Blog

20 sierpnia 2021

Dopuszczenie do pracy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy

Dopuszczenie pracownika do pracy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy W czasie orzeczonej niezdolności do pracy: nie wolno wykonywać pracy zarobkowej ani też wykorzystywać zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem (art. 17ustawy zasiłkowej). Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Okoliczności te, ustala się […]

czytaj
20 lipca 2021

Samochód prywatny do celów służbowych bez PIT

Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych nie jest przychodem ze stosunku pracy ——————————————————————– Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 lipca 2021 r. sygn. akt I SA/Gd 425/21 w którym czytamy, że: „(…) podsumowując należy wskazać, że wbrew twierdzeniu Dyrektora KIS na wynik niniejszej sprawy istotny wpływ mają rozważania Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (pkt 3.2.4., 3.4.3. i 4.2.4.) dotyczące instytucji przychodów […]

czytaj
19 lipca 2021

Wypowiedzenie zmieniające – połowa okresu wypowiedzenia

Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny (art. 34 ustawy Kodeks pracy) wynosi: 3 dni robocze: jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni 1 tydzień: jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie 2 tygodnie: jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Okres wypowiedzenia umów na czas nieokreślony, jak i określony (art. 36 § 1 ustawy Kodeks pracy) […]

czytaj
11 maja 2021

Praca na urlopie macierzyńskim dozwolona

Podjęcie pracy w trakcie „Urlopu macierzyńskiego” dopuszczalne Wyrok SN z dnia 21 października 2020 r. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy (art. 180 § 4 ustawy Kodeks pracy), jeżeli: pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem […]

czytaj
14 marca 2021

Rozwiązanie umowy COVID-19

Opublikowany wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia za zatajenie informacji o pobycie pracownika za granicą Pracodawca ma prawo pytać pracownika o pobyt za granicą. Sąd uznał, że pracodawca nie ma obowiązku tolerowania umyślnego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika, a tym bardziej sytuacji, w której pracownik ten go okłamuje. ————————————————————————— Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2021 r.  IV Pa 79/20 Uzasadnienie Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia Tomasz Madej. […]

czytaj
22 września 2020

Potrącenia dobrowolne – wyrok NSA (I OSK 3015/19)

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę – Wyrok NSA z 16 lipca 2020 r. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 ustawy Kodeks pracy tj: świadczenia alimentacyjne niealimentacyjne zaliczki pieniężne kary pieniężne oraz kwoty nadpłaconego wynagrodzenia mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie (art. 91 § 1 K.p). Do dobrowolnych potrąceń zaliczyć można: potrącanie składek na ubezpieczenie […]

czytaj