HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
swiadectwo pracy dodatkowy zasilek

Dodatkowy zasiłek w świadectwie pracy

Obowiązek wykazywania w świadectwie pracy informacji o wypłaconym dodatkowym zasiłku opiekuńczym

świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

1)
okresu lub okresów zatrudnienia
2)
wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy
3)

rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji
4)
trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia
5)
okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwanej dalej „Kodeksem pracy
6)
urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracyi wykorzystanego w tym roku
7)
wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia
8)
wykorzystanego urlopu ojcowskiego
9)
wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia
10)
wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia
11)
okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy
12)

zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
13)

liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
14)

okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych
15)
okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
16)
wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy
17)

okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty
18)
zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
19)
należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych
20)
informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach – na żądanie pracownika.

Okresy nieskładkowe ust. 6 pkt 13 wzoru świadectwa pracy
Okresy nieskładkowe wskazane zostały w art. 7 ustawy emerytalnej. Zalicza się do nich okresy:

  • pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy

wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy

  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) oraz świadczenia rehabilitacyjnego
  • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego (z zastrzeżeniem, że okres korzystania z tego urlopu przypadający po
    31 grudnia 1998 r. zalicza się, co do zasady, do okresów składkowych)
  • urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych – z powodu opieki nad dzieckiem
  • urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy ONZ i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą
  • niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie.

Ważne:
Zgodnie z powyższym przepisem w świadectwie pracy należy zawrzeć informację o pobieraniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego (powinna się ona znaleźć w ust. 6 pkt 13 świadectwa pracy). Nie ma natomiast obowiązku oznaczania go w jakikolwiek specjalny sposób. Wykazuje się okresy jego pobierania tak jak wszystkie pozostałe okresy nieskładkowe.

 

Przykład
W okresie zatrudnienia pracownik:

korzystał z urlopu ojcowskiego w okresie: 
od 01 do 14 lutego 2017 r.
korzystał z urlopu bezpłatnego (art. 174 K.p.) w okresie:
od 12 do 16 maja 2018 r.
od 01 do 05 września 2019 r.
otrzymał wynagrodzenie chorobowe za okres:
od 12 do 19 stycznia 2016 r.
od 15 do 25 listopada 2017 r.
od 03 do 23 maja 2019 r.
otrzymał zasiłek opiekuńczy za okres:
od 11 do 17 lipca 2018 r.
od 10 do 14 sierpnia 2019 r.
nie wykonywał pracy w związku z nieobecnością nieusprawiedliwioną:
od 02 do 04 kwietnia 2018 r.
nie wykonywał pracy w związku z nieobecnością usprawiedliwioną niepłatną:
od 11 do 12 czerwca 2019 r.

 

swiadectwo pracy

Autor:
Jeżek Przemysław