Blog

16 lipca 2021

Wynagrodzenie i absencja chorobowa w miesiącu

Planowanie różnej liczby godzin w okresie rozliczeniowym a wysokość wynagrodzenia przy absencji chorobowej Wątpliwość dotyczyła pracownika, który objęty jest 6 miesięcznym okresem rozliczeniowym przypadających na: styczeń-czerwiec lipiec-grudzień. Wymiar czasu pracy dla okresu rozliczeniowego: styczeń-czerwiec 2021 r. wyniósł: 984 h styczeń: 152 h luty: 160 h marzec: 184 h kwiecień: 168 h maj: 152 h czerwiec: 168 h W miesiącu […]

czytaj
13 lipca 2021

Zapłata zaległych składek ZUS

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika stanowi przychód do oskładkowania W sytuacji gdy na skutek błędu, pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika za niskie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne lub nie potrąca ich wcale, może podjąć decyzję, że z własnych środków sfinansuje zaległe składki lub ich brak w części przypadającej na pracownika i nie będzie dochodził ich zwrotu od pracownika. Sądy administracyjne oraz organy podatkowe zajmują różne stanowiska w kwestii podatkowych skutków sfinansowania […]

czytaj
8 lipca 2021

Przychody zwolnione ze składek ZUS

Przychody pracownika i zleceniobiorcy zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Za przychody m.in. ze stosunku służbowego czy stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki nagrody ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry […]

czytaj
6 lipca 2021

Dopełnienie podstawy do ekwiwalentu

Dopełnienie podstawy do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy a wykonywanie pracy w dniach wolnych Przepis regulujący kwestię dopełniania składników wynagrodzenia wprowadza pewne wątpliwości interpretacyjne, gdyż nakazuje końcowy wynik pomnożyć przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany przepracować zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Zdarzają się sytuacje, w których pracownik zobowiązany jest do wykonywania pracy w dniach wolnych od pracy np. w wolną sobotę z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, […]

czytaj
2 lipca 2021

Pracownicze koszty uzyskania przychodu

Warunki stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF (art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF). Przy ustalaniu przez pracodawcę podstawy do opodatkowania, warunkiem uwzględnienia w niej kosztów jest uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik faktycznie wykonywał pracę w danym […]

czytaj
1 lipca 2021

Świadczenie urlopowe na liście płac

Świadczenie urlopowe na liście płac w 2021 r.   Zasady i warunki wypłaty świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS. Pracodawca niebędący jednostką budżetową i samorządowym zakładem budżetowym, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, może utworzyć ZFŚS albo wypłacać raz w roku kalendarzowym świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy). Pracodawca może też całkowicie […]

czytaj
30 czerwca 2021

Urlop na przełomie miesięcy a zmienne składniki wynagrodzenia

Zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy kalendarzowych Choć wynagrodzenie za pracę rozliczamy głównie za poszczególne miesiące kalendarzowe to w sytuacji gdy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na przełomie miesięcy kalendarzowych, stawkę wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych ustala się raz: z okresu trzech miesięcy (możliwe wydłużenie podstawy do dwunastu miesięcy)  poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Obowiązuje ona także dla tej części urlopu, która jest nieprzerwanie kontynuowana w następnym miesiącu. […]

czytaj
28 czerwca 2021

Wynagrodzenie za urlop wykorzystany po chorobowym

Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystany bezpośrednio po chorobowym   Stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2019 r. DPR.III.053.182.2019.MW wydane dla: HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław “(…) zdaniem Departamentu, w sytuacji, gdy pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego przez część miesiąca, a pozostała część tego miesiąca była objęta urlopem rodzicielskim, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wysokości wynagrodzenia […]

czytaj
25 czerwca 2021

Ile dodatków za pracę w niedziele

Ile dodatków do wynagrodzenia za pracę w niedziele Za pracę w niedzielę uważa się pracę wykonywaną między godziną 600 w niedzielę a godziną 600 w poniedziałek, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina (art. 1519 K.p.). Katalog prac i przypadków, w których dozwolone jest wykonywanie pracy w niedziele i święta ustawodawca określił w art. 15110 Kodeksu pracy. Zasadą wynikającą z art. 15111 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy jest udzielenie pracownikowi w pierwszej […]

czytaj
16 czerwca 2021

Przeliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wypłata zaległego wynagrodzenia a przeliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent Wypłata pracownikowi zaległego wynagrodzenia m.in. za pracę w godzinach nadliczbowych (po kontroli) lub zasądzonych byłemu pracownikowi np. nadgodzin oraz dodatków za pracę w porze nocnej będzie więc skutkować obowiązkiem przeliczenia wypłaconego ekwiwalentu urlopowego (dla byłego pracownika) i wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (dla pracownika). Obowiązek taki wystąpi w sytuacji, gdy wypłata tych składników wynagrodzenia dotyczyć będzie okresu branego pod uwagę przy obliczaniu […]

czytaj
26 maja 2021

Wyrównanie wynagrodzenia do kwoty minimalnej

Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnej Do ustalenia, czy w danym miesiącu pracownik miał zagwarantowaną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy). Wykaz taki znajduje się w załączniku do objaśnień formularzy statystycznych Z-06 i Z-03. Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym […]

czytaj
7 maja 2021

Wynagrodzenie z dwóch umów o pracę a składka zdrowotna

Dwie wypłaty wynagrodzenia w miesiącu kalendarzowym a ograniczona z pierwszego wynagrodzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne  Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Kompendium rozliczania wynagrodzeń i zasiłków w 2021 r.: Nie ma przeszkód prawnych aby w jednym zakładzie pracy z tym samym pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę pod warunkiem, że dotyczy to pracy innego rodzaju. Rozliczenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi (z pewnymi […]

czytaj
4 maja 2021

Karta przedpłacona zfśs

Karta przedpłacona zasilana ze środków Funduszu Socjalnego a zwolnienie z podatku dochodowego do limitu 2 000 zł  Karty przedpłacone: to rodzaj kart płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków pieniężnych dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym. Świadczeniem o charakterze socjalnym może być także karta przedpłacona. Dla celów podatkowych przyjmuje się, że otrzymanie takiej karty jest zrównane z uzyskaniem świadczenia o charakterze pieniężnym. W kolejnej, najnowszej indywidualnej interpretacji Dyrektor Krajowej […]

czytaj
23 kwietnia 2021

Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2021 r. Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Zarówno dzień 1 maja 2021 r. (święto pracy) jak i dzień 25 grudnia 2021 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania […]

czytaj
22 kwietnia 2021

Zapomoga COVID-19 wolna od podatku

Zapomogi w związku z COVID-19 finansowane z ZFŚS zwolnione z opodatkowania niezależnie od wysokości W artykule z dnia 3 listopada 2020 r. informowaliśmy o tym, iż zapomogi wypłacane w związku z ogłoszoną pandemią mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PDOF: https://www.hrkadryiplace.pl/zapomoga-w-zwiazku-z-pandemia-a-zus-i-podatki/ Powyższe potwierdził KIS w indywidualnej interpretacji Interpretacja indywidualna KIS z dnia 25.03.2021 r.  0113-KDIPT2-2.4011.1062.2020.2.AKR Ustawa o PDOF nie definiuje pojęć „zdarzenie losowe” czy „zapomoga”. Powołując […]

czytaj