Blog

21 czerwca 2022

Przesunięcie terminu poboru zaliczki na podatek

Uchylenie z dniem 1 lipca 2022 r przepisów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15.06.2022 r. poz. 1265), zwana dalej: ustawą zmieniającą. Po zmianach od 1 lipca 2022 r.: zwalnia się płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczki, o której mowa w art. […]

czytaj
8 czerwca 2022

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem

Rozliczenie podatkowo – składkowe przychodów z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem Zawarcie jakiejkolwiek umowy cywilnej z własnym pracownikiem (umowa zlecenia, dzieło, kontrakt menedżerski lub umowa agencyjna) bądź wykonywaniem jej na rzecz własnego pracodawcy rodzić będzie obowiązek podlegania wszystkim ubezpieczeniom społecznym w tym ubezpieczeniu chorobowemu. W świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę pozostającą […]

czytaj
13 maja 2022

Podwójna kwota zmniejszająca podatek zmiany od 1 lipca 2022 r.

Warunki stosowania „drugiej kwoty zmniejszające podatek” Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek zależy od treści oświadczenia o wspólnym rozliczeniu złożonego przez pracownika oraz od tego, czy złożył on również oświadczenie PIT-2. Pracownik ma możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia, że za dany rok zamierza opodatkować swoje dochody łącznie z małżonkiem. Po zmianach od 1 stycznia 2022 r. art. 32 ust. 1a. ustawy o PDOF Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok […]

czytaj
11 maja 2022

Wynagrodzenie z kosztami pracodawcy od 1 lipca 2022 r.

Rozliczenie wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 lipca 2022 r. wraz z kosztami pracodawcy Krok po kroku Pamiętaj: Stawkę 12% podatku oraz kwotę zmniejszającą podatek 300 zł (na podstawie złożonego oświadczenia PIT-2) stosuje się do wszystkich faktycznie uzyskanych dochodów od 1 lipca 2022 r. bez względu na to jakiego okresu dotyczą. Przykład Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest stałą miesięczną […]

czytaj
5 maja 2022

Zasiłek macierzyński objęty „ulgą podatkową”

Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych Ustawa o PDOF reguluje tzw. PIT zerowy tj. zwolnienia przedmiotowe dotyczące określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 i pkt 152–154 źródeł przychodów do kwoty przychodów wynoszącej 85 528 zł w skali roku podatkowego. Są to ulgi potocznie nazywane: ulgą dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT) ulgą na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT) […]

czytaj
11 kwietnia 2022

Rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

Lista płac rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r. Jedną z wielu propozycji przewidzianych w projekcie o zmianie ustawy o PDOF oraz niektórych innych ustaw jest zmiana skali podatkowej. Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF) pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF) po zmianach Dochód: 30 000 zł x 12% 3 600 zł 1/12 x 3 600 zł 300 zł Z niższej stawki podatku […]

czytaj
29 marca 2022

Zmiana wysokości wynagrodzenia w okresie choroby pracownika

Wynagrodzenie za część miesiąca a zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego W sytuacji gdy miesiącu kalendarzowym nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia za pracę i jednocześnie pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim za które przysługuje mu świadczenie chorobowe pracodawca powinien: 1) ustalić wysokość wynagrodzenia za pełny miesiąc kalendarzowy, następnie 2) pomniejszyć ustalone wynagrodzenie o dni orzeczonej niezdolności do pracy ustalając wysokość wynagrodzenia o które pomniejszy to wynagrodzenie przyjmując jego wysokość przed i po zmianie wynagrodzenia. Przykład […]

czytaj
24 marca 2022

Oświadczenie PIT-2 w 2022 r.

Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 po zmianach od 10 marca 2022 r. Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF), pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF): Kwota zmniejszająca podatek: dochód zwolniony z opodatkowania: 30 000 zł x 17% = 5 100 zł Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy pracownika wynosi (złożone oświadczenie PIT-2): 425 zł (1/12 x 5 100 zł) […]

czytaj
23 marca 2022

Dwie umowy o pracę a koszty uzyskania przychodu

Zawarcie dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy to podwójne koszty uzyskania przychodu Pracownik z którym zawarto dwie umowy o pracę w tej samej firmie, ma prawo do takich samych kosztów uzyskania przychodu jak osoba pracująca na etatach u dwóch różnych pracodawców. Oznacza to, że rozliczając w danym miesiącu łączne wynagrodzenie z dwóch umów o pracę, pracodawca pomniejszy dochód o: 2 x 250 zł lub 2 x 300 zł (o ile […]

czytaj
19 marca 2022

Kierowca – zleceniobiorca a pomniejszenie podstawy ZUS

Kierowca zleceniobiorca w transporcie międzynarodowym a pomniejszenie podstawy wymiaru składek ZUS Od 2 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw likwidujące podróż służbową jako formę, w której wykonywane są zadania służbowe kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, określając przy tym nowe zasady rozliczania ich […]

czytaj
7 marca 2022

Nadwyżka podatku a potrącenia komornicze

Nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy a potrącenia z wynagrodzenia na rzecz komornika Od jakiej kwoty należy dokonać potrącenia na rzecz organów egzekucyjnych (komornik, ZUS, US) ? z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu kwoty: 1. składek na ubezpieczenia społeczne 2. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 3. wpłat dokonywanych do PPK jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania (…) oraz 4. składki na ubezpieczenia zdrowotne, która w całości jest odliczana […]

