Blog

13 września 2022

Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu limitu 85528 zł

Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczenie limitu przychodu 85 528 zł pracowników korzystających z ulg podatkowych   Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które skierowane są m.in. do pracowników i zleceniobiorców: powracających z zagranicy zwana dalej: „ulgą na powrót” rodzin z co najmniej czwórką dzieci: zwana dalej: „ulgą dla rodzin 4+” oraz pracujących seniorów: zwana dalej: „ulgą dla seniorów”. Ulga dla młodych: […]

czytaj
12 września 2022

Wynagrodzenie za okres wykonywania badań lekarskich

Stanowisko PIP i Ministerstwa Pracy w sprawie wysokości wynagrodzenia w „okresie wyczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty” Na temat wysokości wynagrodzenia w okresie w którym „pracownik wykonuje badania lekarskie” pisaliśmy w artykule z dnia 6 września 2021 r.: https://www.hrkadryiplace.pl/badania-lekarskie-a-wysokosc-wynagrodzenia-za-prace-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ Kolejna wątpliwość dotycząca prawidłowego rozliczania wynagrodzenia dotyczy pracownika, który na podstawie skierowania na badania lekarskie kontrolne (choroba powyżej 30 dni kalendarzowych) oczekuje ponad 3 tygodnie na wizytę u lekarza specjalisty. Do PIP i MRiPS zwrócono […]

czytaj
8 września 2022

Kierowca – zleceniobiorca a podstawa wymiaru składek

Obniżenie podstawy wymiaru składek na FUS również dla Kierowców – zleceniobiorców Interpretacja indywidualna ZUS  Interpretacja indywidualna ZUS z dnia 26 sierpnia 2022 r. dotycząca obniżenia podstawy wymiaru składek na FUS kierowcy – zleceniobiorcy w przewozach międzynarodowych Pomimo, iż zmiany wprowadzone do ustawy o czasie pracy kierowców obowiązujące od 2 lutego 2022 r. dotyczą Pracowników – kierowców w przewozach międzynarodowych (art. 21b ustawy) ZUS w interpretacji indywidualnej wydanej […]

czytaj
30 maja 2022

Opodatkowanie świadczeń po ustaniu zatrudnienia zmiany w 2022 r.

Opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów oraz osób pobierających świadczenia kompensacyjne Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzone zostały zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszące się do świadczeń wypłacanych emerytom i rencistom w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych. W podstawie opodatkowania nie uwzględnia się świadczeń objętych zakresem art. 21 ust. 1 pkt […]

czytaj
20 stycznia 2022

Wynagrodzenie i zasiłek a zaliczka na podatek po zmianach

Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy po zmianach od 8 stycznia 2022 r. Dziennik Ustaw z dnia 7 stycznia 2022 r. poz. 28 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. obowiązuje od 8 stycznia 2022 r. W sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników  zaliczek na podatekdochodowy od osób fizycznych Od dnia 8 stycznia 2022 r.: Weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady pobierania i przekazywania zaliczki […]

czytaj
23 grudnia 2021

Składki i deklaracje ZUS za grudzień 2021 r.

Termin opłacenia składek ZUS i przekazania deklaracji rozliczeniowych za miesiąc grudzień 2021 r. Zmiana od 1 stycznia 2022 r.: Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc: z zastrzeżeniem ust. 1a: dotyczy twórców i artystów, którzy  przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw […]

czytaj
23 listopada 2021

Brak przerwy w niezdolności pracy

Brak przerwy co najmniej 61 dni kalendarzowych w niezdolności do pracy może spowodować brak prawa do świadczeń chorobowych w 2022 r.   Świadczenia chorobowe: Aktualny stan prawny: Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2021 r., 1133) zwana dalej: ustawą zasiłkową oraz dodatkowych wyjaśnień udzielił ZUS w wydanym: Komentarzu do ustawy zasiłkowej data publikacji: grudzień 2019 r. dostępnym na stronie: www.zus.pl. Zmiany: Ustawa […]

