Blog

6 marca 2023

Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianach

Informacja o warunkach zatrudnienia Stan prawny przed zmianą: Zgodnie z art. 29 § 3 K.p. pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: 1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy 2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę 3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego 4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę 5) układzie zbiorowym pracy, którym […]

czytaj
16 stycznia 2023

Zawieranie umów na okres próbny

Zmiany w zawieraniu umów o pracę na okres próbny zmiana ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  Zmiany w ustawie mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego: 1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186 z 11.07.2019, s. 105) zwanej dalej „dyrektywą 2019/1152” termin wdrożenia postanowień dyrektywy: 1 sierpnia 2022 r. 2) […]

czytaj
17 października 2022

Forma składanych oświadczeń pracownika

Oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka do 4 lat oraz dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy – bez zachowania formy pisemnej – Stanowisko PIP Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 ustawy k.p. (przerywany system czasu […]

czytaj
30 sierpnia 2021

Praca w dniu wolny za święto w sobotę

Wykonywanie pracy w dniu wolnym, udzielonym pracownikowi za „święto przypadające w sobotę” Zarówno dzień 1 maja 2021 r. (święto pracy) jak i dzień 25 grudnia 2021 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia […]

czytaj
22 lipca 2021

Wymiar 2 dni na oddanie krwi lub osocza

Wymiar dwóch dni zwolnienia na oddanie krwi lub osocza Na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającej specustawę w sprawie COVID-19 z dniem 26 stycznia 2021 r., zwiększony został wymiar zwolnienia od pracy przysługujący honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze, po chorobie COVID-19. Zwolnienie w wymiarze 2 dni przysługuje w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii każdemu pracownikowi, który oddał krew lub […]

czytaj
20 lipca 2021

Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy równoległym zatrudnieniu   Wątpliwość dotyczyła ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego z dniem 16 lipca 2021 r.: piątek (pełny wymiar etatu, pond 10 letni staż) na okres próbny do dnia 15 października 2021 r. Pracownik ten do dnia 17 lipca 2021 r.: (sobota) zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy u innego pracodawcy i wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: 16 dni (128 […]

czytaj
19 lipca 2021

Wypowiedzenie zmieniające – połowa okresu wypowiedzenia

Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny (art. 34 ustawy Kodeks pracy) wynosi: 3 dni robocze: jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni 1 tydzień: jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie 2 tygodnie: jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Okres wypowiedzenia umów na czas nieokreślony, jak i określony (art. 36 § 1 ustawy Kodeks pracy) […]

czytaj
19 lipca 2021

Zgłaszanie umów o dzieło – Lista kontrolna

O czym należy pamiętać przy zgłaszaniu „Umów o dzieło” Lista kontrolna 1. Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek oraz osoby fizyczne: zawierając umowę o dzieło mają obowiązek zgłaszania jej do ZUS w terminie 7 dni od daty jej zawarcia 2. Zgłoszeniu podlegają tylko te umowy o dzieło, które zawarte zostały począwszy od 1 stycznia 2021 r. lub później 3. Zgłoszeniu podlegają także umowy o dzieło zawierane w celach prywatnych, przez osoby […]

czytaj
1 lipca 2021

Świadczenie urlopowe na liście płac

Świadczenie urlopowe na liście płac w 2021 r.   Zasady i warunki wypłaty świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS. Pracodawca niebędący jednostką budżetową i samorządowym zakładem budżetowym, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, może utworzyć ZFŚS albo wypłacać raz w roku kalendarzowym świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy). Pracodawca może też całkowicie zrezygnować z udzielania […]

czytaj
25 czerwca 2021

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego pracownika

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego a rozwiązanie umowy o pracę w tym samym roku   Pracownik legitymujący się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop dodatkowy nie przysługuje pracownikowi uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego przekraczającego 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie przepisów odrębnych, chyba że jest on niższy niż 10 dni roboczych, wówczas zamiast […]

czytaj
2 czerwca 2021

Zmiana przepisów ZUS

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przyjęty został w dniu 27 maja 2021 r. przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny i skierowany do uchwalenia prze Sejm.   Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r. zmiany w prawie do świadczeń chorobowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującym krótszy okres wypłaty świadczeń po ustaniu ubezpieczenia chorobowego nowe zasady ustalania okresu […]

czytaj
17 maja 2021

ZUS ZUA i ZZA z kodem zawodu od 16 maja

Do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego stosuje się wzory dokumentów w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym   Art. 10 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), tzw. tarcza antykryzysowa 3.0,wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dwie z nich wchodzą w życie z dniem 16 maja 2021 r. Pierwsza […]

czytaj
11 maja 2021

Praca na urlopie macierzyńskim dozwolona

Podjęcie pracy w trakcie „Urlopu macierzyńskiego” dopuszczalne Wyrok SN z dnia 21 października 2020 r. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy (art. 180 § 4 ustawy Kodeks pracy), jeżeli: pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem […]

czytaj
8 maja 2021

Formularze zgłoszeń do ZUS po zmianach

Opublikowano Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZUS i ZZA Art. 10 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), tzw. tarcza antykryzysowa 3.0, wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dwie z nich wchodzą w życie z dniem 16 maja 2021 r. Pierwsza dotyczy: delegacji dla ministra […]

czytaj
23 kwietnia 2021

Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2021 r. Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Zarówno dzień 1 maja 2021 r. (święto pracy) jak i dzień 25 grudnia 2021 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania wymiaru czasu pracy i zasada […]

czytaj
15 kwietnia 2021

Kody zawodów w dokumentach ZUS

Kody zawodów i specjalności w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS zmiany od 16 maja 2021 r. W związku z nowym obowiązkiem: raportowania do ZUS kodu zawodu wykonywanego przez osobą zgłaszaną do ubezpieczeń – planowane są zmiany w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Do druków tych dodano pola umożliwiające wpisanie kodu wykonywanego zawodu osoby ubezpieczonej. Nowe wzory obowiązywać będą od 16 maja 2021 r. Więcej informacji nt: Klasyfikacja zawodów […]

czytaj
9 kwietnia 2021

Informacja o rachunku bankowym do Komornika

Informacje o dłużniku przekazywane przez pracodawcę do komornika w tym podanie rachunku bankowego  Obowiązek ciążących na pracodawcy w momencie otrzymania tytułu wykonawczego: art. 882 § 1 kodeksu postępowania cywilnego Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia: 1. przedstawił za okres trzech miesięcy: poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia (powtarzającego się) dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich […]

czytaj
29 marca 2021

Wstępne badania lekarskie

Brak obowiązku wykonywania „Wstępnych badań lekarskich” w okresie pandemii Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: 1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach […]

czytaj
20 marca 2021

Oddanie krwi to 2 dni zwolnienia

Dwa dni zwolnienia od pracy przysługuje również pracownikowi oddającemu krew lub jej składniki W świetle nowelizacji przepisów z dniem 26 stycznia 2021 r., zwiększony został wymiar zwolnienia od pracy przysługujący: honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki w tym osocze, po chorobie COVID-19. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał […]

czytaj
15 marca 2021

Dodatkowy zasiłek w świadectwie pracy

Obowiązek wykazywania w świadectwie pracy informacji o wypłaconym dodatkowym zasiłku opiekuńczym W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące: 1) okresu lub okresów zatrudnienia 2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy 3) rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji 4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej […]

czytaj
14 marca 2021

Rozwiązanie umowy COVID-19

Opublikowany wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia za zatajenie informacji o pobycie pracownika za granicą Pracodawca ma prawo pytać pracownika o pobyt za granicą. Sąd uznał, że pracodawca nie ma obowiązku tolerowania umyślnego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika, a tym bardziej sytuacji, w której pracownik ten go okłamuje. ————————————————————————— Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2021 r.  IV Pa 79/20 Uzasadnienie Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia Tomasz Madej. […]

czytaj
8 marca 2021

Ewidencja godzin pracy

Brak obowiązku „Ewidencjonowania godzin pracy” nie zwalnia pracodawcy z obowiązku prowadzenia „Ewidencji czasu pracy” Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest w szczególności prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza) oraz przechowywać ją w sposób gwarantujący zachowanie jej: poufności integralności kompletności oraz  dostępności w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 […]

czytaj
5 marca 2021

Urlop wypoczynkowy a doba pracownicza

Urlop wypoczynkowy a doba pracownicza Ze stanowiska MRPiPS z dnia 8 września 2016 r. wynika, iż w celu zachowania konsekwencji w rozliczaniu czasu pracy przyjmuje się, że również urlop wypoczynkowy jest udzielany w dobach pracowniczych, co powoduje, iż w zakresie powrotu do pracy wiążące są godziny wynikające z harmonogramu czasu pracy obowiązującego przed urlopem. W tym zakresie resort rodziny przyjmuje rygorystyczne stanowisko, zgodnie z którym wezwanie do pracy pracownika w pierwszym […]

czytaj
27 listopada 2020

Urlop wypoczynkowy a „Kwarantanna”

Przerwanie trwającego urlopu wypoczynkowego w momencie objęcia pracownika Kwarantanną lub Izolacją   Przepisy Kodeksu pracy wskazują wprost sytuacje, w których już udzielony urlop wypoczynkowy ulega obligatoryjnemu przerwaniu. Zgodnie z art. 166 – część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby   odosobnienia w związku z chorobą zakaźną   odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, […]

czytaj
23 listopada 2020

Badania kontrolne po okresie „Kwarantanny i izolacji”

Obowiązek wykonania badań kontrolnych po okresie: „Kwarantanny” i „Izolacji” Izolacja: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, definiuje izolację jako odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby (art. 2 pkt 11 ustawy). Izolacja dotyczy zatem osób chorych, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie. Objęcie pracownika […]

czytaj
16 listopada 2020

Odmowa wykonania badań okresowych w okresie pandemii

Odmowa wykonania przez pracownika, w okresie pandemii „Okresowych badań lekarskich”   Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568) Art. 12a ust. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków […]

czytaj
21 października 2020

Rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego

Wyższa kwota wynagrodzenia przy ustaniu stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego Powinnością pracodawcy jest ustalenie wymiaru czasu pracy tj. liczby godzin, którą pracownik ma do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym, ustalaną na bazie przepisów art.  130 K.p. W trakcie trwającego okresu rozliczeniowego może dojść do nawiązania stosunku pracy (zatrudnienie nowego pracownika) lub ustania stosunku pracy przed upływem danego okresu rozliczeniowego (rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy […]

czytaj
14 października 2020

Choroba w czasie wolnym za nadgodziny

Niezdolność do pracy pracownika w dniu wolnym za pracę w nadgodzinach Może się zdarzyć, że w dniu wolnym (czasie wolnym) udzielonym pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracownik był niezdolny do pracy w związku z chorobą. W tej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku ustalenia z pracownikiem kolejnego terminu na odbiór dnia wolnego ani też obowiązku wypłaty dodatku do wynagrodzenia. Z prawnego punktu widzenia pracownikowi dzień wolny został […]

czytaj
13 października 2020

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych Praca w godzinach nadliczbowych rekompensowana jest w dwojaki sposób: poprzez udzielenie pracownikowi czasu wolnego lub wypłatę stosownego dodatku za nadgodziny (art. 1512 K.p.). Godziny nadliczbowe, które nie zostały skompensowane czasem wolnym w wymiarze przewidzianym w Kodeksie pracy powinny być opłacone normalnym wynagrodzeniem oraz dodatkiem 50% lub 100%. ZAPAMIĘTAJ: Wyjątek od powyższej zasady, rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym, stanowi wykonywanej tej pracy: w dniu […]

czytaj
11 października 2020

Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych Pracę w godzinach nadliczbowych oraz formy jej rekompensaty regulują przepisy ustawy Kodeks pracy art. 151 – 1516. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 K.p.). Obowiązujące pracownika normy czasu pracy, […]

czytaj
7 października 2020

Pożyczka na cele mieszkaniowe a kryteria socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pożyczka na cele mieszkaniowe a badanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej Zgodnie z art. 1 ustawy o ZFŚS Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na: finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form […]

czytaj
4 października 2020

Obniżenie etatu a wymiar urlopu COVID-19

Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy COVID-19 „Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia”   Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568). Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.: o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia […]

czytaj
15 września 2020

Informacja do świadectwa pracy

Obowiązek informacyjny o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej w związku z ustaniem stosunku pracy W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym […]

czytaj
14 września 2020

Zbieg egzekucji zmiany od 30 lipca 2020 r.

Od 30 lipca 2020 r.: Zmiany w przepisach dotyczące zbiegu egzekucji do wynagrodzenia i zasiłków   Jedną ze zmian jest nowo dodany § 21 art. 881 k.p.c. (obowiązujący od 30 lipca 2020 r.): Jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 773 § 21 k.p.c. tj.: świadczeń alimentacyjnych świadczeń rentowych lub innych świadczeń powtarzających się (np. umowa dożywocia) świadczenia pieniężnego w walucie obcej komornik zawiadamia pracodawcę o charakterze egzekwowanych […]

czytaj
7 września 2020

Zbieg egzekucji zmiany od 31 lipca 2020 r.

Zbieg egzekucji z wynagrodzenia i zasiłków po zmianach od 31 lipca 2020 r. Zmiany wprowadzone do przepisów, obowiązujące od 31 lipca 2020 r. dotyczą w szczególności: 1. Zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej przy egzekucji prowadzonej z wynagrodzenia za pracę gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności do 30 lipca 2020 r.: Art. 8821 kodeks postępowania cywilnego W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat na rzecz sądowego […]

czytaj
23 sierpnia 2020

Zaległy urlop wypoczynkowy

Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego Jednostronne udzielenie urlopu wypoczynkowego Pracodawca ma możliwość jednostronnego udzielenia urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (art. 1671 K.p.). Pracownik jest wówczas zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop nie tylko w wymiarze proporcjonalnym przysługującym u tego pracodawcy za dany rok kalendarzowy, ale też za cały zaległy, czyli niewykorzystany w poprzednich 3 latach (por. wyrok SN z 12 kwietnia 2007 r., sygn. akt I PK 261/06). Przykład W miesiącu lipcu 2020 r. pracodawca […]

czytaj
14 sierpnia 2020

WOLNE ZA ŚWIĘTO W SOBOTĘ

Choroba pracownika przypadająca w dniu wolnym za święto przypadające w sobotę   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-publikacji: „Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.”   Zarówno dzień 15 sierpnia 2020 r. jak i dzień 26 grudnia 2020 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania wymiaru czasu pracy […]

czytaj
10 sierpnia 2020

Możliwość zawieszenia ZFŚS

Możliwość zawieszenia prowadzenia Funduszu Socjalnego i obowiązek obniżenia zwiększonego odpisu 1. Możliwość zawieszenia działalności socjalnej W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku: wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy Kodeks pracy, spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 pracodawca może zawiesić obowiązki: […]

czytaj
10 sierpnia 2020

Dokumentacja pracownicza UODO

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną dokumentacją pracowniczą   W komunikacie z dnia 14 lipca 2020 r.: Urząd Ochrony Danych Osobowych w stanowisku udostępnionym na www.uodo.gov.pl przypomina, że przechowując dane w dokumentacji pracowniczej nie ma obowiązku prosić pracownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym przypadku to nie zgoda pracowników, a obowiązek prawny administratora będzie właściwą podstawą przetwarzania danych zgromadzonych w aktach osobowych pracowników. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej odbywa się […]

czytaj
6 sierpnia 2020

Urlop bezpłatny a prawo do świadczeń z ZFŚS

Urlop bezpłatny a prawo pracownika do otrzymania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W wielu publikacjach czy wyrażanych opiniach spotkać się można z poglądem, że: „Istotą urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 k.p. jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, ani też do okresu pracy, od którego zależą […]

czytaj
4 sierpnia 2020

Raz na 4 tygodnie niedziela wolna od pracy

Co najmniej „raz na 4 tygodnie” niedziela wolna od pracy. Art. 15112 ustawy Kodeks pracy Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144. Powyższy przepis nie używa pojęcia „co czwarta niedziela”, lecz posługuje się frazą „co najmniej raz na cztery tygodnie”. Ponieważ przepis nie określa precyzyjnie sposobu planowania wolnych […]

czytaj
2 sierpnia 2020

Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy

Okresy nieskładkowe wykazywane w świadectwie pracy W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca […]

czytaj
30 lipca 2020

Urlop wychowawczy oświadczenie

Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniom w okresie urlopu wychowawczego Pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym podlegają obowiązkowo z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym finansowanym z budżetu państwa, pod warunkiem, że nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust.1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o sus). Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych podlegają również z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu pod warunkiem, […]

czytaj
10 lipca 2020

Oświadczenie – Opieka nad dzieckiem art. 188 K.p.

Pracownicy nie muszą co roku składać oświadczeń o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnienia do zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14 ———————————————————————- Przepisy nie określają, w jakim terminie pracownik składa oświadczenie o zamiarze bądź braku zamiaru korzystania z prawa do zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14. Jeżeli jednak pracownik złożył oświadczenie o zamiarze korzystania z prawa do zwolnienia od pracy, to nie ma obowiązku corocznego aktualizowania tego oświadczenia. Pracownik może złożyć stosowne […]

czytaj
9 lipca 2020

Urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy przy wypłacie ekwiwalentu za cały rok

Urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy przy wypłacie ekwiwalentu za cały rok Przykład W dniu 30 czerwca 2020 r. nastąpiło ustanie stosunku pracy z pracownikiem którego wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni. Pracodawca wypłacił pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym niż należny tj.: za 18 dni (144h) a powinien za 13 dni (108h) plus: 5 dni Pracownik podjął zatrudnienie z dniem 01 lipca 2020 r. u kolejnego pracodawcy. Wątpliwość, […]

czytaj
22 czerwca 2020

Dzień wolny za święto w sobotę

Udzielenie dnia wolnego w innym miesiącu okresu rozliczeniowego a ustalenie wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia Zarówno dzień 15 sierpnia 2020 r. jak i 26 grudnia 2020 r. przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia za ten dzień […]

czytaj
13 maja 2020

Samochód służbowy z napędem elektrycznym ryczałt

Ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych z napędem elektrycznym Pismo z dnia 11 lutego 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Interpretacja indywidualna 0114-KDIP3-2.4011.587.2019.1.JK3 We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza zawrzeć z pracownikiem umowę użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych. Samochód ten jest pojazdem elektrycznym, w związku z tym pojemność jego silnika wynosi 0. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu […]

czytaj