czytaj
3 marca 2022

Prokurent z obowiązkową składką zdrowotną

Pomimo nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia Prokurenta – składka na ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowa Pobierane przez prokurenta wynagrodzenia stanowi dla niego przychód zaliczany do innych źródeł, czyli przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF. Prokurent rozlicza się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Zatem spółka nie pełni funkcji płatnika i od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia nie pobiera zaliczki na podatek. Spółka po zakończonym roku ma obowiązek wystawić PIT-11 […]

czytaj
1 marca 2022

Rozliczenie wynagrodzenia „Kierowcy” przewóz międzynarodowy

Rozliczenie wynagrodzenia „Kierowcy w transporcie międzynarodowym” Pakiet Mobilności od 2.2.2022 r. Dyrektywa 2020/1057 (dyrektywa lex specialis): dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do: dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE z 2020 r. L […]

czytaj
21 lutego 2022

Rozliczenie dwóch wypłat wynagrodzeń w miesiącu

Dwie wypłaty w miesiącu a rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy (rozporządzenie z 7 stycznia) i ulgi „dla klasy średniej” Gdy w danym miesiącu kalendarzowym następuje rozliczenie kolejnego wynagrodzenia (w różnych terminach) to rozliczenia: 1. składek na ubezpieczenia społeczne 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne 3. ulgi dla pracowników oraz 4. zaliczki na podatek dochodowy należy dokonać od łącznej kwoty uzyskanego – w danym miesiącu – przychodu (narastająco). Unikniemy w […]

czytaj
27 września 2021

KWOTA WOLNA OD POTRĄCEŃ A ZMIANA ETATU

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego Kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.). W sytuacji gdy do zmiany wymiaru czasu pracy dojdzie w trakcie miesiąca kalendarzowego, pojawia się wątpliwość, jak zmiana ta wpływa na kwotę wolną od potrąceń ? Przepisy prawne tej kwestii nie rozstrzygają. W mojej opinii kwotę […]

czytaj
16 września 2021

Przeliczenie zmiennych do ekwiwalentu za urlop

Przeliczenie wysokości zmiennych składników wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie „ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy”   Pytanie: Z dniem 1 sierpnia 2021 r. pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i od tego dnia wysokość jego wynagrodzenia wynosi: 5 000 zł. Do dnia 31 lipca 2021 r. wynagrodzenie wynosiło: 4 000 zł i jest wypłacane na 10 dzień następnego miesiąca kalendarzowego.Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy. W miesiącu czerwcu i lipcu […]

czytaj
6 września 2021

badania lekarskie a wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia w miesiącu wykonywania badań okresowych pracownika Wątpliwość: Zatrudniamy pracowników na takich stanowiskach, gdzie w większości przypadków okres wykonywania badań kontrolnych i okresowych trwa kilka dni. Pracownicy oprócz stałego miesięcznego wynagrodzenia otrzymują zmienne składniki wynagrodzenia:  nadgodziny dodatek za pracę w porze nocnej oraz prowizję. Zgodnie z art. 229 § 3 ustawy Kodeks pracy: Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania […]

czytaj
27 sierpnia 2021

Rozliczanie wynagrodzeń

W „6” (w tym roku kalendarzowym) aktualizacji e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2021 r. https://www.hrkadryiplace.pl/produkt/wynagrodzenia-zasilki-socjalny-2021-jezek-przemyslaw/ dostępna będzie pełna treść najnowszych stanowisk: Resortu Pracy oraz PIP dotyczące „Zasad rozliczania wynagrodzenia za pracę” o których pisaliśmy: 1. Premia regulaminowa w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – nie pomniejszana za czas urlopu: https://www.hrkadryiplace.pl/premia-w-podstawie-wynagrodzenia-za-urlop-wypoczynkowy/ 2. Planowanie różnej liczby godzin w okresie rozliczeniowym a wysokość wynagrodzenia przy absencji chorobowej: https://www.hrkadryiplace.pl/wynagrodzenie-i-absencja-chorobowa-w-miesiacu-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ 3. Uzupełnienie wynagrodzenia […]

czytaj
24 sierpnia 2021

Niepełny miesiąc zatrudnienia w podstawie ekwiwalentu po uzupełnieniu

Uzupełnienie wynagrodzenia za pierwszy niepełny miesiąc zatrudnienia w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Wątpliwość: Z dniem 15 kwietnia 2021 r. zatrudniono pracownika na okres próbny do dnia 14 lipca 2021 r. (z pracownikiem nie będzie kontynuowane zatrudnienie). Obok stałego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości: 3 500 zł otrzymuje on również zmienne składniki wynagrodzenia: nadgodziny nocne zmienną premię regulaminową.  Wynagrodzenie wypłacane jest na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego. Ze względu […]

czytaj
23 sierpnia 2021

Dopełnienie zmiennych składników w podstawie ekwiwalentu

Dopełnianie zmiennych składników wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy Do podstawy ekwiwalentu, przyjmuje się m.in. zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, i uwzględnia się je przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (§16 ust. 1 rozporządzenia urlopowego). Zsumowane faktycznie wypłacone zmienne składniki wynagrodzenia (wliczane do podstawy) dzieli się […]

czytaj
16 sierpnia 2021

Premia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Premia regulaminowa w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – nie pomniejszana za czas urlopu W dniu 7 stycznia 2021 r. na łamach „Gazety Prawnej” przytoczone zostało stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, w którym Resort uznał, iż pomimo tego, że wysokość premii regulaminowej nie jest uzależniona od okresu przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym, premia taka powinna zostać wliczona do podstawy wysokości wynagrodzenia za urlop […]

