HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zwrot calosci dofinansowania do wynagrodzen i skladek jezek przemyslaw

Zwrot całości dofinansowania z art. 15gg

W jakich sytuacjach podmioty zobowiązane są do zwrotu całości dofinansowania z FGŚP z art. 15gg ?

Na podstawie art. 15gg specustawy o COVID-19 m.in. pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na FUS, w części przypadającej po stronie pracodawcy, bez konieczności wprowadzania przestoju ekonomicznego lub obniżania wymiaru czasu pracy. Przepis ten wszedł w życie z dniem 24 czerwca 2020 r.

Podmioty:

  • Przedsiębiorcy: w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
  • organizacje pozarządowe: w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz 
  • podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucja kultury: w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), a także
  • kościelna osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostka organizacyjna

u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4:
nieobjętych:
1)
przestojem:
o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub
2)
przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19
o którym mowa w art. 15g ust. 5, lub
3)
obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19
o którym mowa w art. 15g ust. 5.
(art. 15gg ust. 1 ustawy).

Podmiotom tym przysługują również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1 (art. 15gg ust. 2 ustawy).

WAŻNE:

Zgodnie z art. 15gg ust. 23 ustawy:
Podmiot, o którym mowa powyżej, który:

1)   Złożył przynajmniej jedno z oświadczeń niezgodnie ze stanem faktycznym tj.:

  • oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
  • oświadczenie, że wysokość wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników spełnia warunki określone w ustawie tj.: wynosi nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
  • oświadczenie, że na dzień sporządzenia wniosku wnioskodawca sporządził wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionych organów lub

2)   Nie poddał się kontroli lub
3)   Wypowiedział umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie
wynagrodzenia.

jest obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, z którego otrzymał środki, całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie.

 

Autor:
Jeżek Przemysław