HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
umowa o dzielo zus rdu

ZUS RDU dodatkowe informacje

Formularz ZUS RDU – zgłoszenie / korekta zgłoszenia umowy o dzieło


W dniu 2 stycznia 2021 r.
 ukazał się artykuł o obowiązku zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło:
https://www.hrkadryiplace.pl/zgloszenie-zawarcia-umowy-o-dzielo-jezek-przemyslaw/

W świetle pojawiających się wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, poniżej kilka istotnych informacji.
1.
Zarówno forma papierowa jak i elektroniczna formularza jest dopuszczalne. Przekazanie formularza do organu rentowego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) lub forma papierowa – wypełniona, wydrukowana.
2.
W przypadku umowy o dzieło zawartej przed dniem 1 stycznia 2021 r. trwającej nadal w roku 2021 nie zgłaszamy do ZUS. Zgłasza się tylko i wyłącznie umowy o dzieło zawarte począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.
3.
Gdy dojdzie do zawarcia kolejnej umowy o dzieło, bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej, należy kolejną umowę również zgłosić do ZUS. Zgłoszenie dotyczy każdej zawartej umowy o dzieło od dnia 1 stycznia 2021 r.
4.
W przypadku podmiotów prawnych, jednostek organizacyjnych, czy osób fizycznych będących płatnikami składek – formularz może być podpisany przez osobę upoważnioną lub biuro rachunkowe.

podpis

5.
Jeżeli nie podano daty rozpoczęcia wykonywania dzieła należy podać datę zawarcia umowy
6.
Jeżeli nie określono daty zakończenia wykonywania dzieła pole należy pozostawić puste.

okres

7.
Jeżeli umowa o dzieło zostanie wykonana wcześniej lub nastąpi jej rozwiązanie należy złożyć „Korektę formularza zgłoszenia ZUS RDU”

8uyj 1


Jeżek Przemysław