czytaj
16 lipca 2021

Wynagrodzenie i absencja chorobowa w miesiącu

Planowanie różnej liczby godzin w okresie rozliczeniowym a wysokość wynagrodzenia przy absencji chorobowej Wątpliwość dotyczyła pracownika, który objęty jest 6 miesięcznym okresem rozliczeniowym przypadających na: styczeń-czerwiec lipiec-grudzień. Wymiar czasu pracy dla okresu rozliczeniowego: styczeń-czerwiec 2021 r. wyniósł: 984 h styczeń: 152 h luty: 160 h marzec: 184 h kwiecień: 168 h maj: 152 h czerwiec: 168 h […]

czytaj
13 lipca 2021

Zapłata zaległych składek ZUS

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika stanowi przychód do oskładkowania W sytuacji gdy na skutek błędu, pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika za niskie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne lub nie potrąca ich wcale, może podjąć decyzję, że z własnych środków sfinansuje zaległe składki lub ich brak w części przypadającej na pracownika i nie będzie dochodził ich zwrotu od pracownika. Sądy administracyjne oraz organy podatkowe zajmują różne stanowiska w kwestii podatkowych skutków sfinansowania […]

czytaj
8 lipca 2021

Przychody zwolnione ze składek ZUS

Przychody pracownika i zleceniobiorcy zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Za przychody m.in. ze stosunku służbowego czy stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki nagrody ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry […]

czytaj
6 lipca 2021

Dopełnienie podstawy do ekwiwalentu

Dopełnienie podstawy do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy a wykonywanie pracy w dniach wolnych Przepis regulujący kwestię dopełniania składników wynagrodzenia wprowadza pewne wątpliwości interpretacyjne, gdyż nakazuje końcowy wynik pomnożyć przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany przepracować zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Zdarzają się sytuacje, w których pracownik zobowiązany jest do wykonywania pracy w dniach wolnych od pracy np. w wolną sobotę z tytułu przeciętnie pięciodniowego […]

czytaj
2 lipca 2021

Pracownicze koszty uzyskania przychodu

Warunki stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF (art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF). Przy ustalaniu przez pracodawcę podstawy do opodatkowania, warunkiem uwzględnienia w niej kosztów jest uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik faktycznie wykonywał pracę w danym miesiącu […]

czytaj
1 lipca 2021

Świadczenie urlopowe na liście płac

Świadczenie urlopowe na liście płac w 2021 r.   Zasady i warunki wypłaty świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS. Pracodawca niebędący jednostką budżetową i samorządowym zakładem budżetowym, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, może utworzyć ZFŚS albo wypłacać raz w roku kalendarzowym świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy). Pracodawca może też całkowicie […]

czytaj
30 czerwca 2021

Urlop na przełomie miesięcy a zmienne składniki wynagrodzenia

Zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy kalendarzowych Choć wynagrodzenie za pracę rozliczamy głównie za poszczególne miesiące kalendarzowe to w sytuacji gdy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na przełomie miesięcy kalendarzowych, stawkę wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych ustala się raz: z okresu trzech miesięcy (możliwe wydłużenie podstawy do dwunastu miesięcy)  poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Obowiązuje ona także dla tej części urlopu, która jest nieprzerwanie kontynuowana w następnym […]

czytaj
28 czerwca 2021

Wynagrodzenie za urlop wykorzystany po chorobowym

Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystany bezpośrednio po chorobowym   Stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2019 r. DPR.III.053.182.2019.MW wydane dla: HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław „(…) zdaniem Departamentu, w sytuacji, gdy pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego przez część miesiąca, a pozostała część tego miesiąca była objęta urlopem rodzicielskim, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wysokości wynagrodzenia […]

czytaj
25 czerwca 2021

Ile dodatków za pracę w niedziele

Ile dodatków do wynagrodzenia za pracę w niedziele Za pracę w niedzielę uważa się pracę wykonywaną między godziną 600 w niedzielę a godziną 600 w poniedziałek, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina (art. 1519 K.p.). Katalog prac i przypadków, w których dozwolone jest wykonywanie pracy w niedziele i święta ustawodawca określił w art. 15110 Kodeksu pracy. Zasadą wynikającą z art. 15111 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy jest udzielenie pracownikowi […]

czytaj
16 czerwca 2021

Przeliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wypłata zaległego wynagrodzenia a przeliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent Wypłata pracownikowi zaległego wynagrodzenia m.in. za pracę w godzinach nadliczbowych (po kontroli) lub zasądzonych byłemu pracownikowi np. nadgodzin oraz dodatków za pracę w porze nocnej będzie więc skutkować obowiązkiem przeliczenia wypłaconego ekwiwalentu urlopowego (dla byłego pracownika) i wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (dla pracownika). Obowiązek taki wystąpi w sytuacji, gdy wypłata tych składników wynagrodzenia dotyczyć będzie okresu branego pod uwagę przy […]

czytaj
26 maja 2021

Wyrównanie wynagrodzenia do kwoty minimalnej

Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnej Do ustalenia, czy w danym miesiącu pracownik miał zagwarantowaną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy). Wykaz taki znajduje się w załączniku do objaśnień formularzy statystycznych Z-06 i Z-03. Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym […]

