zakładu. Kwoty te uiszczane są w najbliższym możliwym technicznie terminie płatności po uzyskaniu tego postanowienia.

Zgodnie z powyższym:
Jeśli pracodawca dowie się, że Organy egzekucyjne toczą spór o właściwość, potrącane z zasiłków kwoty przekaże do depozytu do czasu jego rozstrzygnięcia.

Autor
Jeżek Przemysław

Więcej na temat zmian dowiesz się z najnowszego wydania:
e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.: