Podwyżka w trakcie miesiąca kalendarzowego

29 września 2020
Kategoria: Wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia za pracę przy zmianie stawki wynagrodzenia wprowadzonej w trakcie miesiąca kalendarzowego

 

 

 

Wątpliwości, które pojawiają się przy rozliczaniu wynagrodzeń, dotyczą ustalenia prawidłowej wysokości stawki godzinowej na potrzeby ustalenia m.in.:

 • wynagrodzenia za nadgodziny
 • dodatku za pracę w porze nocnej
 • dyżurów pracowniczych czy
 • wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

W tym ostatnim przypadku w myśl § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, ustawodawca posługuje się pojęciem „liczby godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu”.

 

 

Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w którym wyraziło pogląd, iż:

"(….)
w świetle § 12 tego rozporządzenia w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
W opinii Departamentu sformułowanie - liczba godzin pracy przypadających do przepracowania - oznacza liczbę godzin, do przepracowania których pracownik zobowiązany jest zgodnie z wymiarem czasu pracy w tym miesiącu (a nie liczbę godzin do przepracowania w tym miesiącu zgodnie z rozkładem czasu pracy konkretnego pracownika). Oznacza to, że niezależnie od faktycznej długości okresu rozliczeniowego, w celu wyliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzenia za część miesiąca, liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, należy przyjąć miesięczny wymiar czasu pracy, obliczony w sposób przewidziany w art.

130 Kodeksu pracy (...)".

 

Przykład
Pracownik (w wieku 30 lat) był wynagradzany według stawki: 2 600 zł miesięcznie. W wyniku podwyżki płac od dnia 11 lutego 2020 r. jego wynagrodzenie podniesiono do kwoty: 2 750 zł miesięcznie.

Pracownik wykonuje pracę w:

 • pełnym wymiarze czasu pracy
 • systemie pracy zmianowej
 • 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym (styczeń – marzec)

Pracownik ma ponadto prawo do premii w wysokości: 25% przysługującego w danym miesiącu wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy w miesiącu lutym 2020 r.:

 • pracownik miał do przepracowania: 180 h oraz
 • wykonywał pracę w nadgodzinach: 15 h (przekroczenie dobowe) w okresie po zmianie stawki wynagrodzenia

Za miesiąc luty 2020 r. pracownik uzyskał wynagrodzenie w łącznej kwocie:
wynagrodzenie zasadnicze za okres od 01 do 10 lutego 2020 r.:
godziny przepracowane w tym okresie: 72 h
2 600 zł : 160 h (wymiar czasu pracy w miesiącu lutym) = 16,25 zł
16,25 zł x 72 h = 1 170 zł
wynagrodzenie zasadnicze za okres od 11 do 29 lutego 2020 r.:
godziny przepracowane w tym okresie: 108 h
2 750 zł : 160 h (wymiar czasu pracy w miesiącu lutym) = 17,19 zł
17,19 zł x 108 h = 1 856,52 zł
premia:
1 170 zł + 1 856,52 zł = 3 026,52 zł
3 026,52 zł x 25% = 756,63 zł
wynagrodzenie za nadgodziny:
2 750 zł : 160 h (wymiar czasu pracy w miesiącu lutym) = 17,19 zł
17,19 zł x 15 h = 257,85 zł    normalne wynagrodzenie
17,19 zł x 50% = 8,60 zł
8,60 zł x 15 h = 129 zł           dodatek
razem: 386,85 zł
Łączne wynagrodzenie:
1 170 zł + 1 856,52 zł + 756,63 zł + 386,85 zł = 4 170 zł.

Rozliczenie składkowo – podatkowe wynagrodzenia za miesiąc: luty 2020 r.:

 • podstawowe koszty uzyskania przychodu
 • ulga podatkowa
Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 3 026,52 zł
Premia:    756,63 zł
Wynagrodzenie za nadgodziny: 386,85 zł
Razem wynagrodzenie: 4 170,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 4 170 zł) = 406,99 zł
rentowa: (1,5% x 4 170 zł) = 62,55 zł
chorobowa: (2,45% x 4 170 zł) = 102,17 zł
   571,71 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(4 170 zł – 571,71 zł)
3 598,29 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(3 598,29 zł x 9%)
   323,85 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
(3 598,29 zł x 7,75%)
   278,87 zł
Koszty uzyskania przychodu:    250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(4 170 zł – 250 zł – 571,71 zł)
3 348,00 zł
Zaliczka na podatek:
(3 348 zł x 17% - 43,76 zł)
   525,40 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(525,40 zł – 278,87 zł)
   247,00 zł
Do wypłaty
(4 170 zł – 571,71 zł – 323,85 zł – 247 zł)
3 027,44 zł