czytaj
7 maja 2021

Wynagrodzenie z dwóch umów o pracę a składka zdrowotna

Dwie wypłaty wynagrodzenia w miesiącu kalendarzowym a ograniczona z pierwszego wynagrodzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne  Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Kompendium rozliczania wynagrodzeń i zasiłków w 2021 r.: Nie ma przeszkód prawnych aby w jednym zakładzie pracy z tym samym pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę pod warunkiem, że dotyczy to pracy innego rodzaju. Rozliczenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi (z pewnymi […]

czytaj
4 maja 2021

Karta przedpłacona zfśs

Karta przedpłacona zasilana ze środków Funduszu Socjalnego a zwolnienie z podatku dochodowego do limitu 2 000 zł  Karty przedpłacone: to rodzaj kart płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków pieniężnych dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym. Świadczeniem o charakterze socjalnym może być także karta przedpłacona. Dla celów podatkowych przyjmuje się, że otrzymanie takiej karty jest zrównane z uzyskaniem świadczenia o charakterze pieniężnym. W kolejnej, najnowszej indywidualnej interpretacji Dyrektor […]

czytaj
23 kwietnia 2021

Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2021 r. Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Zarówno dzień 1 maja 2021 r. (święto pracy) jak i dzień 25 grudnia 2021 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania […]

czytaj
22 kwietnia 2021

Zapomoga COVID-19 wolna od podatku

Zapomogi w związku z COVID-19 finansowane z ZFŚS zwolnione z opodatkowania niezależnie od wysokości W artykule z dnia 3 listopada 2020 r. informowaliśmy o tym, iż zapomogi wypłacane w związku z ogłoszoną pandemią mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PDOF: https://www.hrkadryiplace.pl/zapomoga-w-zwiazku-z-pandemia-a-zus-i-podatki/ Powyższe potwierdził KIS w indywidualnej interpretacji Interpretacja indywidualna KIS z dnia 25.03.2021 r.  0113-KDIPT2-2.4011.1062.2020.2.AKR Ustawa o PDOF nie definiuje pojęć „zdarzenie losowe” czy „zapomoga”. Powołując […]

czytaj
20 kwietnia 2021

Zwrot za pranie odzieży a przychód pracownika

Wypłata stałej kwoty jako zwrot poniesionych kosztów prania odzieży nie jest zwolniona ze składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy Art. pochodzi z najnowszego wydania : Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.   Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2021 r. WPI/200000/43/120/2021 uznał, że stała kwota to nie ekwiwalent „(…) z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że […]

czytaj
16 kwietnia 2021

Wcześniejsze wezwanie do pracy a nadgodziny

Wcześniejsze wezwanie pracownika a wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 K.p.). Obowiązujące pracownika normy czasu pracy, co do zasady, wynikają z art. 129 § 1 K.p. zgodnie z którym […]

czytaj
15 kwietnia 2021

Wynagrodzenie i chorobowe za część dniówki roboczej

Wynagrodzenie za pracę i świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej Zdarzają się sytuacje w których pracownicy po przepracowaniu kilku godzin zwalniają się z pracy i udają do lekarza i od tego samego dnia otrzymują zwolnienie lekarskie, pomimo tego, że przepracowali część dniówki roboczej. W takiej sytuacji pracownikowi za taki dzień przysługuje zarówno wynagrodzenie za pracę (za godziny faktycznie przepracowane) jak i świadczenie chorobowe za pełny dzień. W sytuacji gdyby pracownik przepracował cały […]

czytaj
13 kwietnia 2021

Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia chorobowego

Jak dokonać odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia gdy w kolejnych miesiącach następuje wypłata wynagrodzenia chorobowego ?   Z wynagrodzenia za pracę pracodawca może odliczyć, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 K.p.). Odliczenie od wynagrodzenia nie wymaga zgody pracownika (por. wyrok SN z dnia 11 października 1994 r., sygn. akt I PRN 81/94, OSNP 1995/5/65). Nie stosuje się również […]

czytaj
5 kwietnia 2021

Zmiana wynagrodzenia w trakcie chorobowego

Zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie pobierania świadczenia chorobowego Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego np. w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej (związanej m.in. z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka). Zasady pomniejszania wynagrodzenia reguluje: § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie […]

czytaj
27 marca 2021

Prezenty a przychód pracownika

Prezenty dla pracowników a przychód ze stosunku pracy   Za przychody m.in. ze stosunku służbowego czy stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki nagrody ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto […]

czytaj
25 marca 2021

Ograniczenie kosztów przy zasiłku chorobowym

Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu przy wypłacie w danym miesiącu „Zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za pracę” Wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy zobowiązuje pracodawców do stosowania kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, chyba że kwota wynagrodzenia ze stosunku pracy jest niższa niż przysługujące pracownikowi koszty uzyskania. W tej sytuacji, przy obliczaniu zaliczki na podatek, pracodawca powinien ograniczyć koszty uzyskania przychodów do wysokości przychodu ze stosunku pracy uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu kalendarzowym.  Koszty uzyskania przychodów, w wysokości […]

czytaj
12 marca 2021

Składnik kwartalny a urlop wypoczynkowy

Składnik kwartalny w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy   Co do zasady składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc nie wliczamy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (§ 12 ust. 1. rozporządzenia urlopowego). Składnikami takimi są najczęściej „Premie regulaminowe kwartalne-roczne” lub „Prowizje” itp., które nie wynikają z konkretnych przepisów prawnych. Wprowadzane są i rozliczane według zasad ustalanych przez pracodawców.  Zgodnie z § 12 ust. 1. […]