czytaj
22 listopada 2021

Składka zdrowotna od przychodów zwolnionych z podatku

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) od przychodów zwolnionych z opodatkowania W dniu 6 października 2021 r. informowaliśmy o kolejnych zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” dotyczącym „obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2021 r.” https://www.hrkadryiplace.pl/skladka-zdrowotna-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek-polski-lad Od 1 stycznia 2022 r. rozszerzony zostaje katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania dla Pracowników i Zleceniobiorców. Polski Ład wprowadza trzy dodatkowe zwolnienia z opodatkowania m.in.: dla pracowników i zleceniobiorców, tzw.: 1) […]

czytaj
19 listopada 2021

Kilka wypłat w miesiącu a rozliczenie nowej „ulgi”

Rozliczenie „ulgi dla klasy średniej” a kilka wypłat w miesiącu Nowa ulga (od 1.1.2022 r.) odliczana będzie od dochodu (podstawa do opodatkowania), której wysokość uzależniona będzie od poziomu uzyskanych w danym miesiącu przychodów (podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej). W art. 32 ustawy o PDOF dodaje się nowy ust. 2a i 2b: 2a. Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody: ze stosunku służbowego stosunku pracy pracy […]

czytaj
5 października 2021

Zlecenie kontroli przez ZUS

Zlecenie przez ZUS kontroli u płatników składek  Jedną ze zmian – wynikającą z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621) wprowadzono do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwana dalej: ustawa wypadkowa). Zlecenie kontroli u płatników składek: Jeżeli w czasie kontroli przeprowadzanych […]

czytaj
27 września 2021

KWOTA WOLNA OD POTRĄCEŃ A ZMIANA ETATU

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego Kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.). W sytuacji gdy do zmiany wymiaru czasu pracy dojdzie w trakcie miesiąca kalendarzowego, pojawia się wątpliwość, jak zmiana ta wpływa na kwotę wolną od potrąceń ? Przepisy prawne tej kwestii nie rozstrzygają. W mojej opinii kwotę […]

czytaj
17 września 2021

Zaprzestanie stosowania kosztów uzyskania przychodu

Równoległe wykonywanie pracy w „dwóch zakładach” i brak możliwości zaprzestania stosowania KUP „Polski Ład” Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF (art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF). Przy ustalaniu przez pracodawcę podstawy do opodatkowania, warunkiem uwzględnienia w niej kosztów uzyskania przychodów jest uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Nie ma przy […]

czytaj
14 września 2021

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia po zmianach

Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia po zmianach od 1 stycznia 2022 r. Zmiany: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621). Stan prawny do 31 grudnia 2021 r.: Art. 8 ustawy zasiłkowej Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn […]

czytaj
1 września 2021

Zasiłek opiekuńczy w związku partnerskim

Prawo do zasiłku opiekuńczego w związku partnerskim   Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu (osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo lub dobrowolnie) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 1) zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: a) nieprzewidzianego zamknięcia: żłobka klubu dziecięcego przedszkola lub szkoły do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku: choroby niani z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą […]

czytaj
30 sierpnia 2021

Praca w dniu wolny za święto w sobotę

Wykonywanie pracy w dniu wolnym, udzielonym pracownikowi za „święto przypadające w sobotę” Zarówno dzień 1 maja 2021 r. (święto pracy) jak i dzień 25 grudnia 2021 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia […]

czytaj
27 sierpnia 2021

Rozliczanie wynagrodzeń

W „6” (w tym roku kalendarzowym) aktualizacji e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2021 r. https://www.hrkadryiplace.pl/produkt/wynagrodzenia-zasilki-socjalny-2021-jezek-przemyslaw/ dostępna będzie pełna treść najnowszych stanowisk: Resortu Pracy oraz PIP dotyczące „Zasad rozliczania wynagrodzenia za pracę” o których pisaliśmy: 1. Premia regulaminowa w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – nie pomniejszana za czas urlopu: https://www.hrkadryiplace.pl/premia-w-podstawie-wynagrodzenia-za-urlop-wypoczynkowy/ 2. Planowanie różnej liczby godzin w okresie rozliczeniowym a wysokość wynagrodzenia przy absencji chorobowej: https://www.hrkadryiplace.pl/wynagrodzenie-i-absencja-chorobowa-w-miesiacu-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ 3. Uzupełnienie wynagrodzenia za pierwszy […]

czytaj
24 sierpnia 2021

Niepełny miesiąc zatrudnienia w podstawie ekwiwalentu po uzupełnieniu

Uzupełnienie wynagrodzenia za pierwszy niepełny miesiąc zatrudnienia w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Wątpliwość: Z dniem 15 kwietnia 2021 r. zatrudniono pracownika na okres próbny do dnia 14 lipca 2021 r. (z pracownikiem nie będzie kontynuowane zatrudnienie). Obok stałego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości: 3 500 zł otrzymuje on również zmienne składniki wynagrodzenia: nadgodziny nocne zmienną premię regulaminową.  Wynagrodzenie wypłacane jest na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego. Ze względu na rozwiązanie umowy […]

czytaj
23 sierpnia 2021

Dopełnienie zmiennych składników w podstawie ekwiwalentu

Dopełnianie zmiennych składników wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy Do podstawy ekwiwalentu, przyjmuje się m.in. zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, i uwzględnia się je przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (§16 ust. 1 rozporządzenia urlopowego). Zsumowane faktycznie wypłacone zmienne składniki wynagrodzenia (wliczane do podstawy) dzieli się […]

czytaj
20 sierpnia 2021

Dopuszczenie do pracy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy

Dopuszczenie pracownika do pracy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy W czasie orzeczonej niezdolności do pracy: nie wolno wykonywać pracy zarobkowej ani też wykorzystywać zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem (art. 17ustawy zasiłkowej). Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Okoliczności te, ustala się […]

czytaj
19 sierpnia 2021

STRATEGIA ZUS NA LATA 2021-2025

Strategie ZUS na lata: 2021 – 2025 r.   W najbliższych latach Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje wprowadzenie zmian, które ułatwią prowadzenie firm i dotyczą w szczególności: Sposobu rozliczania składek przekazywanych do ZUS: ZUS przejmie na siebie obowiązek ustalania wysokości składek, które należy opłacić i zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń. Przedsiębiorca będzie przekazywał do ZUS Jednolity Plik Ubezpieczeniowy z informacjami na temat swojej sytuacji i swoich ubezpieczonych. Na podstawie tych danych ZUS […]

czytaj
16 sierpnia 2021

Premia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Premia regulaminowa w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – nie pomniejszana za czas urlopu W dniu 7 stycznia 2021 r. na łamach „Gazety Prawnej” przytoczone zostało stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, w którym Resort uznał, iż pomimo tego, że wysokość premii regulaminowej nie jest uzależniona od okresu przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym, premia taka powinna zostać wliczona do podstawy wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy […]

czytaj
17 maja 2021

ZUS ZUA i ZZA z kodem zawodu od 16 maja

Do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego stosuje się wzory dokumentów w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym   Art. 10 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), tzw. tarcza antykryzysowa 3.0,wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dwie z nich wchodzą w życie z dniem 16 maja 2021 r. Pierwsza […]

czytaj
8 maja 2021

Formularze zgłoszeń do ZUS po zmianach

Opublikowano Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZUS i ZZA Art. 10 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), tzw. tarcza antykryzysowa 3.0, wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dwie z nich wchodzą w życie z dniem 16 maja 2021 r. Pierwsza dotyczy: delegacji dla ministra […]

czytaj
27 kwietnia 2021

Choroba pracownika w następstwie wypadku przy pracy

Choroba pracownika w następstwie uznanego wypadku przy pracy a zmiana pracodawcy Wysokość świadczenia chorobowego Kilka miesięcy od zatrudnienia pracownik stał się niezdolny do pracy w związku z chorobą (e-ZLA). Dodatkowo pracownik przedłożył pracodawcy: zaświadczenie lekarskie wystawione na „zwykłym druku” stwierdzające, że niezdolność do pracy ma związek z uznanym u poprzedniego pracodawcy wypadkiem przy pracy oraz kopię protokołu powypadkowego, w którym poprzedni pracodawca uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. […]

czytaj
19 kwietnia 2021

Dziecko „obce” a zasiłek opiekuńczy

Przyjęcie dziecka na wychowanie i utrzymanie jako warunek konieczny do uzyskania zasiłku opiekuńczego    Stanowisko z dnia 15 kwietnia 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzone uregulowania w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego – zgodnie z art. 4 ust. 1 specustawy – […]

czytaj
15 kwietnia 2021

Kody zawodów w dokumentach ZUS

Kody zawodów i specjalności w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS zmiany od 16 maja 2021 r. W związku z nowym obowiązkiem: raportowania do ZUS kodu zawodu wykonywanego przez osobą zgłaszaną do ubezpieczeń – planowane są zmiany w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Do druków tych dodano pola umożliwiające wpisanie kodu wykonywanego zawodu osoby ubezpieczonej. Nowe wzory obowiązywać będą od 16 maja 2021 r. Więcej informacji nt: Klasyfikacja zawodów […]

czytaj
9 kwietnia 2021

Informacja o rachunku bankowym do Komornika

Informacje o dłużniku przekazywane przez pracodawcę do komornika w tym podanie rachunku bankowego  Obowiązek ciążących na pracodawcy w momencie otrzymania tytułu wykonawczego: art. 882 § 1 kodeksu postępowania cywilnego Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia: 1. przedstawił za okres trzech miesięcy: poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia (powtarzającego się) dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich […]

czytaj
7 kwietnia 2021

Zmiana podlegania ubezpieczeniom a PPK

Zmiana podlegania ubezpieczeniom z obowiązkowego na dobrowolne w okresie uczestnictwa w PPK nie powoduje, że dana osoba przestaje być uczestnikiem programu. Podleganie ubezpieczeniom pozostaje bez wpływu na obowiązek naliczenia i dokonywania wpłat do PPK. Zleceniobiorca z tytułu zawartej umowy zlecenia podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom „Emerytalno – rentowym” i obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ze względu na podjęcie pracy w wymiarze pełnego etatu w innym podmiocie zleceniobiorca zawnioskował o dobrowolne podleganie ubezpieczeniom ER z tytułu […]

czytaj
29 marca 2021

Wstępne badania lekarskie

Brak obowiązku wykonywania „Wstępnych badań lekarskich” w okresie pandemii Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: 1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach […]

czytaj
28 marca 2021

Nowe wzory deklaracji podatkowych

Nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR Nowe rozporządzenie (obowiązujące od 9 marca 2021 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadza kolejne zmiany w deklaracjach obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.:  PIT-4R(12) PIT-8AR(11) Ważne: —————————- złożenie deklaracji PIT-4R i PIT-8AR przed dniem 9 marca 2021 r. na dotychczasowych formularzach […]

czytaj
15 marca 2021

Dodatkowy zasiłek w świadectwie pracy

Obowiązek wykazywania w świadectwie pracy informacji o wypłaconym dodatkowym zasiłku opiekuńczym W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące: 1) okresu lub okresów zatrudnienia 2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy 3) rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji 4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej […]

czytaj
13 marca 2021

Ulga dla młodych nie dla twórców

„Ulga dla młodych do 26 lat” nie dla Zleceniobiorców Twórców W artykule z dnia 30 października 2020 r. wskazano m.in.: iż przychody z umowy zlecenia dla „Twórców” (przeniesienie praw autorskich) do ukończenia 26 lat nie są objęte tzw. „ulgą dla młodych” do wysokości: 85 528 zł w roku podatkowym Pełna treść artykuły w poniższym linku: umowy-zlecenia-zwolnione-z-opodatkowania-do-26-lat Powyższe potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia […]

czytaj
8 marca 2021

Ewidencja godzin pracy

Brak obowiązku „Ewidencjonowania godzin pracy” nie zwalnia pracodawcy z obowiązku prowadzenia „Ewidencji czasu pracy” Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest w szczególności prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza) oraz przechowywać ją w sposób gwarantujący zachowanie jej: poufności integralności kompletności oraz  dostępności w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 […]

