Projekt zmian ustawy zasiłkowej

14 maja 2021
Kategoria: Aktualności

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw

 

W dniu 12 maja 2021 r. po zgłoszonych stanowiskach w ramach opiniowania, projekt ustawy skierowany został do dalszych prac legislacyjnych do Sejmu.
Po uwzględnieniu stanowisk proponowane zmiany przepisów ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zwana dalej: ustawą zasiłkową (planowane obowiązywanie przepisów od 1 stycznia 2022 r.) przewidują:

  • nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego do którego zaliczone będą zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed/po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży
  • skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia – nie dłuższy niż 91 dni (z pewnymi wyjątkami). W okres ten nie będzie wliczana niezdolność do pracy w czasie ubezpieczenia, bez względu na rodzaj choroby. Obowiązywać będzie obecna zasada, że podstawa wymiaru zasiłku ograniczana jest do wysokości przeciętnego wynagrodzenia
  • jednolita zasada, zgodnie z którą prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku wyrównawczego nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy niezależnie od systemu ubezpieczenia/zaopatrzenia, na podstawie którego prawo do tej emerytury lub renty zostało ustalone
  • podstawy wymiaru zasiłku nie będzie się ustalać się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju, nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.
  • podwyższenie wymiaru zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu, zrównując wymiar tego zasiłku do 80%
  • przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych (śmierć pracodawcy) utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia
  • na płatników i ubezpieczonych zostanie nałożony obowiązek przekazywania do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Uproszczenie zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom, zgłaszanie do dobrowolnego ubezpieczenia po przerwie w prowadzeniu działalności, uchylenie przyczyny (opłacenie składki po terminie) przerwania „biegu” dobrowolnego ubezpieczenia .
Na ponad 150 tys. wniosków zgłaszanych co roku o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie, zgoda wyrażana jest w ponad 92% zgłoszonych wniosków. W 2019 r. ZUS wyraził zgodę na opłacenie składki po terminie w 91,6% przypadków.
W związku z powyższym, proponuje się:

  • rezygnację z instytucji ustawania z mocy ustawy dobrowolnych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych i chorobowego na skutek nieopłacenia składek w terminie m.in. osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych i osób wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (podlegających dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pod warunkiem nieposiadania innego tytułu do tych ubezpieczeń).

Harmonogram szkoleń z zakresu planowanych zmian:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/

Jeżek Przemysław

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

"HR Kadry i płace" to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
 
  

 

ustawa zasilkowa zmiany