czytaj
10 marca 2021

Rozliczenie nadpłaconych składek E-R

Podatkowe rozliczenie nadpłaconych składek ER dla byłego pracownika W 2021 r. roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi: 157 770 zł. Ograniczenie tej podstawy dotyczy wszystkich tytułów do ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym, z których od podstawy wymiaru obliczane były składki na przedmiotowe ubezpieczenia (w tym również zasiłku macierzyńskiego). Ustalając roczny limit podstawy wymiaru składek w danym roku kalendarzowym uwzględnia się przychód podlegający oskładkowaniu uzyskany w tym […]

czytaj
9 marca 2021

Kwota wolna przy „dwukrotnej” wypłacie wynagrodzenia

Kwota wolna od potrąceń w przypadku gdy miesiącu dochodzi do wypłaty kolejnego wynagrodzenia Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli […]

czytaj
4 marca 2021

Zmienne składniki do urlopu z 12 m-cy

Możliwość wydłużenia podstawy wynagrodzenia do 12 miesięcy tylko przy urlopie wypoczynkowym Minimalny okres, z którego przyjmowane są zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wynosi 3 miesiące. Jeżeli wysokość zmiennych składników wynagrodzenia znacznie się waha, pracodawca może wydłużyć ten okres do 12 miesięcy. Przy czym ani przepisy rozporządzenia urlopowego ani przepisy kodeksu pracy nie definiują pojęcia […]

czytaj
1 marca 2021

Kwoty wolne przy zasiłkach od 1 marca 2021 r.

Wysokość kwot wolnych przy potrąceniach z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego obowiązujące od 1 marca 2021 r. Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Od 01 marca 2021 r. kwoty wolne od potrąceń wynoszą: 555,19 zł: przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia […]

czytaj
24 lutego 2021

Rozliczenie kosztów zakwaterowania

Rozliczenie sfinansowanego zakwaterowania pracownika z zastosowaniem ulgi podatkowej w wysokości 500 zł Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Zaliczka na podatek dochodowy: Za przychody ze stosunku pracy należy uważać wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość […]

czytaj
18 lutego 2021

Ulga dla młodych a odliczenie pełnych kosztów uzyskania

Możliwość rozliczenia „pełnych kosztów uzyskania” w deklaracji rocznej przy zastosowaniu „ulgi dla młodych” tylko dla stosunku pracy Zastosowanie ulgi dla młodych wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz kosztów uzyskania przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia. Wpływ ten nie oznacza jednak, że zmieniły się zasady nabywania prawa do kosztów uzyskania przychodów przez pracowników oraz zleceniobiorców. W konsekwencji, aktualna (w stosunku do lat […]

czytaj
16 lutego 2021

Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku

Zajęcie komornicze a wysokość potrącenia przy wypłacie „Wynagrodzenia i Zasiłku” w danym miesiącu Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego należy pamiętać, że dokonuje się tych potraceń osobno. Do wynagrodzenia (za pracę i chorobowego) mają zastosowanie zasady obowiązujące przy potraceniach z wynagrodzenia za pracę a uzyskane wynagrodzenie jedynie za część miesiąca nie ma wpływu na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Natomiast uzyskanie zasiłku chorobowego jedynie za część miesiąca ma wpływ na wysokość kwoty wolnej […]

czytaj
16 lutego 2021

Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca

Wynagrodzenie za część miesiąca w związku z obowiązkową „Kwarantanną i Izolacją” i okresem wyczekiwania na prawo do świadczenia chorobowego Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 1a ustawy zasiłkowej). Powyższe oznacza, że okresy „Kwarantanny i Izolacji” rozliczane są […]

czytaj
9 lutego 2021

Własny sprzęt przy pracy zdalnej

Używanie przez pracownika własnego sprzętu przy pracy zdalnej w interpretacjach Krajowej Informacji Skarbowej   Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 4-5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach w związku z COVID-19: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy […]

czytaj
4 lutego 2021

Oddanie krwi w tym osocza po COVID-19

Oddanie krwi w tym osocza po COVID-19 a wysokość wynagrodzenia Artykuł pochodzi z najnowszej publikacji: Na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającej specustawę w sprawie COVID-19 oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. poz. 159), która generalnie weszła w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., zwiększony został wymiar zwolnienia od pracy przysługujący honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze, po chorobie COVID-19.  W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 […]

czytaj
2 lutego 2021

Wynagrodzenie w walucie obcej

Przeliczanie wynagrodzenia pracownika wyrażone w walucie obcej Zapamiętaj: Przychody w walutach obcych, dla celów składkowych i podatkowych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (§ 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek ER i art. 11a ust. 1 ustawy o PDOF). Przy przeliczaniu na złote przychodu wyrażonego w walucie obcej, konieczne jest […]

czytaj
27 stycznia 2021

Koszty uzyskania w PIT-11

Wysokość kosztów uzyskania przychodu w informacji PIT-11 Zgodnie z objaśnieniami do PIT-26(11) w części E kolumna „Koszty uzyskania przychodów” wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek Koszty uzyskania obniżone do wysokości zaliczki na podatek Wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy zobowiązuje pracodawców do stosowania kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, chyba że kwota wynagrodzenia ze stosunku pracy jest niższa niż przysługujące pracownikowi koszty uzyskania. W tej sytuacji, przy obliczaniu zaliczki […]

czytaj
26 stycznia 2021

Limity zwolnień z podatku w 2021 r.

