HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zmiany zbieg potracen od 30 lipca 2020

Zbieg egzekucji zmiany od 30 lipca 2020 r.

Od 30 lipca 2020 r.: Zmiany w przepisach dotyczące zbiegu egzekucji do wynagrodzenia i zasiłków

 

Jedną ze zmian jest nowo dodany § 21 art. 881 k.p.c. (obowiązujący od 30 lipca 2020 r.):
Jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 773 § 21 k.p.c. tj.:

  • świadczeń alimentacyjnych
  • świadczeń rentowych lub
  • innych świadczeń powtarzających się (np. umowa dożywocia)
  • świadczenia pieniężnego w walucie obcej

komornik zawiadamia pracodawcę o charakterze egzekwowanych świadczeń. Przepis ten jest informacją dla pracodawcy, że od tej chwili jest on szczególnym trybem rozstrzygania zbiegów egzekucyjnych: sądowego i administracyjnego
(art. 773 k.p.c.).
W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej świadczeń, o których mowa w art. 773 § 21 tj. w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat na rzecz sądowego organu egzekucyjnego, a zawiadamiając o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazuje na charakter egzekwowanych świadczeń.


Przykład
Pracodawca w dniu 7 września 2020 r. otrzymał dwa tytuły wykonawcze na zajęcie wynagrodzenia za pracę wystawione przez:
komornika:
z tytułu świadczeń rentowych w wysokości: 15 000 zł oraz
zajęcie z urzędu skarbowego:
z tytułu niezapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 25 000 zł. Oba zajęcia wpłynęły w tym samym dniu. Ze względu na to, że komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne z tytułu świadczeń rentowych pracodawca nie rozstrzyga zbiegu na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. Zgodnie z art. 8821 § 2 ustawy k.p.c. pracodawca dokonuje potrąceń na rzecz sądowego organu egzekucyjnego  tj. na rzecz Komornika.

Wszystkie wprowadzone zmiany, obowiązujące od 30 lipca 2020 r. wraz z licznymi przykładami znajdziesz w najnowszej publikacji:
e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.: