HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
przeliczenie podstawy ekwiwalentu za urlop po zmianie etatu jezek przemyslaw

Zmiana etatu przeliczenie podstawy

Zmiana wymiaru czasu pracy a przeliczenie podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15- 19 rozporządzenia urlopowego (§ 14 rozporządzenia).
Jedną z tych zasad jest to, iż zarówno w przypadku podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jak i ekwiwalentu z ten urlop, jeżeli nastąpiła zmiana w składnikach wynagrodzenia lub zmiana wysokości tych składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu (odpowiednio przed lub w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu) podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian (§ 10 rozporządzenia urlopowego).


Ważne:

Zmiana wymiaru czasu pracy wiąże się ze zmianą wysokości wynagrodzenia. W tej sytuacji należy sprawdzić czy powstanie obowiązek przeliczenia podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia.

Jeżeli w okresie przyjmowanym do podstawy ekwiwalentu lub przed nabyciem do niego prawa, nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy, ekwiwalent urlopowy powinien być liczony w oparciu o wynagrodzenie stałe obowiązujące dla danego wymiaru etatu oraz średnią składników zmiennych z odpowiedniego okresu, liczoną z zastosowaniem nowych stawek.


Ważne:

Przepisy nie nakazują przeliczania godzin pracy do nowego etatu.

 

Przykład
Z dniem 29 lutego 2020 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. Na ten dzień pracownik miał 48 h niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
Do 31 stycznia 2020 r. pracownik zatrudniony był w wymiarze pełnego etatu z wynagrodzeniem stałym wynoszącym: 2 900 zł. Z dniem 01 lutego 2020 r.  wymiar czasu pracy zmniejszono do 3/4 etatu, a wynagrodzenie do kwoty: 2 175 zł.
Wynagrodzenie płatne jest na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego.
W miesiącach poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu, pracownikowi wypłacono wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w wysokości:

 

Miesiąc wypłaty Nadgodziny + 50% Dni przepracowane
styczeń 2020 r. 647,25 zł

(25 nadgodzin)

21 dni

z obowiązujących 21 dni

grudzień 2019 r. 815,85 zł

(30 nadgodzin)

20 dni

z obowiązujących 20 dni

listopad 2019 r. 429,30 zł

(15 nadgodzin)

19 dni

z obowiązujących 19 dni

 

Suma

 

1 892,40 zł

60 dni

z obowiązujących 60 dni


Ze względu na zmianę wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia, nadgodziny należało przeliczyć:


Zapamiętaj:
Przeliczając wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych jako dzielnik należy przyjąć wymiar godzin z etatu jaki obowiązywał w przyjętym okresie.

miesiąc styczeń 2020 r.:
2 175 zł : 168 h = 12,95 zł

12,95 zł x 25 h = 323,75 zł   normalne wynagrodzenie
12,95 x 50% = 6,48 zł

6,48 zł x 25 h = 162 zł          dodatek
Razem: 485,75 zł


miesiąc grudzień 2019 r.:
2 175 zł : 160 h = 13,59 zł

13,59 zł x 30 h = 407,70 zł   normalne wynagrodzenie
13,59 x 50% = 6,80 zł

6,80 zł x 30 h = 204 zł          dodatek
Razem: 611,70 zł

miesiąc listopad 2019 r.:
2 175 zł : 152 h = 14,31 zł

14,31 zł x 15 h = 214,65 zł   normalne wynagrodzenie
14,31 x 50% = 7,16 zł

7,16 zł x 15 h = 107,40 zł     dodatek
Razem: 322,05 zł

Łącznie nadgodziny: 1 419,50 zł.
(485,75 zł + 611,70 zł + 322,05 zł).


Wysokość ekwiwalentu:
[2 175 zł + (1 419,50 zł : 3 miesiące)] = 2 175 zł + 473,17 zł = 2 648,17 zł

2 648,17 zł : 15,81 współczynnik pomniejszony do wymiaru etatu:
(21,08 x 3/4) = 15,81
167,50 zł : 8 h = 20,94 zł
20,94 zł x 48 h = 1 005,12 zł.

Autor:
Jeżek Przemysław