Limity niektórych zwolnień z opodatkowania w 2021 r.   Art. 52l ustawy o PDOF: Limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1: pkt 9a:  zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi: 3 000 zł pkt 26 […]

czytaj
19 stycznia 2021

Składki ZUS na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek ZUS na urlopie wychowawczym w 2021 r. Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno rentowym finansowanym z budżetu państwa, pod warunkiem, że osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiada innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o sus). Pracownik podlega również z tego tytułu […]

czytaj
11 stycznia 2021

Szczepienia przeciwko grypie a ZUS

Szczepienia przeciwko grypie a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy   Zaliczka na podatek dochodowy: Na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 2 grudnia 2020 r. „Szczepienia przeciw grypie zwolnione są z opodatkowania”. Zarządza się zaniechanie poboru PDDOF od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, stanowiących przychód w rozumieniu ustawy o PDOF. Świadczenie obejmuje koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. Gdy świadczenie wchodzi w skład pakietu medycznego […]

czytaj
7 stycznia 2021

Współczynnik do ekwiwalentu na przełomie roku

Współczynnik do obliczenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na przełomie roku kalendarzowego   Poniższe wyjaśnienia pochodzą z najnowszego wydania e-Publikacji: W świetle orzecznictwa sądów ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wymagalny z datą ustania stosunku pracy (por. postanowienie SN z dnia 5 grudnia 1996 r.,sygn. akt I PKN 34/96, OSNP 1997/13/237 i wyrok SA w Gdańsku z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt III APa 2/16). W uzasadnieniu do wyroku z dnia 01 marca 2017 r. […]

czytaj
7 stycznia 2021

PIT-11 z wypłaconym zasiłkiem

Wykazanie w PIT-11 przychodu pracownika do 26 lat wraz z wypłatą zasiłku opiekuńczego   Poniższe wyjaśnienia pochodzą z najnowszego wydania e-Publikacji:   PIT-11: jest informacją m.in.: o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Druk PIT-11(26) stosujemy do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) w 2020 r.: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji […]

czytaj
30 grudnia 2020

Przeliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na zmienne składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Publikacji: Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę do obliczania niektórych świadczeń, m.in. dodatków za pracę w porze nocnej. Wobec corocznej zmiany minimalnego wynagrodzenia, będzie miało ono wpływ na prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Od 01 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (praca w pełnym […]

czytaj
14 grudnia 2020

Przerwanie pracy zdalnej w okresie Izolacji

Jak rozliczyć „Wynagrodzenie i świadczenie chorobowe” gdy stan zdrowia pracownika „w okresie Izolacji i Pracy zdalnej” ulega pogorszeniu ? Na mocy obowiązującego od dnia 5 grudnia 2020 r., art. 4ha ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., póz. 2157): W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne […]

czytaj
9 grudnia 2020

Kwota wolna od potrąceń na przełomie roku 2020/2021

Kwota wolna od potrąceń na przełomie roku kalendarzowego 2020/2021 Pracodawcy, którzy dokonują wypłat wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, często mają wątpliwość jaką zastosować kwotę wolną od potrąceń jeżeli wynagrodzenie należne za grudzień wypłacone jest pracownikowi w miesiącu styczniu. Niestety stanowiska w tej kwestii nie są jednoznaczne. Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku z dnia 26 stycznia 2011 r.: (znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP), wyjaśniła, że podczas dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca obowiązany […]

czytaj
26 listopada 2020

Rozliczanie świadczeń z ZFŚS na liście płac

Jak prawidłowo rozliczyć przekazane pracownikom świadczenia finansowane z ZFŚS Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: Aby świadczenia finansowane z ZFŚS były zwolnione z oskładkowania należy mieć na uwadze generalną zasadę, wynikającą z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS w myśl której przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Oznacza to wykluczenie możliwości przyznawania wszystkim osobom […]

czytaj
17 listopada 2020

„Kwarantanna” i przepracowanie wszystkich godzin w miesiącu

Rozliczenie na liście płac wynagrodzenia za pracę i okresu objęcia pracownika kwarantanną   Przykład Pracownik (w wieku 35 lat) wynagradzany miesięczną stawką w wysokości: 3 500 zł zatrudniony jest w równoważnym systemie czasu pracy. W miesiącu listopadzie 2020 r. liczba godzin do przepracowania wyniosła: 160h. Zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownik zaplanowane miał: 13 dni robocze po 12h i 1 dzień z liczbą godzin do przepracowania 4h = […]

czytaj
3 listopada 2020

Zapomoga w związku z pandemią a ZUS i podatki

Zapomoga w związku z pandemią a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof zwolnienia podatkowe, których przedmiotem są odpowiednio: zapomogi otrzymane w przypadku: indywidualnych zdarzeń losowych klęsk żywiołowych długotrwałej choroby lub śmierci finansowanych z: funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra korzystają ze zwolnienia z opodatkowania niezależnie od ich wysokości z innych […]

czytaj
30 października 2020

Umowy zlecenia zwolnione z opodatkowania do 26 lat

Które przychody z umów zlecenia dla osób do 26 lat zwolnione są z opodatkowania do wysokości rocznego limitu: 85 528 ? Źródła przychodów objęte zwolnieniem z opodatkowania W myśl dodanego art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof (obowiązującego od 01 sierpnia 2019 r.): Wolne od podatku dochodowego są przychody ze: stosunku służbowego stosunku pracy pracy nakładczej spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia […]

