HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Płacowe 77

Wynagrodzenie za urlop przy zmianie minimalnego wynagrodzenia 1 lipca 2023 r.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r.

Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia, mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 K.p.). Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami (art. 1721 § 1 – 2 K.p.).
Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (art. 173 K.p.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14), zwane dalej: rozporządzenie urlopowe.
W razie zmiany w składnikach wynagrodzenia, o których mowa w § 8 rozporządzenia urlopowego (zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc), lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian (§ 10 rozporządzenia urlopowego). Wobec tego, że przepisy rozporządzenia urlopowego nie wskazują wprost, co należy rozumieć przez zmianę w zmiennych składnikach wynagrodzenia, przyjmuje się, że dotyczy ona m.in.:
1.
wzrostu lub obniżenia składnika wynagrodzenia
2.
likwidacji tego składnika
3.
dodania nowego składnika
4.
zmiany charakteru składnika
5.
zastąpienia danego składnika innym o tym samym lub podobnym charakterze.
Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę do obliczania niektórych świadczeń, m.in. dodatków za pracę w porze nocnej. Wobec corocznej zmiany minimalnego wynagrodzenia, będzie miało ono wpływ na prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Ważne:
Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (praca w pełnym wymiarze czasu pracy) wyniesie: 3 600 zł.

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu, wykonuje pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku (praca zmianowa), wynagradzany stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 3 950 zł płatne 7 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
Za czerwiec 2023 r. (wypłata 5 lipca 2023 r.) pracownik uzyskał również zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (10 h) tytułem przekroczenia norm dobowych (nie przypadających na porę nocną):

normalne wynagrodzenie z dodatkiem 50%
3 950 zł : 168 h = 23,51 zł

23,51 zł x 10 h = 235,10 zł       
3 950 zł : 168 h = 23,51 zł
23,51 zł x 50% = 11,76 zł
11,76 zł x 10 h = 117,60 zł
dodatek za pracę w porze nocnej (32 h):
3 490 zł : 168 h = 20,77 zł

20,77 zł x 20% = 4,15 zł
4,15 zł x 32 h = 132,80 zł
Łącznie wynagrodzenie: 4 435,50 zł
(3 950 zł + 235,10 zł + 117,60 zł + 132,80 zł).
Za lipiec 2023 r. (wypłata 3 sierpnia 2023 r.) pracownik uzyskał również zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (15 h) tytułem przekroczenia norm dobowych (nie przypadających na porę nocną):
normalne wynagrodzenie z dodatkiem 50%
3 950 zł : 168 h = 23,51 zł
23,51 zł x 15 h = 352,65 zł
3 950 zł : 168 h = 23,51 zł
23,51 zł x 50% = 11,76 zł
11,76 zł x 15 h = 176,40 zł
dodatek za pracę w porze nocnej (16 h):
3 600 zł : 168 h = 21,43 zł
21,43 zł x 20% = 4,29 zł
4,29 zł x 16 h = 68,64 zł
Łącznie wynagrodzenie: 4 547,69 zł
(3 950 zł + 352,65 zł + 176,40 zł + 68,64 zł).
Za sierpień 2023 r. (wypłata 4 września 2023 r.) pracownik uzyskał również zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (5 h) tytułem przekroczenia norm dobowych (nie przypadających na porę nocną):
normalne wynagrodzenie z dodatkiem 50%
3 950 zł : 176 h = 22,44 zł
22,44 zł x 5 h = 112,20 zł
3 950 zł : 176 h = 22,44 zł
22,44 zł x 50% = 11,22 zł
11,22 zł x 5 h = 56,10 zł
dodatek za pracę w porze nocnej (16 h):
3 600 zł : 176 h = 20,45 zł
20,45 zł x 20% = 4,09 zł
4,09 zł x 16 h = 65,44 zł
Łącznie wynagrodzenie: 4 183,74 zł
(3 950 zł + 112,20 zł + 56,10 zł + 65,44 zł).

