Blog

23 listopada 2022

Wynagrodzenie za urlop przy zmianie minimalnego wynagrodzenia

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia  Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia, mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 K.p.). Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest […]

czytaj
20 listopada 2022

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. a kwota wolna od potrąceń

Dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. a kwota wolna od potrąceń Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa Od 1 stycznia 2023 r.: minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi: 3 490 zł Od 1 lipca 2023 r.: 3 600 zł minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług wynosi: od 1 stycznia 2023 r.: 22,80 zł za każdą godzinę świadczonej usługi od 1 lipca 2023 r.: 23,50 zł za każdą godzinę świadczonej usługi. Podstawa prawna: Rozporządzenie […]

czytaj
9 listopada 2022

Praca przez część dnia i zwolnienie lekarskie

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Praca przez część dniówki roboczej i e-ZLA Zdarzają się sytuacje w których pracownicy po przepracowaniu kilku godzin zwalniają się z pracy i udają do lekarza i od tego samego dnia otrzymują zwolnienie lekarskie, pomimo tego, że przepracowali część dniówki roboczej. W takiej sytuacji pracownikowi za taki dzień przysługuje zarówno wynagrodzenie za pracę (za godziny faktycznie przepracowane) jak i świadczenie chorobowe za pełny dzień. W sytuacji gdyby pracownik przepracował cały dzień […]

czytaj
8 listopada 2022

Zwolnienie lekarskie przypadające tylko na dni robocze

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Zwolnienie lekarskie przypadające na dni robocze W art. z dnia 7 listopada 2022 r. omówione zostały zasady prawidłowego ustalania wysokości wynagrodzenia, gdy niezdolność do pracy pracownika przypadała tylko na dni wolne wolne od pracy: https://www.hrkadryiplace.pl/zwolnienie-lekarskie-na-dni-wolne-od-pracy-wynagrodzenie-za-czesc-miesiaca-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/ W niniejszym art. omówione zostaną zasady prawidłowego ustalania wysokości wynagrodzenia, gdy niezdolność do pracy pracownika przypadała tylko na dni robocze. Zgodnie z powołaną w rozporządzeniu o wynagradzaniu zasadą oraz normą wyrażoną w art. 80 […]

czytaj
7 listopada 2022

Objaśnienia do PIT-2 a ustawa o PDOF

Objaśnienia do PIT-2 a przepisy ustawy o podatku dochodowym Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór oświadczenia/wniosku podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2(9) Należy pamiętać, że wzór PIT-2 nie jest obowiązkowy. Po zmianach od 1 stycznia 2023 r. oświadczenia i wnioski, o których mowa w art. 31b ust. 1 i art. 32 ust. 3 i 6-8, mogą być składane według ustalonego wzoru: art. 31b ust. 1: kwota zmniejszająca […]

czytaj
7 listopada 2022

Zwolnienie lekarskie na dni wolne od pracy

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca a choroba w dni wolne od pracy Zdarza się, że pracownicy przebywają na zwolnieniu lekarskim w dniach, które były dla nich dniami wolnymi od pracy co w konsekwencji powoduje, iż pracownik przepracował wszystkie godziny pracy, które miał do przepracowania w danym miesiącu kalendarzowym. Choć przepisy rozporządzenia o wynagradzaniu odnoszą się do ustalenia wynagrodzenia za pracę w którym wystąpiła niezdolność do pracy pracownika spowodowana chorobą to nie można go wprost […]

czytaj
21 października 2022

Ulga dla seniora za część roku kalendarzowego

Ulga dla pracującego seniora należna również za część roku kalendarzowego Podatnik może skorzystać z ulgi dla pracującego seniora przez część roku, a następnie przejść na emeryturę. Nie straci on prawa do tej ulgi i nie będzie zobowiązany zapłacić podatku od kwoty, która została zwolniona od opodatkowania tj. 85 528 zł Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 czerwca 2022 r. nr 0115-KDIT2.4011.316.2022.1.HD Opis zdarzenia przyszłego Jest Pani kobietą urodzoną w 1959 r. […]

czytaj
18 października 2022

Wynagrodzenie za część miesiąca zmiana etatu choroba urlop bezpłatny

Wysokość wynagrodzenia za część miesiąca – zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny Ogólne zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca omówione zostały w artykule z dnia 10 października 2022 r.:  https://www.hrkadryiplace.pl/wynagrodzenie-za-przepracowana-czesc-miesiaca-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/ oraz z dnia 14 października 2022 r.: https://www.hrkadryiplace.pl/wynagrodzenie-za-czesc-miesiaca-rozwiazanie-umowy-w-trakcie-miesiaca-choroba-pracownika-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/ Przykład Z dniem 14 marca 2022 r. pracownikowi zmieniono wymiar etatu z 1/2 na pełny. Wynagrodzenie, w okresie wykonywania pracy w wymiarze 1/2 etatu wynosiło: 1 950 zł, a po […]

czytaj
14 października 2022

Rozwiązanie umowy i choroba pracownika

Wysokość wynagrodzenia a rozwiązanie umowy w trakcie miesiąca i choroba pracownika Ogólne zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca omówione zostały w art. z dnia 10 października 2022 r.: https://www.hrkadryiplace.pl/wynagrodzenie-za-przepracowana-czesc-miesiaca-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/ Przykład Pracownik (w wieku 30 lat) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, system czasu pracy podstawowy, trzy miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 5 500 zł. W okresie przypadającym: od kwietnia do czerwca […]

czytaj
10 października 2022

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca zasady ogólne Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego np.: w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej (związanej m.in. z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka). Zasady pomniejszania wynagrodzenia reguluje: § 11-12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie […]

czytaj
7 października 2022

Wynagrodzenie z dwóch zawartych umów o pracę

Rozliczenie na liście płac wynagrodzenia z dwóch zawartych umów o pracę Nie ma przeszkód prawnych aby w jednym zakładzie pracy z tym samym pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę pod warunkiem, że dotyczy to pracy innego rodzaju. Potwierdzenie znajdziemy również w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Wyrok SN z dnia 13 marca 1997 r. sygn. akt I PKN 43/97, OSNP 1997/24/494 Wyrok SN z dnia 14 lutego 2002 r. sygn. akt I PKN 876/00, OSNP 2004/4/60 Rozliczenie składek ZUS […]

czytaj
6 października 2022

Różne świadczenia na liście płac

Wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek na liście płac w 2022 r. Rozliczenie podatkowe – składkowe Przykład Zgodnie z zawartą umową o pracę (w wymiarze 1/2 etatu) pracownik (wiek 29 lat) wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 2 900 zł. Pracownikowi przysługują: podstawowe koszty uzyskania przychodu: 250 zł oraz złożył oświadczenie PIT-2. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK. Od 1 do 10 października 2022 r. (10 dni): […]

czytaj
5 października 2022

Dwie wypłaty w miesiącu a ograniczenie składki zdrowotnej

Dwie wypłaty w miesiącu a ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej ustawą zdrowotną. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1–13, zgodnie z przepisami art. 79 i art. 81, jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty (art. 83 ust. 1 […]

czytaj
4 października 2022

Kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu kalendarzowym

Kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu kalendarzowym Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym następuje kilkukrotnie wypłata wynagrodzenia (w różnych terminach) to rozliczenia: 1) składek na ubezpieczenia społeczne 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne 3) ulgi dla pracowników oraz 4) zaliczki na podatek dochodowy należy dokonać od łącznej kwoty uzyskanego – w danym miesiącu – przychodu (narastająco). Unikniemy w ten sposób różnic w kwotach wykazywanych w deklaracjach […]

czytaj
3 października 2022

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej a wysokość wynagrodzenia Płatne zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej to jedno z wielu proponowanych zmian wynikająca z projektu z 25 lipca 2022 r. do ustawy kodeks pracy i innych niektórych ustaw (art. 1864 Kodeksu pracy). Za czas takiego zwolnienia, pracownik zachowa prawo do 50%wynagrodzenia. Pracownikowi będzie przysługiwać w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych […]

czytaj
3 października 2022

Rozliczenie wynagrodzenia na Liście Płac w 2022 r.

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2022 r. Płatnicy składek (m.in. pracodawcy, zleceniodawcy) zobowiązani są do obliczania części składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych przekazują do Zakładu (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników, stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10 ustawy o sus. Przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu […]

czytaj
1 października 2022

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w 2023 r.

Wniosek o niestosowanie Kosztów Uzyskania Przychodów po zmianach od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje do odwołania W stanie prawnym do 31 grudnia 2022 r.: art. 32 ust. 1f ustawy o PDOF zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek: 1) o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub 2) miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. […]

czytaj
14 września 2022

Pracownicze koszty uzyskania przychodu

Warunki stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF (art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF). Przy ustalaniu przez pracodawcę podstawy do opodatkowania, warunkiem uwzględnienia w niej kosztów jest uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik faktycznie wykonywał pracę w danym miesiącu […]

czytaj
13 września 2022

Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu limitu 85528 zł

Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczenie limitu przychodu 85 528 zł pracowników korzystających z ulg podatkowych   Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które skierowane są m.in. do pracowników i zleceniobiorców: powracających z zagranicy zwana dalej: „ulgą na powrót” rodzin z co najmniej czwórką dzieci: zwana dalej: „ulgą dla rodzin 4+” oraz pracujących seniorów: zwana dalej: „ulgą dla seniorów”. Ulga dla młodych: […]

czytaj
12 września 2022

Wynagrodzenie za okres wykonywania badań lekarskich

Stanowisko PIP i Ministerstwa Pracy w sprawie wysokości wynagrodzenia w „okresie wyczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty” Na temat wysokości wynagrodzenia w okresie w którym „pracownik wykonuje badania lekarskie” pisaliśmy w artykule z dnia 6 września 2021 r.: https://www.hrkadryiplace.pl/badania-lekarskie-a-wysokosc-wynagrodzenia-za-prace-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ Kolejna wątpliwość dotycząca prawidłowego rozliczania wynagrodzenia dotyczy pracownika, który na podstawie skierowania na badania lekarskie kontrolne (choroba powyżej 30 dni kalendarzowych) oczekuje ponad 3 tygodnie na wizytę u lekarza specjalisty. Do PIP i MRiPS zwrócono […]

czytaj
8 września 2022

Kierowca – zleceniobiorca a podstawa wymiaru składek

Obniżenie podstawy wymiaru składek na FUS również dla Kierowców – zleceniobiorców Interpretacja indywidualna ZUS  Interpretacja indywidualna ZUS z dnia 26 sierpnia 2022 r. dotycząca obniżenia podstawy wymiaru składek na FUS kierowcy – zleceniobiorcy w przewozach międzynarodowych Pomimo, iż zmiany wprowadzone do ustawy o czasie pracy kierowców obowiązujące od 2 lutego 2022 r. dotyczą Pracowników – kierowców w przewozach międzynarodowych (art. 21b ustawy) ZUS w interpretacji indywidualnej wydanej […]

czytaj
24 sierpnia 2022

Samochód do celów prywatnych – stanowisko KIS

Udostępnianie samochodu służbowego do celów prywatnych stanowisko KIS W sytuacji obciążenia pracownika kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych płatnik powinien pomniejszyć wysokość ryczałtu określonego w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT o wartość kosztów paliwa zużytego do jazd prywatnych.  Przepisy prawa nie regulują zasad, na jakich następuje udostępnienie pracownikom mienia służbowego w celach prywatnych. Pracodawca może określić takie zasady w aktach prawa wewnątrzzakładowego np. w regulaminie pracy. Jeżeli w danej firmie nie funkcjonują […]

czytaj
12 sierpnia 2022

Wynagrodzenie za urlop wykorzystany po chorobowym

Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystany bezpośrednio po chorobowym   Stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2019 r. DPR.III.053.182.2019.MW wydane dla: HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław (…) zdaniem Departamentu, w sytuacji, gdy pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego przez część miesiąca, a pozostała część tego miesiąca była objęta urlopem rodzicielskim, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wysokości wynagrodzenia […]

czytaj
8 sierpnia 2022

NN a dopełnienie podstawy do ekwiwalentu

Dopełnienie podstawy do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy również w przypadku wystąpienia nieobecności nieusprawiedliwionych. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnych ostatnich 3 miesięcy, wówczas należy dokonać tzw. dopełnienia podstawy zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego. Przepisy rozporządzenia urlopowego nie precyzują, w przypadku jakich nieobecności trzeba uzupełniać podstawę ekwiwalentu za urlop. Wobec tego nie ma podstaw prawnych wyłączających konieczność dopełniania wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczeń ekwiwalentu […]

czytaj
29 lipca 2022

Wyrównanie wynagrodzenia do wysokości minimalnej a 50% KUP

Wyrównanie wynagrodzenia do wysokości minimalnej a 50% KUP Do Państwowej Inspekcji Pracy zwrócono się z zapytaniem o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku dokonania wyrównania do minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy w zawartych umowach o pracę (pełny etat) wskazane mają stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7 000 zł z rozbiciem na: 80% wynagrodzenia tytułem przeniesienie prawa autorskich 20% wynagrodzenia za pozostałą pracę. W danym miesiącu rozliczone ma zostać wynagrodzenie w wysokości: 5 600 zł z kosztami […]

czytaj
27 lipca 2022

Dieta w podróży służbowej

Wysokość diety w podróży służbowej po zmianach od 28 lipca 2022 r.  Rozliczenie podatkowo – składkowe 30 czerwca 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, zgodnie z którym dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł za dobę podróży. Rozporządzenie to zostało opublikowane w opublikowane […]

czytaj
26 lipca 2022

Posiłki w interpretacji ZUS

Finansowanie przez pracodawcę posiłków a składki ZUS W interpretacji indywidualnej wydanej dla HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław z dnia 1 lipca 2022 r. WPI/200000/43/721/2022 Decyzja nr 721/2022 Opis zaistniałego stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego Przedsiębiorcy: Pracownicy Przedsiębiorcy mają udostępnione przez pracodawcę artykuły spożywcze w automatach. Na podstawie karty rejestrującej, która jest przypisana do konkretnego pracownika, a pracownik ma możliwość do kwoty maksymalnie 450 zł w miesiącu „wziąć z automatu” wybrane produkty. Jeśli […]

czytaj
11 lipca 2022

Praca w dniu wolnym będąca dodatkowo świętem

Rekompensata pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy będący jednocześnie świętem Do Państwowej Inspekcji Pracy zwrócono się z zapytaniem dotyczącym ustalenia prawidłowej rekompensaty za wykonywanie pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy, który był jednocześnie świętem (1 maja 2021 r.) pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonującemu pracę od poniedziałku do piątku po 8 h przy czym sobota jest dniem wolnym z tytułu […]

czytaj
7 lipca 2022

PIT-2 po ustaniu zatrudnienia

Wynagrodzenie po ustaniu zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca Z przepisów art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF wynika, że zaliczki obliczone według skali podatkowej za miesiące od stycznia do grudnia zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem, że pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2. Ministerstwo Finansów m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 30 listopada 2012 r. nr DD3/033/22/OBQ/12/PK-463 uznało, że płatnik nie może stosować w takiej sytuacji kwoty zmniejszającej podatek: (…) […]

czytaj
21 czerwca 2022

Przesunięcie terminu poboru zaliczki na podatek

Uchylenie z dniem 1 lipca 2022 r przepisów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15.06.2022 r. poz. 1265), zwana dalej: ustawą zmieniającą. Po zmianach od 1 lipca 2022 r.: zwalnia się płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczki, o której mowa w art. 53a ust. 1 […]

czytaj
8 czerwca 2022

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem

Rozliczenie podatkowo – składkowe przychodów z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem Zawarcie jakiejkolwiek umowy cywilnej z własnym pracownikiem (umowa zlecenia, dzieło, kontrakt menedżerski lub umowa agencyjna) bądź wykonywaniem jej na rzecz własnego pracodawcy rodzić będzie obowiązek podlegania wszystkim ubezpieczeniom społecznym w tym ubezpieczeniu chorobowemu. W świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku […]

czytaj
13 maja 2022

Podwójna kwota zmniejszająca podatek zmiany od 1 lipca 2022 r.

Warunki stosowania „drugiej kwoty zmniejszające podatek” Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek zależy od treści oświadczenia o wspólnym rozliczeniu złożonego przez pracownika oraz od tego, czy złożył on również oświadczenie PIT-2. Pracownik ma możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia, że za dany rok zamierza opodatkować swoje dochody łącznie z małżonkiem. Po zmianach od 1 stycznia 2022 r. art. 32 ust. 1a. ustawy o PDOF Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza […]

czytaj
11 maja 2022

Wynagrodzenie z kosztami pracodawcy od 1 lipca 2022 r.

Rozliczenie wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 lipca 2022 r. wraz z kosztami pracodawcy Krok po kroku Pamiętaj: Stawkę 12% podatku oraz kwotę zmniejszającą podatek 300 zł (na podstawie złożonego oświadczenia PIT-2) stosuje się do wszystkich faktycznie uzyskanych dochodów od 1 lipca 2022 r. bez względu na to jakiego okresu dotyczą. Przykład Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia […]

czytaj
11 kwietnia 2022

Rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

Lista płac rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r. Jedną z wielu propozycji przewidzianych w projekcie o zmianie ustawy o PDOF oraz niektórych innych ustaw jest zmiana skali podatkowej. Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF) pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF) po zmianach Dochód: 30 000 zł x 12% 3 600 zł 1/12 x 3 600 zł 300 zł Z niższej stawki podatku skorzystają […]

czytaj
24 marca 2022

Oświadczenie PIT-2 w 2022 r.

Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 po zmianach od 10 marca 2022 r. Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF), pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF): Kwota zmniejszająca podatek: dochód zwolniony z opodatkowania: 30 000 zł x 17% = 5 100 zł Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy pracownika wynosi (złożone oświadczenie PIT-2): 425 zł (1/12 x 5 100 zł) Dochód: […]

czytaj
23 marca 2022

Dwie umowy o pracę a koszty uzyskania przychodu

Zawarcie dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy to podwójne koszty uzyskania przychodu Pracownik z którym zawarto dwie umowy o pracę w tej samej firmie, ma prawo do takich samych kosztów uzyskania przychodu jak osoba pracująca na etatach u dwóch różnych pracodawców. Oznacza to, że rozliczając w danym miesiącu łączne wynagrodzenie z dwóch umów o pracę, pracodawca pomniejszy dochód o: 2 x 250 zł lub 2 x 300 zł (o ile […]

czytaj
19 marca 2022

Kierowca – zleceniobiorca a pomniejszenie podstawy ZUS

Kierowca zleceniobiorca w transporcie międzynarodowym a pomniejszenie podstawy wymiaru składek ZUS Od 2 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw likwidujące podróż służbową jako formę, w której wykonywane są zadania służbowe kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, określając przy tym nowe zasady rozliczania ich wynagrodzeń w zakresie […]

czytaj
7 marca 2022

Nadwyżka podatku a potrącenia komornicze

Nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy a potrącenia z wynagrodzenia na rzecz komornika Od jakiej kwoty należy dokonać potrącenia na rzecz organów egzekucyjnych (komornik, ZUS, US) ? z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu kwoty: 1. składek na ubezpieczenia społeczne 2. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 3. wpłat dokonywanych do PPK jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania (…) oraz 4. składki na ubezpieczenia zdrowotne, która w całości jest odliczana […]

czytaj
3 marca 2022

Prokurent z obowiązkową składką zdrowotną

Pomimo nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia Prokurenta – składka na ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowa Pobierane przez prokurenta wynagrodzenia stanowi dla niego przychód zaliczany do innych źródeł, czyli przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF. Prokurent rozlicza się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Zatem spółka nie pełni funkcji płatnika i od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia nie pobiera zaliczki na podatek. Spółka po zakończonym roku ma obowiązek wystawić PIT-11 […]

czytaj
1 marca 2022

Rozliczenie wynagrodzenia „Kierowcy” przewóz międzynarodowy

Rozliczenie wynagrodzenia „Kierowcy w transporcie międzynarodowym” Pakiet Mobilności od 2.2.2022 r. Dyrektywa 2020/1057 (dyrektywa lex specialis): dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do: dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 249, s. 49). […]

czytaj
21 lutego 2022

Rozliczenie dwóch wypłat wynagrodzeń w miesiącu

Dwie wypłaty w miesiącu a rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy (rozporządzenie z 7 stycznia) i ulgi „dla klasy średniej” Gdy w danym miesiącu kalendarzowym następuje rozliczenie kolejnego wynagrodzenia (w różnych terminach) to rozliczenia: 1. składek na ubezpieczenia społeczne 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne 3. ulgi dla pracowników oraz 4. zaliczki na podatek dochodowy należy dokonać od łącznej kwoty uzyskanego – w danym miesiącu – przychodu (narastająco). Unikniemy w […]

czytaj
27 września 2021

KWOTA WOLNA OD POTRĄCEŃ A ZMIANA ETATU

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego Kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.). W sytuacji gdy do zmiany wymiaru czasu pracy dojdzie w trakcie miesiąca kalendarzowego, pojawia się wątpliwość, jak zmiana ta wpływa na kwotę wolną od potrąceń ? Przepisy prawne tej kwestii nie rozstrzygają. W mojej opinii kwotę […]

czytaj
16 września 2021

Przeliczenie zmiennych do ekwiwalentu za urlop

Przeliczenie wysokości zmiennych składników wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie „ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy”   Pytanie: Z dniem 1 sierpnia 2021 r. pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i od tego dnia wysokość jego wynagrodzenia wynosi: 5 000 zł. Do dnia 31 lipca 2021 r. wynagrodzenie wynosiło: 4 000 zł i jest wypłacane na 10 dzień następnego miesiąca kalendarzowego.Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy. W miesiącu czerwcu i lipcu 2021 r.: wypłacono […]

czytaj
6 września 2021

badania lekarskie a wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia w miesiącu wykonywania badań okresowych pracownika Wątpliwość: Zatrudniamy pracowników na takich stanowiskach, gdzie w większości przypadków okres wykonywania badań kontrolnych i okresowych trwa kilka dni. Pracownicy oprócz stałego miesięcznego wynagrodzenia otrzymują zmienne składniki wynagrodzenia:  nadgodziny dodatek za pracę w porze nocnej oraz prowizję. Zgodnie z art. 229 § 3 ustawy Kodeks pracy: Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania […]

czytaj
27 sierpnia 2021

Rozliczanie wynagrodzeń

W „6” (w tym roku kalendarzowym) aktualizacji e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2021 r. https://www.hrkadryiplace.pl/produkt/wynagrodzenia-zasilki-socjalny-2021-jezek-przemyslaw/ dostępna będzie pełna treść najnowszych stanowisk: Resortu Pracy oraz PIP dotyczące „Zasad rozliczania wynagrodzenia za pracę” o których pisaliśmy: 1. Premia regulaminowa w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – nie pomniejszana za czas urlopu: https://www.hrkadryiplace.pl/premia-w-podstawie-wynagrodzenia-za-urlop-wypoczynkowy/ 2. Planowanie różnej liczby godzin w okresie rozliczeniowym a wysokość wynagrodzenia przy absencji chorobowej: https://www.hrkadryiplace.pl/wynagrodzenie-i-absencja-chorobowa-w-miesiacu-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ 3. Uzupełnienie wynagrodzenia za pierwszy […]

czytaj
24 sierpnia 2021

Niepełny miesiąc zatrudnienia w podstawie ekwiwalentu po uzupełnieniu

Uzupełnienie wynagrodzenia za pierwszy niepełny miesiąc zatrudnienia w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Wątpliwość: Z dniem 15 kwietnia 2021 r. zatrudniono pracownika na okres próbny do dnia 14 lipca 2021 r. (z pracownikiem nie będzie kontynuowane zatrudnienie). Obok stałego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości: 3 500 zł otrzymuje on również zmienne składniki wynagrodzenia: nadgodziny nocne zmienną premię regulaminową.  Wynagrodzenie wypłacane jest na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego. Ze względu na rozwiązanie umowy […]