czytaj
21 października 2020

Rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego

Wyższa kwota wynagrodzenia przy ustaniu stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego Powinnością pracodawcy jest ustalenie wymiaru czasu pracy tj. liczby godzin, którą pracownik ma do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym, ustalaną na bazie przepisów art.  130 K.p. W trakcie trwającego okresu rozliczeniowego może dojść do nawiązania stosunku pracy (zatrudnienie nowego pracownika) lub ustania stosunku pracy przed upływem danego okresu rozliczeniowego (rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy […]

czytaj
7 października 2020

Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca

Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca kalendarzowego   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r. Sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, wynikający z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych […]

czytaj
2 października 2020

Pracownik do 26 lat a naliczenie podatku dochodowego

Kiedy pracownikowi do 26 lat naliczona zostanie zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 17% i 32% ?   Limit przychodów Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania przychody podatników do 26 lat zarabiających w granicach pierwszego progu podatkowego, czyli: 85 528 zł (limit w tej wysokości obowiązuje od 2020 r.). W roku 2019 był on niższy i wyniósł: 35 636,67 zł, gdyż zwolnienie obowiązywało przez pięć miesięcy, tj. od sierpnia […]

czytaj
30 września 2020

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

Rozliczanie wynagrodzenia za pracę pracownika do 26 lat Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy Zgodnie z art. 3: Ustawy z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z dnia 26.07.2019 r., poz.1394): „W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 […]

czytaj
29 września 2020

Podwyżka w trakcie miesiąca kalendarzowego

Wysokość wynagrodzenia za pracę przy zmianie stawki wynagrodzenia wprowadzonej w trakcie miesiąca kalendarzowego       Wątpliwości, które pojawiają się przy rozliczaniu wynagrodzeń, dotyczą ustalenia prawidłowej wysokości stawki godzinowej na potrzeby ustalenia m.in.: wynagrodzenia za nadgodziny dodatku za pracę w porze nocnej dyżurów pracowniczych czy wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca W tym ostatnim przypadku w myśl § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia […]

czytaj
28 września 2020

Przychody zwolnione z opodatkowania osób do 26 lat

Źródła przychodów objęte i nieobjęte zwolnieniem z opodatkowania osób do 26 lat   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Book’a: Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.   Z dniem 01 sierpnia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy wprowadzające ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów dla osób do 26 lat, które mają zastosowanie do przychodów faktycznie uzyskanych począwszy od 01 sierpnia 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 01 stycznia 2020 […]

czytaj
23 września 2020

Ryczałt samochód służbowy a koszt paliwa

Ogólna interpretacja Ministerstwa Finansów Ryczałt na samochód służbowy obejmuje także paliwo INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3.8201.1.2020 MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją […]

czytaj
22 września 2020

Potrącenia dobrowolne – wyrok NSA (I OSK 3015/19)

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę – Wyrok NSA z 16 lipca 2020 r. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 ustawy Kodeks pracy tj: świadczenia alimentacyjne niealimentacyjne zaliczki pieniężne kary pieniężne oraz kwoty nadpłaconego wynagrodzenia mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie (art. 91 § 1 K.p). Do dobrowolnych potrąceń zaliczyć można: potrącanie składek […]

czytaj
20 września 2020

Zbieg potrąceń od dwóch Komorników

Czy pracodawca rozstrzyga właściwość Komorników przy zbiegu tytułu wykonawczych ?   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.:   Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia: przedstawił za okres trzech miesięcy: poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia (powtarzającego się) dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów podał, w jakiej […]

czytaj
17 września 2020

Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.   Przykład Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 2 800 zł Pracownikowi: przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz  pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 Rozliczenie składkowo – podatkowe przychodu uzyskanego w miesiącu styczniu 2021 r. Opis operacji Kwota […]

czytaj
17 września 2020

Rozliczenie wynagrodzenia oddelegowanego pracownika

Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia Pracownika oddelegowanego za granicę   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.   Podstawa wymiaru składek oddelegowanego zleceniobiorcy W przypadku pracowników delegowanych do pracy za granicę, których przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączona jest część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu […]

czytaj
15 września 2020

Zbieg potrąceń z alimentami ?

Zbieg egzekucji komorniczej a stała kwota świadczeń alimentacyjnych Ograniczenie w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia Zgodnie z art. 91 § 1 Kodeksu pracy, bez zgody pracownika, można dokonać tylko następujących potrąceń (w kolejności wskazanej przepisie art. 87 § 1 K.p.): 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie: świadczeń alimentacyjnych 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności: innych niż świadczenia alimentacyjne 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi […]

czytaj
14 września 2020

Zbieg egzekucji zmiany od 30 lipca 2020 r.

Od 30 lipca 2020 r.: Zmiany w przepisach dotyczące zbiegu egzekucji do wynagrodzenia i zasiłków   Jedną ze zmian jest nowo dodany § 21 art. 881 k.p.c. (obowiązujący od 30 lipca 2020 r.): Jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 773 § 21 k.p.c. tj.: świadczeń alimentacyjnych świadczeń rentowych lub innych świadczeń powtarzających się (np. umowa dożywocia) świadczenia pieniężnego w walucie obcej komornik zawiadamia pracodawcę […]

czytaj
10 września 2020

Potrącenie komornicze z zasiłku przy minimalnym wynagrodzeniu

Dokonywanie potrąceń z zasiłków przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r. zawierające informację nt. zmian w dokonywaniu potrąceń w przypadku zbiegu egzekucji obowiązujące od 31 lipca 2020 r.       Na mocy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego: Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz: przekazywał […]

czytaj
9 września 2020

Potrącenie z zasiłku i wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w danym miesiącu a zasady dokonywania potrąceń na podstawie tytułu wykonawczego Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r. Podstawa prawna: Możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia regulują przepisy: art. 87 – 91 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. W powołanych przepisach ustawodawca określił m.in. w jakiej maksymalnej wysokości można dokonać takiego potrącenia oraz jaka kwota wynagrodzenia […]

czytaj
7 września 2020

Zbieg egzekucji zmiany od 31 lipca 2020 r.