 

Ważne:
Powyższa zasada nie będzie jednak dotyczyła każdego analizowanego przypadku. W sytuacji gdy pracownik zaplanowaną miał mniejszą liczbę godzin pracy w danym miesiącu kalendarzowym w przyjętym okresie rozliczeniowym, niż wynika to z wymiaru czasu pracy dla tego miesiąca, do ustalenia wysokości stawki godzinowej należy posłużyć się faktyczną liczbą godzin do przepracowania (zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy dla danego pracownika a nie wymiarem czasu pracy obowiązującym dla danego miesiąca).

 

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h (system podstawowy) w trzy miesięcznym okresie rozliczeniowym.

W okresie rozliczeniowym przypadającym:
od stycznia do marca 2020 r. do przepracowania jest łącznie 504 h:
styczeń 2020 r.:                     wymiar czasu pracy: 168 h
luty 2020 r.:                           wymiar czasu pracy: 160 h
marzec 2020 r.:                     wymiar czasu pracy: 176 h
Pracodawca zaplanował godziny pracy w następujący sposób:
styczeń 2020 r.:                     200 h
luty 2020 r.:                           200 h
marzec 2020 r.:                     104 h
W wyniku podwyżki płac od dnia 9 marca 2020 r. jego wynagrodzenie podwyższono z kwoty: 2 700 zł do wysokości: 3 250 zł miesięcznie.
Wyliczenie wysokości wynagrodzenia na podstawie stanowiska MPiPS
Za miesiąc marzec 2020 r. pracownik uzyskałby wynagrodzenie w łącznej wysokości:
wynagrodzenie zasadnicze za okres od 01 do 8 marca 2020 r.
godziny przepracowane w tym okresie: 12 h
2 700 zł : 176 h (wymiar czasu pracy w miesiącu marcu) = 15,34 zł
15,34 zł x 12 h = 184,08 zł
wynagrodzenie zasadnicze za okres od 9 do 31 marca 2020 r.:
godziny przepracowane w tym okresie: 92 h
3 250 zł : 176 h (wymiar czasu pracy w miesiącu marcu) = 18,47 zł
18,47 zł x 92 h = 1 699,24 zł
Łączne wynagrodzenie:
184,08 zł + 1 699,24 zł = 1 883,32 zł.

Przyjęcie takiego sposobu ustalania wynagrodzenia spowoduje, iż pracownik łącznie nie osiągnie wynagrodzenia gwarantowanego mu w umowie o pracę.
W związku z powyższym w sytuacji gdy w miesiącu zmiany wysokości wynagrodzenia pracownik zaplanowaną ma mniejszą liczbę godzin niż wynika to zwymiaru czasu pracy dla danego miesiąca, w celu ustalenia stawki godzinowej przyjąć należy liczbę godzin wynikająca z rozkładu czasu pracy pracownika.

Za miesiąc marzec 2020 r. pracownik uzyska wynagrodzenie w łącznej wysokości:
wynagrodzenie zasadnicze za okres od 01 do 8 marca 2020 r.
godziny przepracowane w tym okresie: 12 h
2 700 zł : 104 h (godziny do przepracowania w miesiącu marcu) = 25,96 zł
25,96 zł x 12 h = 311,52 zł
wynagrodzenie zasadnicze za okres od 9 do 31 marca 2020 r.:
godziny przepracowane w tym okresie: 92 h
3 250 zł : 104 h (godziny do przepracowania w miesiącu marcu) = 31,25 zł
31,25 zł x 92 h = 2 875 zł
Łączne wynagrodzenie:
311,52 zł + 2 875 zł = 3 186,52 zł.

 

Autor:
Jeżek Przemysław

Poniżej artykuł do ściągnięcia w PDF.

zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiaca jezek przemyslaw