Blog

1 marca 2021

Kwoty wolne przy zasiłkach od 1 marca 2021 r.

Wysokość kwot wolnych przy potrąceniach z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego obowiązujące od 1 marca 2021 r. Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Od 01 marca 2021 r. kwoty wolne od potrąceń wynoszą: 555,19 zł: przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia […]

czytaj
24 lutego 2021

Rozliczenie kosztów zakwaterowania

Rozliczenie sfinansowanego zakwaterowania pracownika z zastosowaniem ulgi podatkowej w wysokości 500 zł Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Zaliczka na podatek dochodowy: Za przychody ze stosunku pracy należy uważać wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość […]

czytaj
18 lutego 2021

Ulga dla młodych a odliczenie pełnych kosztów uzyskania

Możliwość rozliczenia “pełnych kosztów uzyskania” w deklaracji rocznej przy zastosowaniu “ulgi dla młodych” tylko dla stosunku pracy Zastosowanie ulgi dla młodych wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz kosztów uzyskania przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia. Wpływ ten nie oznacza jednak, że zmieniły się zasady nabywania prawa do kosztów uzyskania przychodów przez pracowników oraz zleceniobiorców. W konsekwencji, aktualna (w stosunku do lat poprzednich) […]

czytaj
16 lutego 2021

Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku

Zajęcie komornicze a wysokość potrącenia przy wypłacie “Wynagrodzenia i Zasiłku” w danym miesiącu Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego należy pamiętać, że dokonuje się tych potraceń osobno. Do wynagrodzenia (za pracę i chorobowego) mają zastosowanie zasady obowiązujące przy potraceniach z wynagrodzenia za pracę a uzyskane wynagrodzenie jedynie za część miesiąca nie ma wpływu na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Natomiast uzyskanie zasiłku chorobowego jedynie za część miesiąca ma wpływ na wysokość kwoty […]

czytaj
16 lutego 2021

Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca

Rozliczenie Wynagrodzenia za część miesiąca w związku z obowiązkową “Kwarantanną i Izolacją” i okresem wyczekiwania na prawo do świadczenia chorobowego Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 1a ustawy zasiłkowej). Powyższe oznacza, że okresy “Kwarantanny i Izolacji” rozliczane są w taki […]

czytaj
15 lutego 2021

Dokumentowanie prawa do św. chorobowego

Rodzaje świadczeń chorobowych i dokumentowania prawa do ich wypłaty: Izolacja i kwarantanna. Poniższe wyjaśnienia pochodzą z najnowszej e-Publikacji:   Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych przysługujących pracownikowi regulują przepisy ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 870). Dodatkowych wyjaśnień udzielił ZUS w wydanym Komentarzu do ustawy zasiłkowej – data publikacji: grudzień 2019 r. dostępnym na stronie: www.zus.pl Rodzaje […]

czytaj
9 lutego 2021

Własny sprzęt przy pracy zdalnej

Używanie przez pracownika własnego sprzętu przy pracy zdalnej w interpretacjach Krajowej Informacji Skarbowej   Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 4-5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach w związku z COVID-19: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy […]

czytaj
4 lutego 2021

Oddanie krwi w tym osocza po COVID-19

Oddanie krwi w tym osocza po COVID-19 a wysokość wynagrodzenia Artykuł pochodzi z najnowszej publikacji: Na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającej specustawę w sprawie COVID-19 oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. poz. 159), która generalnie weszła w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., zwiększony został wymiar zwolnienia od pracy przysługujący honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze, po chorobie COVID-19.  W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej […]

czytaj
2 lutego 2021

Wynagrodzenie w walucie obcej

Przeliczanie wynagrodzenia pracownika wyrażone w walucie obcej Zapamiętaj: Przychody w walutach obcych, dla celów składkowych i podatkowych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (§ 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek ER i art. 11a ust. 1 ustawy o PDOF). Przy przeliczaniu na złote przychodu wyrażonego w walucie obcej, konieczne […]

czytaj
27 stycznia 2021

Koszty uzyskania w PIT-11

Wysokość kosztów uzyskania przychodu w informacji PIT-11 Zgodnie z objaśnieniami do PIT-26(11) w części E kolumna “Koszty uzyskania przychodów” wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek Koszty uzyskania obniżone do wysokości zaliczki na podatek Wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy zobowiązuje pracodawców do stosowania kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, chyba że kwota wynagrodzenia ze stosunku pracy jest niższa niż przysługujące pracownikowi koszty uzyskania. W tej sytuacji, przy obliczaniu zaliczki […]

czytaj
26 stycznia 2021

Limity zwolnień z podatku w 2021 r.

Limity niektórych zwolnień z opodatkowania w 2021 r.   Art. 52l ustawy o PDOF: Limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1: pkt 9a:  zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi: 3 000 zł pkt 26 […]

czytaj
19 stycznia 2021

Składki ZUS na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek ZUS na urlopie wychowawczym w 2021 r. Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno rentowym finansowanym z budżetu państwa, pod warunkiem, że osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiada innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o sus). Pracownik podlega również z tego […]

czytaj
12 stycznia 2021

ZUS RDU dodatkowe informacje

Formularz ZUS RDU – zgłoszenie / korekta zgłoszenia umowy o dzieło W dniu 2 stycznia 2021 r. ukazał się artykuł o obowiązku zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło: https://www.hrkadryiplace.pl/zgloszenie-zawarcia-umowy-o-dzielo-jezek-przemyslaw/ W świetle pojawiających się wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, poniżej kilka istotnych informacji. 1. Zarówno forma papierowa jak i elektroniczna formularza jest dopuszczalne. Przekazanie formularza do organu rentowego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE […]

czytaj
11 stycznia 2021

Szczepienia przeciwko grypie a ZUS

Szczepienia przeciwko grypie a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy   Zaliczka na podatek dochodowy: Na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 2 grudnia 2020 r. “Szczepienia przeciw grypie zwolnione są z opodatkowania”. Zarządza się zaniechanie poboru PDDOF od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, stanowiących przychód w rozumieniu ustawy o PDOF. Świadczenie obejmuje koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. Gdy świadczenie wchodzi w skład pakietu […]

czytaj
2 stycznia 2021

Zgłoszenie zawarcia Umowy o dzieło

Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło na formularzu ZUS RUD zmiany od 1 stycznia 2021 r. Podstawa prawna: art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej ustawa o sus), wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.). Informacje te są ewidencjonowane na koncie płatnika składek (art. 45 ust. 1 pkt 1b ustawy o sus). Które umowy ? art. 36 […]

czytaj