HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zbieg potracen komorniczych wlasciwosc jezek przemyslaw

Zbieg potrąceń od dwóch Komorników

Czy pracodawca rozstrzyga właściwość Komorników przy zbiegu tytułu wykonawczych ?

 


Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.:

 

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:
przedstawił za okres trzech miesięcy:
poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia (powtarzającego się) dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów
podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach:
zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi
w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę:
złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.
(art. 882 § 1 k.p.c.)

Istniejąca przeszkoda w dokonywaniu potrąceń może dotyczyć już zajętego wynagrodzenia przez inny organ egzekucyjny.


Zbieg egzekucji od dwóch różnych komorników:

W sytuacji gdy doszłoby do zbiegu zajęć (dwa tytuły wykonawcze) pracodawca jest obowiązany zawiadomić komornika (w ciągu tygodnia) o zaistniałej sytuacji i do czasu rozstrzygnięcia ich właściwości, przekazywać potrącone kwoty pierwszemu z nich (art. 882 § 1 pkt 3 K.p.c., który nakłada na pracodawcę obowiązki informacyjne), chyba, że kolejny tytuł wykonawczy dotyczyć będzie potrąceń alimentacyjnych, których dokonujemy w pierwszej kolejności. Z żadnych przepisów prawa nie wynika aby to pracodawca miał obowiązek rozstrzygania, który komornik jest właściwy do dalszego prowadzenia egzekucji, ograniczając jego obowiązki do informacyjnych. Komornicy rozstrzygają więc między sobą zbieg egzekucji, nie obarczając tym pracodawcy. Potrzebują tylko od niego stosownych informacji.

Przykład
Z wynagrodzenia pracownika prowadzona jest egzekucja sądowa na poczet należności innych niż alimentacyjne. W miesiącu lutym 2020 roku do pracodawcy wpłynęło kolejne pismo (od innego komornika) w sprawie zajęcia wynagrodzenia tego samego pracownika na poczet niespłaconej pożyczki bankowej.
W tej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do poinformowania, w ciągu tygodnia, komornika o zbiegu egzekucji.
Dalsze postępowanie pracodawcy będzie uzależnione od tego, który z komorników będzie właściwy do prowadzenia egzekucji łącznej, co komornicy rozstrzygną między sobą. Potrącona kwota wynagrodzenia w dalszym ciągu przekazywana będzie (do momentu rozstrzygnięcia) na rzecz pierwszego komornika.

Postępowanie pracodawcy w razie zbiegu egzekucji:

  • pracodawca zawiadamia komorników o zbiegu egzekucji, nie zaprzestając przy tym potrąceń i przekazywania należności na poczet pierwszego z zajęć, pod warunkiem, że zajęcia dotyczą należności niealimentacyjnych
  • pracodawca informuje kolejnego komornika o tym, że wynagrodzenie jest już zajęte, w ciągu tygodnia od otrzymania pisma o kolejnym zajęciu wynagrodzenia wskazując w piśmie tego komornika
  • po podjęciu przez komorników decyzji, który z nich będzie właściwy do dalszego, łącznego prowadzenia postępowań egzekucyjnych, pracodawca przekazuje potrącane kwoty wskazanemu właściwemu komornikowi.

Na podstawie otrzymanych od pracodawcy danych, komornicy są zobowiązani ustalić, który z nich jest właściwy do prowadzenia egzekucji. Gdyby okazało się, że żaden lub, że właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela (art. 7731 § 2 K.p.c.).
Pracodawca powinien zostać poinformowany, od właściwego komornika o sposobie dalszego postępowania, czyli powinien, otrzymać wezwanie do niewypłacania we wskazanych prawem granicach wynagrodzenia i przekazywania zajętej części bezpośrednio wierzycielowi albo komornikowi (art. 881 K.p.c.).

Autor:
Jeżek Przemysław