HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zwrot dofinansowania do wynagrodzen zfss jezek przemyslaw wup

Zwrot dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP


Zwrot środków na dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy 

Zgodnie z § 3 umowy:
przedsiębiorca rozlicza się z otrzymanych środków finansowych po zakończeniu trwania wsparcia, jednak mając na uwadze różne faktyczne zdarzenia, które powodują, że przekazane środki stają się nienależne lub umowa zostaje wypowiedziana
(wg przyczyn wymienionych w formularzu wypowiedzenia), przedsiębiorca dokonuje zwrotu otrzymanych środków.
Zwrot następuje po przekazaniu do WUP informacji na formularzu Zwrot środków na rachunek nie później niż tego samego dnia, kiedy przedsiębiorca realizuje przelew.

Ważne:
Sprawdź na jakim formularzu należy dokonać zwrotu (formularze dostępne na stronach WUP z którym zawarta została umowa).
Zwrotu środków dokonuje się raz, na zakończenie wsparcia (umowy) w terminie do 30 dni po upływie okresu pobierania przez pracownika świadczeń). Beneficjent składa do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
  • dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków
  • dokumenty, potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał świadczenie
W przypadku m.in. rozwiązania stosunku pracy należy zgłosić tą okoliczność w ramach obowiązku informacyjnego,

a dofinansowanie rozliczyć po zakończeniu umowy.

Przykładowo:
Jeżeli pracownik przebywał cały miesiąc na zasiłku chorobowym lub nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, to zgodnie z procedurą stosowaną przez większość WUP pracodawca wypełnia formularz dot. obowiązku informacyjnego (par. 3 umowy).
Zwrot środków należy zrealizować po zakończeniu umowy.

Otrzymanie kwoty dofinansowania a wypłata „wynagrodzenia chorobowego”
Od wynagrodzenia chorobowego nie są naliczane składki FUS. We wniosku o dofinansowanie część pracowników objętych wnioskiem była na zwolnieniu lekarskim.

Pracodawca do WUP składa syntetyczne rozliczenie na odpowiednim formularzu. Forma dokumentów potwierdzających sposób obliczenia kwot ujętych w formularzu rozliczenia nie jest narzucona (zestandaryzowana). WUP proponują wykorzystanie do tego celu aktualnego pliku Excel – jest to jednak tylko propozycja, która nie w każdym przypadku będzie spełniać oczekiwania pracodawcy. Wówczas przy sporządzaniu dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystania dofinansowania należy opierać się na wykazie pracowników  z etapu wnioskowania, a następnie wykazach z etapu realizacji każdej transzy (forma takiego dokumentu nie jest zestandaryzowana).


Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 2 700 zł i wykonuje prace w pełnym wymiarze czasu pracy. Na podstawie zawartego porozumienia z wybranymi przedstawicielami pracowników,
z dniem 01 kwietnia 2020 r. obniżono pracownikom wymiar etatu o 20%.
Stawka miesięcznego wynagrodzenia wynikająca z umowy o pracę została pomniejszona

o 20%:
2 700 zł x 20% = 540 zł
2 700 zł – 540 zł = 2 160 zł
W przykładzie przyjęto składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości: 2%.

Wysokość dofinansowania z FGŚP:
połowa obniżonego wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy:
2 160 zł x 50% = 1 080 zł
1 080 zł < 2 132,59 zł
składki na ub. społeczne po stronie pracodawcy (E-R-W):
emerytalna:       (9,76% x 1 080 zł) = 105,41 zł
rentowa:            (6,5% x 1 080 zł) = 70,20 zł
wypadkowa:      (2% x 1 080 zł) = 21,60 zł
razem składki: 197,21 zł

Łącznie dofinansowanie: 1 277,21 zł (1 080 zł + 197,21 zł).
Okazało się jednak, że w miesiącu kwietniu 2020 r. pracownik przebywał 12 dni na zwolnieniu lekarskim z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego:

Kwota dofinansowania wyniesie:
wynagrodzenie za pracę:
2 160 zł : 30 dni = 72 zł x 12 dni chorobowego = 864 zł
2 160 zł – 864 zł = 1 296 zł
wynagrodzenie chorobowe:
[2 160 zł – (2 160 zł x 13,71%)] = 2 160 zł – 296,14 zł = 1 863,86 zł
1 863,86 zł x 80% : 30 dni = 49,70 zł x 12 dni = 596,40 zł
Razem wynagrodzenie: 1 296 zł + 596,40 zł = 1 892,40 zł
1 892,40 zł x 50%= 946,20 zł
plus składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę od wysokości wynagrodzenia za pracę:
1 296 zł x 50% = 648 zł
emerytalna:        9,76% = 63,24 zł
rentowa:             6,5% = 42,12 zł
wypadkowa:       2% = 12,96 zł
Razem dofinansowanie: 946,20 zł + 118,32 zł = 1 064,52 zł.
Kwota zwrotu środków: 212,69 zł (1 277,21 zł – 1 064,52 zł).

 


Aktualny wzór formularza dot. rozliczenia świadczeń:

WUP Katowice Zmiany od 10 lipca 2020 r.:

https://wupkatowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15g-rozliczenie

Do przedmiotowego formularza rozliczeniowego należy dołączyć niezbędne dokumenty pozwalające na prawidłową weryfikację wydatkowanej pomocy.
Wymagane dokumenty to: 

  • wykaz pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku w oparciu o który podmiot złożył wniosek
  • wykaz pracowników w formie rozliczenia otrzymanej pomocy (wzór dostępny na stronie PSZ wraz z instrukcją do przygotowania wykazu),
  • wyciąg bankowy  obejmujący przelewy wynagrodzeń pracowników, bądź inny równoważny zbiorczy dokument potwierdzający wypłaty wynagrodzeń na poszczególnych pracowników za każdy miesiąc otrzymanego wsparcia
  • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu składek ZUS za każdy miesiąc otrzymywania pomocy
  • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za każdy miesiąc otrzymywania pomocy.

Istotną czynnością do wykonania przez podmiot przed przystąpieniem do rozliczenia jest wyliczenie kwot faktycznie wykorzystanych środków na pomoc na poszczególnych pracowników, do czego służy pliki excel pn.

„15g_formularz_rozliczenia_kalkulator_<numer wersji>_<data wersji>”.

Przedmiotowy plik zawiera możliwość rozliczenia pomocy w zakresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, bądź obydwu pomocy jednocześnie.

Ważne:
druk jest aktualnie w przygotowaniu przez MRPiPS

 

Na zaplanowanych szkoleniach omówione zostaną ponadto:

Zasady rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP:
–   wytyczne WUP
–   informacje przekazywane do WUP
–   jak rozliczyć kwotę dofinansowania w przypadku wypłaty w danym miesiącu zasiłków bądź wystąpienia innych nieobecności
–   kwota zwrotu dofinansowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia chorobowego