czytaj
23 sierpnia 2021

Dopełnienie zmiennych składników w podstawie ekwiwalentu

Dopełnianie zmiennych składników wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy Do podstawy ekwiwalentu, przyjmuje się m.in. zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, i uwzględnia się je przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (§16 ust. 1 rozporządzenia urlopowego). Zsumowane faktycznie wypłacone zmienne składniki wynagrodzenia (wliczane do podstawy) dzieli się […]

czytaj
16 sierpnia 2021

Premia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Premia regulaminowa w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – nie pomniejszana za czas urlopu W dniu 7 stycznia 2021 r. na łamach „Gazety Prawnej” przytoczone zostało stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, w którym Resort uznał, iż pomimo tego, że wysokość premii regulaminowej nie jest uzależniona od okresu przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym, premia taka powinna zostać wliczona do podstawy wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy […]

czytaj
16 lipca 2021

Wynagrodzenie i absencja chorobowa w miesiącu

Planowanie różnej liczby godzin w okresie rozliczeniowym a wysokość wynagrodzenia przy absencji chorobowej Wątpliwość dotyczyła pracownika, który objęty jest 6 miesięcznym okresem rozliczeniowym przypadających na: styczeń-czerwiec lipiec-grudzień. Wymiar czasu pracy dla okresu rozliczeniowego: styczeń-czerwiec 2021 r. wyniósł: 984 h styczeń: 152 h luty: 160 h marzec: 184 h kwiecień: 168 h maj: 152 h czerwiec: 168 h W miesiącu […]

czytaj
13 lipca 2021

Zapłata zaległych składek ZUS

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika stanowi przychód do oskładkowania W sytuacji gdy na skutek błędu, pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika za niskie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne lub nie potrąca ich wcale, może podjąć decyzję, że z własnych środków sfinansuje zaległe składki lub ich brak w części przypadającej na pracownika i nie będzie dochodził ich zwrotu od pracownika. Sądy administracyjne oraz organy podatkowe zajmują różne stanowiska w kwestii podatkowych skutków sfinansowania […]

czytaj
8 lipca 2021

Przychody zwolnione ze składek ZUS

Przychody pracownika i zleceniobiorcy zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Za przychody m.in. ze stosunku służbowego czy stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki nagrody ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry […]

czytaj
6 lipca 2021

Dopełnienie podstawy do ekwiwalentu

Dopełnienie podstawy do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy a wykonywanie pracy w dniach wolnych Przepis regulujący kwestię dopełniania składników wynagrodzenia wprowadza pewne wątpliwości interpretacyjne, gdyż nakazuje końcowy wynik pomnożyć przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany przepracować zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Zdarzają się sytuacje, w których pracownik zobowiązany jest do wykonywania pracy w dniach wolnych od pracy np. w wolną sobotę z tytułu przeciętnie pięciodniowego […]

czytaj
1 lipca 2021

Świadczenie urlopowe na liście płac

Świadczenie urlopowe na liście płac w 2021 r.   Zasady i warunki wypłaty świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS. Pracodawca niebędący jednostką budżetową i samorządowym zakładem budżetowym, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, może utworzyć ZFŚS albo wypłacać raz w roku kalendarzowym świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy). Pracodawca może też całkowicie zrezygnować z udzielania […]

czytaj
30 czerwca 2021

Urlop na przełomie miesięcy a zmienne składniki wynagrodzenia

Zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy kalendarzowych Choć wynagrodzenie za pracę rozliczamy głównie za poszczególne miesiące kalendarzowe to w sytuacji gdy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na przełomie miesięcy kalendarzowych, stawkę wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych ustala się raz: z okresu trzech miesięcy (możliwe wydłużenie podstawy do dwunastu miesięcy)  poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Obowiązuje ona także dla tej części urlopu, która jest nieprzerwanie kontynuowana w następnym […]

czytaj
25 czerwca 2021

Ile dodatków za pracę w niedziele

Ile dodatków do wynagrodzenia za pracę w niedziele Za pracę w niedzielę uważa się pracę wykonywaną między godziną 600 w niedzielę a godziną 600 w poniedziałek, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina (art. 1519 K.p.). Katalog prac i przypadków, w których dozwolone jest wykonywanie pracy w niedziele i święta ustawodawca określił w art. 15110 Kodeksu pracy. Zasadą wynikającą z art. 15111 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy jest udzielenie pracownikowi […]

czytaj
16 czerwca 2021

Przeliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wypłata zaległego wynagrodzenia a przeliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent Wypłata pracownikowi zaległego wynagrodzenia m.in. za pracę w godzinach nadliczbowych (po kontroli) lub zasądzonych byłemu pracownikowi np. nadgodzin oraz dodatków za pracę w porze nocnej będzie więc skutkować obowiązkiem przeliczenia wypłaconego ekwiwalentu urlopowego (dla byłego pracownika) i wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (dla pracownika). Obowiązek taki wystąpi w sytuacji, gdy wypłata tych składników wynagrodzenia dotyczyć będzie okresu branego pod uwagę przy […]

czytaj
26 maja 2021

Wyrównanie wynagrodzenia do kwoty minimalnej

Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnej Do ustalenia, czy w danym miesiącu pracownik miał zagwarantowaną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy). Wykaz taki znajduje się w załączniku do objaśnień formularzy statystycznych Z-06 i Z-03. Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym […]

czytaj
7 maja 2021

Wynagrodzenie z dwóch umów o pracę a składka zdrowotna

Dwie wypłaty wynagrodzenia w miesiącu kalendarzowym a ograniczona z pierwszego wynagrodzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne  Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Kompendium rozliczania wynagrodzeń i zasiłków w 2021 r.: Nie ma przeszkód prawnych aby w jednym zakładzie pracy z tym samym pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę pod warunkiem, że dotyczy to pracy innego rodzaju. Rozliczenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi (z pewnymi wyjątkami) […]

czytaj
4 maja 2021

Karta przedpłacona zfśs

Karta przedpłacona zasilana ze środków Funduszu Socjalnego a zwolnienie z podatku dochodowego do limitu 2 000 zł  Karty przedpłacone: to rodzaj kart płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków pieniężnych dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym. Świadczeniem o charakterze socjalnym może być także karta przedpłacona. Dla celów podatkowych przyjmuje się, że otrzymanie takiej karty jest zrównane z uzyskaniem świadczenia o charakterze pieniężnym. W kolejnej, najnowszej indywidualnej interpretacji Dyrektor […]