czytaj
5 marca 2021

Urlop wypoczynkowy a doba pracownicza

Urlop wypoczynkowy a doba pracownicza Ze stanowiska MRPiPS z dnia 8 września 2016 r. wynika, iż w celu zachowania konsekwencji w rozliczaniu czasu pracy przyjmuje się, że również urlop wypoczynkowy jest udzielany w dobach pracowniczych, co powoduje, iż w zakresie powrotu do pracy wiążące są godziny wynikające z harmonogramu czasu pracy obowiązującego przed urlopem. W tym zakresie resort rodziny przyjmuje rygorystyczne stanowisko, zgodnie z którym wezwanie do pracy pracownika w pierwszym […]

czytaj
15 lutego 2021

Dokumentowanie prawa do św. chorobowego

Rodzaje świadczeń chorobowych i dokumentowania prawa do ich wypłaty: Izolacja i kwarantanna. Poniższe wyjaśnienia pochodzą z najnowszej e-Publikacji:   Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych przysługujących pracownikowi regulują przepisy ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 870). Dodatkowych wyjaśnień udzielił ZUS w wydanym Komentarzu do ustawy zasiłkowej – data publikacji: grudzień 2019 r. dostępnym na stronie: www.zus.pl Rodzaje świadczeń chorobowych: Art. […]

czytaj
12 stycznia 2021

ZUS RDU dodatkowe informacje

Formularz ZUS RDU – zgłoszenie / korekta zgłoszenia umowy o dzieło W dniu 2 stycznia 2021 r. ukazał się artykuł o obowiązku zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło: https://www.hrkadryiplace.pl/zgloszenie-zawarcia-umowy-o-dzielo-jezek-przemyslaw/ W świetle pojawiających się wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, poniżej kilka istotnych informacji. 1. Zarówno forma papierowa jak i elektroniczna formularza jest dopuszczalne. Przekazanie formularza do organu rentowego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) lub […]

czytaj
2 stycznia 2021

Zgłoszenie zawarcia Umowy o dzieło

Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło na formularzu ZUS RUD zmiany od 1 stycznia 2021 r. Podstawa prawna: art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej ustawa o sus), wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.). Informacje te są ewidencjonowane na koncie płatnika składek (art. 45 ust. 1 pkt 1b ustawy o sus). Które umowy ? art. 36 ust. 17 […]

czytaj
26 listopada 2020

Praca w okresie „Izolacji” dozwolona

Za zgodą pracodawcy, można świadczyć w trybie pracy zdalnej, pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.   Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jednoznacznie przesądza o tym, iż praca zdalna w okresie „Izolacji” jest dopuszczalna. Z projektu wynika, że: W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych […]

czytaj
12 listopada 2020

Wyższe kary dla pracodawców od 1 grudnia 2020 r.

Wyższe „Kary grzywny” dla pracodawców od 1 grudnia 2020 r. Art.: 281 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy Kodeks pracy:  Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Jeżeli pracownik, o którym mowa powyżej, jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności […]

czytaj
3 listopada 2020

Praca w okresie „kwarantanny lub Izolacji”

Możliwość wykonywania praca w okresie „Kwarantanny lub Izolacji” Czy poniższe przesądzać będzie wprost o tym, iż w okresie objęcia izolacją nie będzie można wykonywać pracy zdalnej ? Miejmy nadzieję, że NIE Aby móc odpowiedzieć na powyższą możliwość należy odnieść się do przepisów definiujących pojęcie: „Kwarantanny i Izolacji”. Izolacja: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) definiuje […]

czytaj
19 października 2020

Forma przekazania informacji PIT-11

Forma przekazania informacji PIT-11 Art. 39 ust. 1 ustawy o pdof Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu (…) imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (…). Przepis ten nie określa zasad przekazania tej informacji podatnikom. Ustawodawca wprowadził w nim jedynie wymóg sporządzenia takiej informacji według ustalonego wzoru i przekazania jej podatnikowi. Również przepisy Ordynacji podatkowej […]

czytaj