Zbieg egzekucji z wynagrodzenia i zasiłków po zmianach od 31 lipca 2020 r. Zmiany wprowadzone do przepisów, obowiązujące od 31 lipca 2020 r. dotyczą w szczególności: 1. Zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej przy egzekucji prowadzonej z wynagrodzenia za pracę gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności do 30 lipca 2020 r.: Art. 8821 kodeks postępowania cywilnego W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca […]

czytaj
6 września 2020

Wynagrodzenie za część miesiąca

Wysokość wynagrodzenia Zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny w danym miesiącu Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r. Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego np. w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej (związanej m.in. z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka). Zasady pomniejszania wynagrodzenia […]

czytaj
30 sierpnia 2020

Przekroczenie dochodu 85 528 zł

Lista płac Rozliczenie 32% zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu przekroczenia dochodu 85 528 zł Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r.   Za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali: 85 528 zł, zaliczka na podatek dochodowy wynosi 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Za miesiąc, […]

czytaj
23 sierpnia 2020

Wynagrodzenie za część miesiąca

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca a dzień wolny za święto przypadające w sobotę   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r.     Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego np. w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej (związanej m.in. z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka). […]

czytaj
12 sierpnia 2020

Dofinansowanie do wypoczynku

Dofinansowanie do letniego wypoczynku z ZFŚS składki ZUS zaliczka na podatek dochodowy   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-publikacji: „Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.”   Składki na ubezpieczenia społeczne Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne  pracowników, stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru nie uwzględnia się m.in.: składników wynagrodzenia wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra […]

czytaj
20 lipca 2020

Posiłek w podróży służbowej a przychód

Rozliczenie kwoty posiłku w podróży służbowej przekraczającą wysokość diety krajowej Wyżywienie w podróży służbowej Pracownik wykonujący na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 775 Kodeksu pracy). W § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub […]

czytaj
17 lipca 2020

Obniżenie etatu w trakcie miesiąca a kwota wolna od potrąceń

Obniżenie wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca kalendarzowego a kwota wolna od potrąceń Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.: o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 […]

czytaj
26 czerwca 2020

Dodatek za pracę w nocy i nadgodzinach

Wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych i pracy w porze nocnej na przełomie miesięcy kalendarzowych Przy ustalaniu: dodatkowego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy wykonywaną w porze nocnej, minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2020 r.: 2 600 zł) dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (par. 4b rozporządzenia MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy). Tym samym dodatek nocny […]

czytaj
22 czerwca 2020

Dzień wolny za święto w sobotę

Udzielenie dnia wolnego w innym miesiącu okresu rozliczeniowego a ustalenie wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia Zarówno dzień 15 sierpnia 2020 r. jak i 26 grudnia 2020 r. przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia […]

czytaj
15 czerwca 2020

Wynagrodzenie za urlop po chorobie

Wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po długotrwałej nieobecności w pracy Do jakiego okresu wstecz: Jeżeli przez cały okres, przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego (nabycia prawa do ekwiwalentu), lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe: pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie określone w § 8 (zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc) przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia […]

czytaj
10 czerwca 2020

Obniżony etat a potrącenie z zasiłku

Obniżony wymiar czasu pracy a potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.: o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 […]

czytaj
9 czerwca 2020

Dodatek nocny a praca w obniżonym etacie

Wysokość dodatku za pracę w nocy w niepełnym wymiarze etatu § 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy: w celu obliczenia dodatku: minimalne wynagrodzenie za pracę dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Przy czym powołany przepis nie odnosi się do liczby godzin obejmujących danego pracownika. Dodatek z tytułu pracy w porze […]

czytaj
3 czerwca 2020

Wysokość stawki godzinowej

Wysokość stawki godzinowej na potrzeby ustalenia m.in. wynagrodzenia za nadgodziny W zależności od stosowanego w danym zakładzie pracy systemu czasu pracy, pracownicy mogą być objęci różnymi okresami rozliczeniowymi. W okresach rozliczeniowych dłuższych niż 1 miesiąc pracodawca ma możliwość zaplanować pracownikowi taką liczbę godzin pracy, która w poszczególnych miesiącach nie musi pokrywać się z wymiarem czasu pracy ustalonego dla tego miesiąca. Przykładowo: W okresie rozliczeniowym przypadającym: od stycznia […]

czytaj
13 maja 2020

Samochód służbowy z napędem elektrycznym ryczałt

Ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych z napędem elektrycznym Pismo z dnia 11 lutego 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Interpretacja indywidualna 0114-KDIP3-2.4011.587.2019.1.JK3 We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza zawrzeć z pracownikiem umowę użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych. Samochód ten jest pojazdem elektrycznym, w związku z tym pojemność jego silnika wynosi 0. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi […]

czytaj