Wynagrodzenie za urlop przy zmianie minimalnego wynagrodzenia

23 listopada 2022
Kategoria: Wynagrodzenia

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia 

Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia, mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 K.p.). Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami (art. 1721 § 1 – 2 K.p.).
Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (art. 173 K.p.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14), zwane dalej: rozporządzenie urlopowe.
W razie zmiany w składnikach wynagrodzenia, o których mowa w § 8 rozporządzenia urlopowego (zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc), lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian (§ 10 rozporządzenia urlopowego). Wobec tego, że przepisy rozporządzenia urlopowego nie wskazują wprost, co należy rozumieć przez zmianę w zmiennych składnikach wynagrodzenia, przyjmuje się, że dotyczy ona m.in.:
1.
wzrostu lub obniżenia składnika wynagrodzenia
2.
likwidacji tego składnika
3.
dodania nowego składnika
4.
zmiany charakteru składnika
5.
zastąpienia danego składnika innym o tym samym lub podobnym charakterze.
Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę do obliczania niektórych świadczeń, m.in. dodatków za pracę w porze nocnej. Wobec corocznej zmiany minimalnego wynagrodzenia, będzie miało ono wpływ na prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Ważne:
Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (praca w pełnym wymiarze czasu pracy) wyniesie: 3 490 zł (w 2022 r. była to kwota: 3 010 zł). Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (praca w pełnym wymiarze czasu pracy) wyniesie: 3 600 zł.

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8 h. Pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 950 zł oraz otrzymuje zmienną premię regulaminową (wysokość premii uzależniona jest od nieobecności). Wynagrodzenie płatne jest 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
W miesiącu styczniu 2023 r. pracownik będzie korzystał z 24h urlopu wypoczynkowego. Do podstawy wynagrodzenie za urlop należy przyjąć:

stałe składniki wynagrodzenia w stałej wysokości:
z miesiąca w którym pracownik korzysta z urlopu: 3 950 zł

zmienne składniki wynagrodzenia:
faktycznie wypłacone pracownikowi w okresie październik - grudzień 2022 r. (należne za okres: wrzesień - listopad 2022 r.)

tabela1

Ponieważ pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego w miesiącu styczniu 2023 r. a w roku tym minimalne wynagrodzenie wyniesie: 3 490 zł, w pierwszej kolejności należy przeliczyć faktycznie wypłacone pracownikowi dodatki za pracę w porze nocnej według obowiązującej stawki: 3 490 zł.
Dodatek za pracę w porze nocnej wypłacony w 12.2022 r. (należny za 11.2022 r.):
3 490 zł : 160 h = 21,81 zł
21,81 zł x 20% = 4,36 zł
4,36 zł x 40 h = 174,40 zł.
Dodatek za pracę w porze nocnej wypłacony w 11.2022 r. (należny za 10.2022 r.):
3 490 zł : 176 h = 19,83 zł
19,83 zł x 20% = 3,97 zł
3,97 zł x 40 h = 158,80 zł.
Dodatek za pracę w porze nocnej wypłacony w 10.2022 r. (należny za 9.2022 r.):
3 490 zł : 168 h = 20,77 zł
20,77 zł x 20% = 4,15 zł
4,15 zł x 32 h = 132,80 zł
Łącznie: 466 zł
(174,40 zł + 158,80 zł + 132,80 zł).


tabela2

Wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników:
łączna kwota faktycznie wypłaconych zmiennych składników (po przeliczeniu):

(970 zł + 466 zł) = 1 436 zł
faktyczna liczba godzin przepracowanych w okresie: wrzesień – grudzień:
(152 h + 168 h + 120 h) = 440 h
wysokość wynagrodzenia:
1 436 zł : 440 h = 3,26 zł/h urlopu wypoczynkowego.

Jeżek Przemysław
Szkolenia: https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/

Doradztwo Szkolenia Placowe 39