1 października 2023 r. podwyższono pracownikowi wynagrodzenie do wysokości 4 500 zł. Od 9 do 13 października 2023 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym (40 h). W związku z podwyżką wynagrodzenia oraz zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, która jest podstawą do wyliczenia dodatku za pracę w porze nocnej w celu ustalenia „zmiennych urlopowych” należy zmienne składniki wynagrodzenia, wypłacone we wrześniu, sierpniu i lipcu 2023 r. (należne odpowiednio za sierpień, lipiec i czerwiec 2023 r.) przeliczyć do aktualnych stawek wynagrodzenia.
Przeliczenie zmiennych składników wynagrodzenia:
Za czerwiec 2023 r. (wypłata 5 lipca 2023 r.) pracownik uzyskał również zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (10 h) tytułem przekroczenia norm dobowych (nie przypadających na porę nocną):
normalne wynagrodzenie z dodatkiem 50%
4 500 zł : 168 h = 26,79 zł
26,79 zł x 10 h = 267,90 zł
4 500 zł : 168 h = 26,79 zł
26,79 zł x 50% = 13,40 zł
13,40 zł x 10 h = 134 zł
dodatek za pracę w porze nocnej (32 h):
3 600 zł : 168 h = 21,43 zł
21,43 zł x 20% = 4,29 zł
4,29 zł x 32 h = 137,28 zł
Łącznie wynagrodzenie: 5 039,18 zł
(4 500 zł + 267,90 zł + 134 zł + 137,28 zł).
Za lipiec 2023 r. (wypłata 3 sierpnia 2023 r.) pracownik uzyskał również zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (15 h) tytułem przekroczenia norm dobowych (nie przypadających na porę nocną):
normalne wynagrodzenie z dodatkiem 50%
4 500 zł : 168 h = 26,79 zł
26,79 zł x 15 h = 401,85 zł
4 500 zł : 168 h = 26,79 zł
26,79 zł x 50% = 13,40 zł
13,40 zł x 15 h = 201 zł
dodatek za pracę w porze nocnej (16 h):
3 600 zł : 168 h = 21,43 zł
21,43 zł x 20% = 4,29 zł
4,29 zł x 16 h = 68,64 zł
Łącznie wynagrodzenie: 5 171,49 zł
(4 500 zł + 401,85 zł + 201 zł + 68,64 zł).
Za sierpień 2023 r. (wypłata 4 września 2023 r.) pracownik uzyskał również zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (5 h) tytułem przekroczenia norm dobowych (nie przypadających na porę nocną):
normalne wynagrodzenie z dodatkiem 50%
4 500 zł : 176 h = 25,57 zł
25,57 zł x 5 h = 127,85 zł
4 500 zł : 176 h = 25,57 zł
25,57 zł x 50% = 12,79 zł
12,79 zł x 5 h = 63,95 zł
dodatek za pracę w porze nocnej (16 h):
3 600 zł : 176 h = 20,45 zł
20,45 zł x 20% = 4,09 zł
4,09 zł x 16 h = 65,44 zł
Łącznie wynagrodzenie: 4 757,24 zł
(4 500 zł + 127,85 zł + 63,95 zł + 65,44 zł).
Do podstawy zmiennych urlopowych należy przyjąć faktycznie wypłacone zmienne składniki wynagrodzenia w miesiącach wrzesień – sierpień – lipiec 2023 r. po przeliczeniu:
wrzesień 2023 r.:
257,24 zł
sierpień 2023 r.:
671,49 zł
lipiec 2023 r.:
539,18 zł
Łącznie: 1 467,91 zł
Ustalić liczbę godzin faktycznie przepracowanych w miesiąc z których została przyjęta podstawa (sierpień – lipiec – czerwiec 2023 r.):
sierpień 2023 r.:
181 h (176 h + 5 h)
lipiec 2023 r.:
183 h (168 h + 15 h)
czerwiec 2023 r.:
178 h (168 h + 10 h)
Łącznie: 542 h
1 467,91 zł : 542 h = 2,71 zł
2,71 zł x 40 h urlopu = 108,40 zł zmienne urlopowe.
Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę do obliczania niektórych świadczeń, m.in. dodatków za pracę w porze nocnej. Wobec corocznej zmiany minimalnego wynagrodzenia, będzie miało ono wpływ na przeliczenie podstawy do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Jeżek Przemysław
Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/