czytaj
23 kwietnia 2021

Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2021 r. Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Zarówno dzień 1 maja 2021 r. (święto pracy) jak i dzień 25 grudnia 2021 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania wymiaru czasu pracy i zasada […]

czytaj
22 kwietnia 2021

Zapomoga COVID-19 wolna od podatku

Zapomogi w związku z COVID-19 finansowane z ZFŚS zwolnione z opodatkowania niezależnie od wysokości W artykule z dnia 3 listopada 2020 r. informowaliśmy o tym, iż zapomogi wypłacane w związku z ogłoszoną pandemią mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PDOF: https://www.hrkadryiplace.pl/zapomoga-w-zwiazku-z-pandemia-a-zus-i-podatki/ Powyższe potwierdził KIS w indywidualnej interpretacji Interpretacja indywidualna KIS z dnia 25.03.2021 r.  0113-KDIPT2-2.4011.1062.2020.2.AKR Ustawa o PDOF nie definiuje pojęć „zdarzenie losowe” czy „zapomoga”. Powołując się na ich […]

czytaj
20 kwietnia 2021

Zwrot za pranie odzieży a przychód pracownika

Wypłata stałej kwoty jako zwrot poniesionych kosztów prania odzieży nie jest zwolniona ze składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy Art. pochodzi z najnowszego wydania : Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.   Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2021 r. WPI/200000/43/120/2021 uznał, że stała kwota to nie ekwiwalent „(…) z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że ze względu […]

czytaj
16 kwietnia 2021

Wcześniejsze wezwanie do pracy a nadgodziny

Wcześniejsze wezwanie pracownika a wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 K.p.). Obowiązujące pracownika normy czasu pracy, co do zasady, wynikają z art. 129 § 1 K.p. zgodnie z którym […]

czytaj
15 kwietnia 2021

Wynagrodzenie i chorobowe za część dniówki roboczej

Wynagrodzenie za pracę i świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej Zdarzają się sytuacje w których pracownicy po przepracowaniu kilku godzin zwalniają się z pracy i udają do lekarza i od tego samego dnia otrzymują zwolnienie lekarskie, pomimo tego, że przepracowali część dniówki roboczej. W takiej sytuacji pracownikowi za taki dzień przysługuje zarówno wynagrodzenie za pracę (za godziny faktycznie przepracowane) jak i świadczenie chorobowe za pełny dzień. W sytuacji gdyby pracownik przepracował cały […]

czytaj
13 kwietnia 2021

Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia chorobowego

Jak dokonać odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia gdy w kolejnych miesiącach następuje wypłata wynagrodzenia chorobowego ?   Z wynagrodzenia za pracę pracodawca może odliczyć, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 K.p.). Odliczenie od wynagrodzenia nie wymaga zgody pracownika (por. wyrok SN z dnia 11 października 1994 r., sygn. akt I PRN 81/94, OSNP 1995/5/65). Nie stosuje się również […]

czytaj
5 kwietnia 2021

Zmiana wynagrodzenia w trakcie chorobowego

Zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie pobierania świadczenia chorobowego Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego np. w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej (związanej m.in. z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka). Zasady pomniejszania wynagrodzenia reguluje: § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie […]

czytaj
27 marca 2021

Prezenty a przychód pracownika

Prezenty dla pracowników a przychód ze stosunku pracy   Za przychody m.in. ze stosunku służbowego czy stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki nagrody ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto […]

czytaj
25 marca 2021

Ograniczenie kosztów przy zasiłku chorobowym

Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu przy wypłacie w danym miesiącu „Zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za pracę” Wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy zobowiązuje pracodawców do stosowania kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, chyba że kwota wynagrodzenia ze stosunku pracy jest niższa niż przysługujące pracownikowi koszty uzyskania. W tej sytuacji, przy obliczaniu zaliczki na podatek, pracodawca powinien ograniczyć koszty uzyskania przychodów do wysokości przychodu ze stosunku pracy uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu kalendarzowym.  Koszty uzyskania przychodów, w wysokości […]

czytaj
12 marca 2021

Składnik kwartalny a urlop wypoczynkowy

Składnik kwartalny w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy   Co do zasady składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc nie wliczamy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (§ 12 ust. 1. rozporządzenia urlopowego). Składnikami takimi są najczęściej „Premie regulaminowe kwartalne-roczne” lub „Prowizje” itp., które nie wynikają z konkretnych przepisów prawnych. Wprowadzane są i rozliczane według zasad ustalanych przez pracodawców.  Zgodnie z § 12 ust. 1. […]

czytaj
10 marca 2021

Rozliczenie nadpłaconych składek E-R

Podatkowe rozliczenie nadpłaconych składek ER dla byłego pracownika W 2021 r. roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi: 157 770 zł. Ograniczenie tej podstawy dotyczy wszystkich tytułów do ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym, z których od podstawy wymiaru obliczane były składki na przedmiotowe ubezpieczenia (w tym również zasiłku macierzyńskiego). Ustalając roczny limit podstawy wymiaru składek w danym roku kalendarzowym uwzględnia się przychód podlegający oskładkowaniu uzyskany w tym roku, […]

czytaj
9 marca 2021

Kwota wolna przy „dwukrotnej” wypłacie wynagrodzenia

Kwota wolna od potrąceń w przypadku gdy miesiącu dochodzi do wypłaty kolejnego wynagrodzenia Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli […]

czytaj
4 marca 2021

Zmienne składniki do urlopu z 12 m-cy

Możliwość wydłużenia podstawy wynagrodzenia do 12 miesięcy tylko przy urlopie wypoczynkowym Minimalny okres, z którego przyjmowane są zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wynosi 3 miesiące. Jeżeli wysokość zmiennych składników wynagrodzenia znacznie się waha, pracodawca może wydłużyć ten okres do 12 miesięcy. Przy czym ani przepisy rozporządzenia urlopowego ani przepisy kodeksu pracy nie definiują pojęcia […]

czytaj
1 marca 2021

Kwoty wolne przy zasiłkach od 1 marca 2021 r.

