HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
umowa o dzielo zus rud jezek przemyslaw.

Zgłoszenie zawarcia Umowy o dzieło

Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło na formularzu ZUS RUD
zmiany od 1 stycznia 2021 r.


Podstawa prawna:
art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej ustawa o sus), wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.). Informacje te są ewidencjonowane na koncie płatnika składek (art. 45 ust. 1 pkt 1b ustawy o sus).

Które umowy ?
art. 36 ust. 17 ustawy o sus:
Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 
W przepisie mowa jest o zawieranych umowach a przepis obowiązuje od 01 stycznia 2021 r. należy więc uznać, że obowiązek zgłaszania takich umów dotyczyć będzie tylko i wyłącznie tych, które zostały zawarte począwszy od 01 stycznia 2021 r.

Których umów o dzieło nie zgłaszamy ?
obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło, które:

–    zawierane są z własnym pracownikiem
–    będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
–    zawierane są z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres
prowadzonej działalności.

Kto dokonuje zgłoszenia ?
Podmiot lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.), która nie jest płatnikiem składek (nie ma obowiązku rejestracji w ZUS jako płatnik składek, gdyż nie zgłasza do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie ma obowiązku informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło.
Osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło, musi ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Przykład:
Płatnik, będący osobą fizyczną prowadzący działalność, z dniem 11 stycznia 2021 r. zawiera z osobą fizyczną na okres 2 miesięcy umowę na wykonanie dzieła. Osoba ta nie jest pracownikiem danego podmiotu ani nie wykonuje na rzecz własnego pracodawcy tej umowy. Płatnik ma obowiązek zgłoszenia  zawarcia umowy o dzieło na formularzu RUD, w terminie do 18 stycznia 2021 r.

Zapamiętaj:
Termin 7 dni liczymy od dnia „zawarcia umowy o dzieło” a nie od momentu rozpoczęcia wykonywania prac związanych z zawartą umową.


Aktualny formularz zgłoszeniowy do ściągnięcia pod poniższym linkiem:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne/-/publisher/details/1/zgloszenie-umowy-o-dzielo/2723799


Autor:
Jeżek Przemysław