Wysokość kwot wolnych przy potrąceniach z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego obowiązujące od 1 marca 2021 r. Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Od 01 marca 2021 r. kwoty wolne od potrąceń wynoszą: 555,19 zł: przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 7 września […]

czytaj
24 lutego 2021

Rozliczenie kosztów zakwaterowania

Rozliczenie sfinansowanego zakwaterowania pracownika z zastosowaniem ulgi podatkowej w wysokości 500 zł Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Zaliczka na podatek dochodowy: Za przychody ze stosunku pracy należy uważać wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych […]

czytaj
18 lutego 2021

Ulga dla młodych a odliczenie pełnych kosztów uzyskania

Możliwość rozliczenia „pełnych kosztów uzyskania” w deklaracji rocznej przy zastosowaniu „ulgi dla młodych” tylko dla stosunku pracy Zastosowanie ulgi dla młodych wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz kosztów uzyskania przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia. Wpływ ten nie oznacza jednak, że zmieniły się zasady nabywania prawa do kosztów uzyskania przychodów przez pracowników oraz zleceniobiorców. W konsekwencji, aktualna (w stosunku do lat […]

czytaj
16 lutego 2021

Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku

Zajęcie komornicze a wysokość potrącenia przy wypłacie „Wynagrodzenia i Zasiłku” w danym miesiącu Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego należy pamiętać, że dokonuje się tych potraceń osobno. Do wynagrodzenia (za pracę i chorobowego) mają zastosowanie zasady obowiązujące przy potraceniach z wynagrodzenia za pracę a uzyskane wynagrodzenie jedynie za część miesiąca nie ma wpływu na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Natomiast uzyskanie zasiłku chorobowego jedynie za część miesiąca ma wpływ na wysokość kwoty wolnej […]

czytaj
16 lutego 2021

Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca

Wynagrodzenie za część miesiąca w związku z obowiązkową „Kwarantanną i Izolacją” i okresem wyczekiwania na prawo do świadczenia chorobowego Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 1a ustawy zasiłkowej). Powyższe oznacza, że okresy „Kwarantanny i Izolacji” rozliczane są […]

czytaj
9 lutego 2021

Własny sprzęt przy pracy zdalnej

Używanie przez pracownika własnego sprzętu przy pracy zdalnej w interpretacjach Krajowej Informacji Skarbowej   Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 4-5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach w związku z COVID-19: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej […]

czytaj
4 lutego 2021

Oddanie krwi w tym osocza po COVID-19

Oddanie krwi w tym osocza po COVID-19 a wysokość wynagrodzenia Artykuł pochodzi z najnowszej publikacji: Na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającej specustawę w sprawie COVID-19 oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. poz. 159), która generalnie weszła w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., zwiększony został wymiar zwolnienia od pracy przysługujący honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze, po chorobie COVID-19.  W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. […]

czytaj
2 lutego 2021

Wynagrodzenie w walucie obcej

Przeliczanie wynagrodzenia pracownika wyrażone w walucie obcej Zapamiętaj: Przychody w walutach obcych, dla celów składkowych i podatkowych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (§ 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek ER i art. 11a ust. 1 ustawy o PDOF). Przy przeliczaniu na złote przychodu wyrażonego w walucie obcej, konieczne jest ustalenie […]

czytaj
27 stycznia 2021

Koszty uzyskania w PIT-11

Wysokość kosztów uzyskania przychodu w informacji PIT-11 Zgodnie z objaśnieniami do PIT-26(11) w części E kolumna „Koszty uzyskania przychodów” wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek Koszty uzyskania obniżone do wysokości zaliczki na podatek Wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy zobowiązuje pracodawców do stosowania kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, chyba że kwota wynagrodzenia ze stosunku pracy jest niższa niż przysługujące pracownikowi koszty uzyskania. W tej sytuacji, przy obliczaniu zaliczki […]

czytaj
26 stycznia 2021

Limity zwolnień z podatku w 2021 r.

Limity niektórych zwolnień z opodatkowania w 2021 r.   Art. 52l ustawy o PDOF: Limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1: pkt 9a:  zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi: 3 000 zł pkt 26 lit. […]

czytaj
19 stycznia 2021

Składki ZUS na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek ZUS na urlopie wychowawczym w 2021 r. Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno rentowym finansowanym z budżetu państwa, pod warunkiem, że osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiada innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o sus). Pracownik podlega również z tego tytułu obowiązkowo […]

czytaj
11 stycznia 2021

Szczepienia przeciwko grypie a ZUS

Szczepienia przeciwko grypie a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy   Zaliczka na podatek dochodowy: Na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 2 grudnia 2020 r. „Szczepienia przeciw grypie zwolnione są z opodatkowania”. Zarządza się zaniechanie poboru PDDOF od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, stanowiących przychód w rozumieniu ustawy o PDOF. Świadczenie obejmuje koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. Gdy świadczenie wchodzi w skład pakietu medycznego zaniechanie […]

czytaj
7 stycznia 2021

Współczynnik do ekwiwalentu na przełomie roku

Współczynnik do obliczenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na przełomie roku kalendarzowego   Poniższe wyjaśnienia pochodzą z najnowszego wydania e-Publikacji: W świetle orzecznictwa sądów ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wymagalny z datą ustania stosunku pracy (por. postanowienie SN z dnia 5 grudnia 1996 r.,sygn. akt I PKN 34/96, OSNP 1997/13/237 i wyrok SA w Gdańsku z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt III APa 2/16). W uzasadnieniu do wyroku z dnia 01 marca 2017 r. (sygn. […]

czytaj
7 stycznia 2021

PIT-11 z wypłaconym zasiłkiem

Wykazanie w PIT-11 przychodu pracownika do 26 lat wraz z wypłatą zasiłku opiekuńczego   Poniższe wyjaśnienia pochodzą z najnowszego wydania e-Publikacji:   PIT-11: jest informacją m.in.: o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Druk PIT-11(26) stosujemy do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) w 2020 r.: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych […]

czytaj
30 grudnia 2020

Przeliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na zmienne składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Publikacji: Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę do obliczania niektórych świadczeń, m.in. dodatków za pracę w porze nocnej. Wobec corocznej zmiany minimalnego wynagrodzenia, będzie miało ono wpływ na prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Od 01 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (praca w pełnym […]

czytaj
14 grudnia 2020

Przerwanie pracy zdalnej w okresie Izolacji

Jak rozliczyć „Wynagrodzenie i świadczenie chorobowe” gdy stan zdrowia pracownika „w okresie Izolacji i Pracy zdalnej” ulega pogorszeniu ? Na mocy obowiązującego od dnia 5 grudnia 2020 r., art. 4ha ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., póz. 2157): W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, […]

czytaj
9 grudnia 2020

Kwota wolna od potrąceń na przełomie roku 2020/2021

Kwota wolna od potrąceń na przełomie roku kalendarzowego 2020/2021 Pracodawcy, którzy dokonują wypłat wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, często mają wątpliwość jaką zastosować kwotę wolną od potrąceń jeżeli wynagrodzenie należne za grudzień wypłacone jest pracownikowi w miesiącu styczniu. Niestety stanowiska w tej kwestii nie są jednoznaczne. Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku z dnia 26 stycznia 2011 r.: (znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP), wyjaśniła, że podczas dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca obowiązany […]

czytaj
26 listopada 2020

Rozliczanie świadczeń z ZFŚS na liście płac

Jak prawidłowo rozliczyć przekazane pracownikom świadczenia finansowane z ZFŚS Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: Aby świadczenia finansowane z ZFŚS były zwolnione z oskładkowania należy mieć na uwadze generalną zasadę, wynikającą z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS w myśl której przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Oznacza to wykluczenie możliwości przyznawania wszystkim osobom […]

czytaj
17 listopada 2020

„Kwarantanna” i przepracowanie wszystkich godzin w miesiącu

Rozliczenie na liście płac wynagrodzenia za pracę i okresu objęcia pracownika kwarantanną   Przykład Pracownik (w wieku 35 lat) wynagradzany miesięczną stawką w wysokości: 3 500 zł zatrudniony jest w równoważnym systemie czasu pracy. W miesiącu listopadzie 2020 r. liczba godzin do przepracowania wyniosła: 160h. Zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownik zaplanowane miał: 13 dni robocze po 12h i 1 dzień z liczbą godzin do przepracowania 4h = 160h. […]

czytaj
3 listopada 2020

Zapomoga w związku z pandemią a ZUS i podatki

Zapomoga w związku z pandemią a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof zwolnienia podatkowe, których przedmiotem są odpowiednio: zapomogi otrzymane w przypadku: indywidualnych zdarzeń losowych klęsk żywiołowych długotrwałej choroby lub śmierci finansowanych z: funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra korzystają ze zwolnienia z opodatkowania niezależnie od ich wysokości z innych […]

czytaj
30 października 2020

Umowy zlecenia zwolnione z opodatkowania do 26 lat

Które przychody z umów zlecenia dla osób do 26 lat zwolnione są z opodatkowania do wysokości rocznego limitu: 85 528 ? Źródła przychodów objęte zwolnieniem z opodatkowania W myśl dodanego art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof (obowiązującego od 01 sierpnia 2019 r.): Wolne od podatku dochodowego są przychody ze: stosunku służbowego stosunku pracy pracy nakładczej spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia (o których […]

czytaj
21 października 2020

Rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego

Wyższa kwota wynagrodzenia przy ustaniu stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego Powinnością pracodawcy jest ustalenie wymiaru czasu pracy tj. liczby godzin, którą pracownik ma do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym, ustalaną na bazie przepisów art.  130 K.p. W trakcie trwającego okresu rozliczeniowego może dojść do nawiązania stosunku pracy (zatrudnienie nowego pracownika) lub ustania stosunku pracy przed upływem danego okresu rozliczeniowego (rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy […]

czytaj
7 października 2020

Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca

Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca kalendarzowego   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r. Sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, wynikający z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia […]

czytaj
2 października 2020

Pracownik do 26 lat a naliczenie podatku dochodowego

Kiedy pracownikowi do 26 lat naliczona zostanie zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 17% i 32% ?   Limit przychodów Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania przychody podatników do 26 lat zarabiających w granicach pierwszego progu podatkowego, czyli: 85 528 zł (limit w tej wysokości obowiązuje od 2020 r.). W roku 2019 był on niższy i wyniósł: 35 636,67 zł, gdyż zwolnienie obowiązywało przez pięć miesięcy, tj. od sierpnia do grudnia […]

czytaj
30 września 2020

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

Rozliczanie wynagrodzenia za pracę pracownika do 26 lat Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy Zgodnie z art. 3: Ustawy z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z dnia 26.07.2019 r., poz.1394): „W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 […]

czytaj
29 września 2020

Podwyżka w trakcie miesiąca kalendarzowego

Wysokość wynagrodzenia za pracę przy zmianie stawki wynagrodzenia wprowadzonej w trakcie miesiąca kalendarzowego       Wątpliwości, które pojawiają się przy rozliczaniu wynagrodzeń, dotyczą ustalenia prawidłowej wysokości stawki godzinowej na potrzeby ustalenia m.in.: wynagrodzenia za nadgodziny dodatku za pracę w porze nocnej dyżurów pracowniczych czy wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca W tym ostatnim przypadku w myśl § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia […]

czytaj
28 września 2020

Przychody zwolnione z opodatkowania osób do 26 lat

Źródła przychodów objęte i nieobjęte zwolnieniem z opodatkowania osób do 26 lat   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Book’a: Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.   Z dniem 01 sierpnia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy wprowadzające ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów dla osób do 26 lat, które mają zastosowanie do przychodów faktycznie uzyskanych począwszy od 01 sierpnia 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 01 stycznia 2020 r. ulga uwzględniana jest […]

czytaj
23 września 2020

Ryczałt samochód służbowy a koszt paliwa

Ogólna interpretacja Ministerstwa Finansów Ryczałt na samochód służbowy obejmuje także paliwo INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3.8201.1.2020 MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, w celu […]

czytaj